دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1389 
رابطه بین ابعاد کمال گرایی دانشجویان و روابط مثبت آنها با دیگران

سعید قنبری؛ عابدین جواهری؛ پریساسادات سید موسوی؛ الناز ملیحی