نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه ای طولی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر تعیین روند تغییر سلامت عمومی در زوجین است . روش پژوهش از نو ع توصیفی - مقایسه ای است که برای انجام آن 230 زوج از دانشجویان دانشگاه های تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. از این تعداد 213 زوج در سال اول مطالعه، 116 زوج در سال دوم، 46 زوج در سال سوم، 95 زوج در سال چهارم ، 56 زوج در سال پنجم و در نهایت 27 زوج که حدود 4 سال از عقد آنان گذشته بود به پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ، 1979 پاسخ دادند . داده ها با آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، رگرسیون و t وابسته تحلیل شد. یافته ها نشان داد به جز زیرمقیاس نشانه های بدنی، تفاوت میانگین زیرمقیاس ها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی در بین سال های مختلف مطالعه، تفاوت معناداری ندارد . معتبرترین پیش بینی کننده نمره کل سلامت عمومی در سال پنجم مطالعه و ازدواج کردن زوجین است . وضعیت سلامت عمومی در بین زوج های دانشجوی مختلف در هر سال مطالعه تفاوت داشت و وضعیت سلامت عمومی زنان در مقایسه با شوهران خود نامطلوب تر بود. نتیجه گیری: در تبیین نتایج حاضر می توان به تغییر در روابط و مسئولیت های زوجین، و تنش حاصل از چگونگی کسب مهارت های ارتباطی و نحوه حل تعارض ها در سالهای نخستین ازدواج اشاره نمود . همچنین در زنان این تنش میتواند با پذیر ش نقش های خانوادگی یا کاری در اوایل ازدواج افزایش یافته و تاثیر نامطلوبی بر سلامت روانی آنها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها