رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی بود. 240 نفر از معلمان مدارس راهنمایی شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ، و به پرسشنامه رضایت زناشویی 47 سوالی اینریچ (1997 ) و پرسشنامه عزت نفس 58 سوالی کوپر اسمیت ( 1967 ) پاسخ دادند .نتایج نشان داد که رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان زن و مرد م ثبت و مستقیم است ، و سطح عزت نفس معلمان زن بیشتر از معلمان مرد است اما تفاوت بین رضایت زناشویی معلمان زن و مرد معنی دار نیست. بنابراین با توجه به اهمیت عزت نفس و ارتباط آن با رفتار و اعمال انسان خصوصا "در بعد خانوادگی به ویژه تاثیر آن بر رضایت زناشویی لازم ا ست بستری مناسب برای پرورش آن فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها