رابطه بین سبک های دفاعی، و ظهور مقاومت و انتقال در رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جهت بررسی آزمایشی رابطه بین سبک های دفاعی و ظهور مقاومت و انتقال در روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت، 52 آزمودنی دارای اختلال های اضطرابی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 26 نفری آزمایشی و گواه گمارده شدند. در گروه آزمایشی، فشار به سمت تجربه احساس، روشن سازی و چالش با مقاومت طی سه جلسه 45 دقیقه ای با فاصله زمانی یک هفته ای اعمال گردید ولی در گروه دیگر چنین مداخله ای صورت نگرفت و درمانگر به نحو فعل پذیر شنونده احساسات آنها بود. پس از جلسه ارزیابی از پرسشنامه سبک های دفاعی و مقیاس های سنجش مقاومت و انتقال استفاده شد. پس از تحلیل داده ها با روش تحلیل اندازه گیری- های مکرر نتایج نشان داد چالش با مقاومت منجر به تشدید انتقال منفی می شود ولی تفاوت معناداری در انتقال مثبت و مقاومت ایجاد نمی کند. چالش با مقاومت در بیماران با سبک دفاعی نابالغ بالا باعث کاهش بیشتر مقاومت و تشدید بیشتر انتقال منفی در مقایسه با بیماران با سبک دفاعی نابالغ پایین می شود. از سوی دیگر شدت ظهور انتقال مثبت در دو گروه فوق تفاوت معناداری نداشت. همچنین شدت ظهور عامل دوگانه مقاومت و انتقال با سبک های دفاعی بالغ و نوروتیک ارتباط معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها