رابطه بین متعلقات مهم، نظام ارزشی و نگرش های خرید کردن دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش تعیین رابطه نظام ارزشی مصرف کنندگان بر نگرش های آن ها حین فرایند تصمیم گیری، و بر متعلقات به عنوان فرایندهای پس از خرید کردن بود. روش پژوهش همبستگی و نمونه گیری به صورت خوشه ای بود. برای انجام پژوهش 213 نفر از میان دانشجویان دانشگاه اصفهان انتخاب شدند و به زمینه یابی ارزشهای شوارتز( 2004)، نگرش سنج خرید کردن ( 1385 ) و یک پرسش باز پاسخ درباره متعلقات مهم افراد، با استفاده از مقولات کدگذاری ریچینز ( 1994 ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی متعارف که نوعی تحلیل آماری چند متغیری است که روابط چند متغیر را با چند متغیر دیگر مورد سنجش قرار می دهد تحلیل شد. یافته ها نشان داد ارزش های سطح فردی با نگرش های افراد و انواع متعقات مهم افراد رابطه دارند و آن ها را پیش بینی میکنند. همچنین نگرش های خرید کردن با انواع متعلقات رابطه دارد. نتیجه گیری: به طور کلی نه تنها کارکردهای روان شناختی کل گستره ارزش نگرش رفتار را در بر میگیرد، بلکه این کارکردها با نظام ارزشی پیچیده تری نیز در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها