دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آبان 1388 

مقاله مروری

رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران

باقر غباری بناب؛ عباس متولی پور؛ الهام حکیمی راد؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد


نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه ای طولی

منصوره السادات صادقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری