رابطه پایگاه های هویت و مسند مهارگذاری با جنس، پایه و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه پایگاههای هویت و مسند مهارگذاری با جنس، پایه و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه است. روش پژوهش علی- مقایسه ای است. 179 آزمودنی پسر و 167 آزمودنی دختر به "مقیاس مسند مهارگذاری راتر" (به نقل از دشتی، ١٩٩۶ ) و "آزمون عینی هویت من" آدامز و بنیون (به نقل از رحیمی نژاد، 1989 ) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تعقیبی شفه، آزمون t و مجذور کای استفاده شد.. یافته ها نشان داد که از نظر دستیابی پایگاه های هویت تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر معنادار نیست. به علاوه، میزان اکتساب پایگاه هویت موفق در دانش آموزان سال سوم در مقایسه با پایه های اول و دوم بیشتر است. مسند مهارگذاری با جنس و رشته تحصیلی رابطه دارد، به این صورت که دانش آموزان دختر و دانش آموزان رشته علوم انسانی بیشتر دارای مسند مهارگذاری بیرونی و دانش آموزان پسر و دانش آموزان رشته ریاضی بیشتر دارای مسند مهارگذاری درونی بودند. در ضمن مشخص شد که پایگاه های هویت و مسند مهارگذاری نیز با یکدیگر رابطه دارند، یعنی آزمودنی های دارای هویت موفق، واجد مسند مهارگذاری درونی بودند. نتیجه گیری: اکتساب هویت یک فرایند تحولی است. بدین معنی که با افزایش سن و تجاب فردی، میزان دستیابی به پایگاه هویت موفق افزایش می یابد. در عوض مسند مهارگذاری افراد بیشتر متاثر از شرایط و تجارب بیرونی (مانند تحصیل در یک رشته خاص) است.

کلیدواژه‌ها