دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1389 
رابطه بین جوِ سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی

هاجر براتی احمدآبادی؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری


مقایسه رابطه بین مؤلفه های ابزار گری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر

یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی؛ محمود خباز؛ پریسا ابوترابی کاشانی


تأثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان

فاطمه شیبانی تذرجی؛ شهلا پاکدامن؛ محمدرضا حسن زاده توکلی