مقایسه رابطه راهبردهای تنظیم شناختی عاطفی با علائم افسردگی در نوجوانان مراجعه کننده به مراکزدرمانی (روانپزشکی) و دیگر نوجوانان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا.

2 موسسه پژوهش و برنامه ریزی.

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه رابطه راهبردهای تنظیم شناختی عاطفی با علائم افسردگی در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی (روانپزشکی) و دیگر نوجوانان شهر تهران است . در این پژوهش 306 دانش آموز پسر و دختر پایه دوم و سوم دبیرستان شرکت داشت ، مراجعه کننده که شامل 105 دانش آموز مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی و 201 نفر از دیگر دانش آموزان بودند به طور تصادفی از بین دبیرستان های منطقه 4 تهران انتخاب شدند . دو گروه از نظر متغیرهای سن ، جنس و میزان تحصیلات همتا سازی شدند . ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم شناختی عاطفی و نشانه شناسی افسردگی ((SCL_90)) بود . تحلیل داده ها نشان داد ، میان راهبردهای تنظیم شناختی عاطفی دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری است . همچنین بین بعضی از راهبرد های تنظیم شناختی عاطفی نظیر سرزنش خود ، فاجعه سازی و نشخوار فکری و علائم افسردگی در هر دو گروه رابطه مثبت است. نتایج این پژوهش پیشنهاد می کند ، در برنامه های درمانی بیماران افسرده، به راهبرد های تنظیم شناختی عاطفی آن ها توجه شود.

کلیدواژه‌ها