دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1387 

مقاله مروری

رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی

محمد پور دهقان؛ شهناز محمدی؛ علیرضا محمودنیا