مقایسه میزان، منابع و علایم روان تنی استرس در دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روان شناسی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضرتعیین میزان، منابع و علائم روان تنی استرس در دو گروه دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران است. بدین منظور 403 نفر از دبیران زن و مرد ( 105 دبیر تربیت بدنی و 298 نفر از سایر دبیران) پرسشنامه استرس معلمان کایریاکو و ساتکلیف ( 1978 ) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش حاکی از تفاوت معنیدار بین دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران از نظر منبع استرس بود. مهمترین منبع استرس دبیران تربیت بدنی عوامل فضا و امکانات مدرسه و در سایر دبیران مشکلات رفتاری دانش آموزان، فشار زمانی، شایستگی و صلاحیت حرفهای و پایین بودن انگیزه تحصیل در دانش آموزان بود. به طور کلی دبیران تربیت بدنی در مقایسه با سایر دبیران میزان استرس و علائم روان شناختی و جسمانی کمتری از خود نشان دادند. در مقاله حاضر تفاوتهای مشاهده شده در بین دبیران بر اساس جنس، وضعیت تاهل، شغل همسر، میزان تحصیلات و وضعیت استخدامی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها