رابطه سبک های هویت و خودکارامدپنداری فردی و جمعی: مقایسه دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

4 دکتری روان شناسی تربیتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های هویت و خودکارامدپنداری و مقایسه آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم است. جامعه مورد مطالعه شامل 16813 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر قم و نمونه مورد مطالعه شامل 231 دانش آموز پسر دبیرستانی ایرانی و 132 دانش آموز پسر دبیرستانی افغانی بود که با استفاده از نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش آزمون سبک های هویت برزونسکی( ( 1989پرسشنامه خودکارامدپنداری فردی بندورا ( 1997 ) و پرسشنامه خودکارامدپنداری جمعی کیم و پارک ( 1999 ) بود. داده ها با آزمون های همبستگی پیرسون و Z فیشر تحلیل شد. نتایج در سطح 99/0 اطمینان نشان داد که رابطه بین سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری با خودکارامدپنداری فردی و جمعی و نیز رابطه دو متغیر اخیر در دو گروه مستقیم و معنادار است. همچنین رابطه سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با خودکارامدپنداری فردی و جمعی در دو گروه مستقیم و معنادار بود. از طرفی رابطه سبک هویت سردرگم و تعهد هویت در سطح 95/0 اطمینان منفی و معنادار بود. یعنی هر چه نمرات افراد در سبک سردرگم بیشتر باشد نمرات آن ها در تعهد هویت پایین تر می شود. همبستگی بین سبک هویت اطلاعاتی با خودکارامدپنداری جمعی و سبک هویت هنجاری با خودکارامدپنداری فردی و جمعی در دانش آموزان افغانی قوی تر از دانش آموزان ایرانی بود.

کلیدواژه‌ها