رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار پژوهشکدة تعلیم و تربیت

چکیده

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی خودکارآمدی در ابعاد پنج گانه خودتنظیمی، خودباوری، خودرهبری، خودسنجی، خودتهییجی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر بود. روش: روش پژوهش همبستگی و نمونه گیری به روش تصادفی چندمرحله ای بود.به این منظور 340 نفر از دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب و به آزمون خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت هرمنس(1970)پاسخ دادند.داده های پژوهش با روش رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که خودکارآمدی در چهاربعد خودرهبری، خودتنظیمی، خودباوری، خودسنجی و خودتهییجی با انگیزه پیشرفت رابطه ی مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت ارتباط دارد، میتوان با افزایش خودکارآمدی از طریق اعمال روش های مناسب تربیتی و غنی کردن محیط پرورشی،انگیزه پیشرفت را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها