تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید رجائی

چکیده

هدف این پژوهش نیمه آزمایشی تعیین میزان تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراوردهای بر بهبود عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، جهت به کارگیری آن در برنامه های آموزشی بود. تعداد 104 دانش آموز دختر پراستعداد پایه اول دبیرستان با روش تصادفی ساده و 104 دانش آموز عادی با روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه (در مجموع 8 گروه) شبیه سازی های ذهنی ساده فرایندی، فراورده ای، توأم و گروه گواه جایگزین شدند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تمام آزمودنی ها به آزمون عملکرد تحصیلی ( 1382 ) و آزمون میان ترم درس شیمی پاسخ دادند. آموزش های شبیه سازی ذهنی برای گروه های آزمایشی به مدت 5 جلسه 10 دقیقه ای ارائه گردید، گروه گواه هیچ آموزشی ندید. داده ها با روش های آماری تحلیل واریانس چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی بر اساس نمرات افتراقی آزمون شد. یافته ها حاکی از این بود که شبیه سازی ذهنی موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان در زیر عامل های خودکارآمدی، برنامه ریزی و انگیزش می شود (P<0/05)، ولی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها