رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین ابعاد مختلف معنویت با اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین تعیین توان پیش بینی ابعاد مختلف معنویت در میزان افسردگی و اضطراب دانشجویان است. روش پژوهش پس رویدادی (علی- مقایسه ای) است. . 304 نفر از دانشجویان ( 124 پسر و 180 دختر ) دانشگاه تهران به صورت طبقه ای سهمی انتخاب شدند و به فهرست بازبینی نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران ، 1983 ) و مقیاس تجربیانت معنوی (غباری بناب و همکاران ، 1384 ) پاسخ دادند .یافته ها نشان داد بین میزان اضطراب و ابعاد معنویت (معنایابی در زندگی و ارتباط با خدا ) همبستگی منفی و بین افسردگی و اضطراب و تجربیات سلبی دانشجویان در معنویت همبستگی مثبت است .همچنین بین میزان افسردگی، معنایابی در زندگی، ارتباط با خدا و شکوفایی معنوی در دانشجویان همبستگی منفی بود . از لحاظ جنس، اضطراب و افسردگی در دختران بیشتر از پسران بود . نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها می توان گفت رابطه بین اضطراب و افسردگی که دو جنبه مهم از سلامت روان هستند با معنویت و جنبه های مختلف آن معکوس است . از این یافته ها می توان در حیطه طراحی برای ارتقای سلامت روان در محیط های دانشجویی بهره برد.

کلیدواژه‌ها