دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1389 
رابطه سبک های شوخ طبی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها

علیرضا کاکاوند؛ حسن شمس اسفندآبادی؛ عصمت دانش؛ رستم قالبی حاجیوند


القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیرآستانه ای

محسن دوستکام؛ سپیده پورحیدری؛ محمود حیدری؛ شهریار شهیدی