دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهمن 1389 

مقاله مروری

رابطه حرمت خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان

مهدیه شفیعی تبار؛ محمدعلی مظاهری؛ الناز ملحی؛ آسیه اناری


ساختار عاملی مقیاس رویکردهای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

مریم صداقت؛ علیرضا عابدین؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ الهه حجازی