مقایسه کیفیت رابطه والد– فرزند در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه رابطه والد – فرزند دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت است. روش پژوهش توصیفی - مقایسه ای و جامعه مورد پژوهش، کلیه دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان کازرون که در سال تحصیلی 84- 83 مشغول به تحصیل بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ابتدا شهرستان کازرون به 5قسمت تقسیم و بعد از هر بخش یک مدرسه به صورت تصادفی و به این شیوه 450 نفر انتخاب شد و پرسشنامه آزمون هویت شخصی توسط احمدی ( 1378 ) و آزمون روابط والد – فرزند توسط مارک ای فاین، بی مورلند و شوبل ( 1983 ) توسط آن ها تکمیل شد . یافته ها نشان داد از بین این نمونه ها، بر اساس نتایج پرسشنامه آزمون هویت شخصی دانش آموزان دارای بحران هویت آشکار شدند که تعداد آنها 60 نفر بود و 60 دانش آموز فاقد بحران هویت که از لحاظ سن و وضعیت اقتصادی - اجتماعی با آنان همتا شدند به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند . نتایج پژوهش تفاوت بین دو گروه دانش آموزان را از لحاظ بحران هویت نشان داد . نتیجه گیر ی : دانش آموزان دارای بحران هویت نسبت به دانش آموزان فاقد بحران هویت به طور کلی رابطه ضعیفت تری با والدین خود دارند.

کلیدواژه‌ها