دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1389 
5. رابطه سبک های شوخ طبی دانشجویان با سلامت عمومی آن ها

علیرضا کاکاوند؛ حسن شمس اسفندآبادی؛ عصمت دانش؛ رستم قالبی حاجیوند


7. القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیرآستانه ای

محسن دوستکام؛ سپیده پورحیدری؛ محمود حیدری؛ شهریار شهیدی