شناسایی کارکرد متفاوت سوال بر اساس نظریه سوال- پاسخ: کاربرد الگوی تک- پارامتری با استفاده از نرم افزار بای لوگ- ام جی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

: مقاله حاضر به دنبال توصیف و تشریح روش تشخیص کارکرد متفاوت سوال در چارچوب نظریه سوال-پاسخ با استفاده از الگوی یک پارامتری با تاکید بر سوگیری داخلی در یک آزمون است.روش: ابتدا مبانی نظری رویکرد معرفی شد. و به دنبال آن به منظور ارائه عملی روش داد های خرده مقیاس گرامر در بخش تخصصی دفترچه زبان انگلیسی آزمون سراسری در سال 1384 با نرم افزار بای لوگ- ام جی تحت الگوی یک پارامتری با دو روش مقایسه سطوح مقادیر دشواری در دو گروه و آزمون نسبت درست نمایی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشانداد که بین مقدار دشواری سوال 8 در دو گروه تفاوت معنادار است. این موشعو با برازش بهتر الگوی دارای کارکرد متفاوت سوال در مقایسه با الگوی بدون کارکرد متفاوت سوال ( با الفای 5%)تایید شد. در واقع احتمال پاسخ درست 8 برای گروه مردان در مقایسه با گروه زنان بیشتر بوده است. نتیجه گیری: اهمیت بررسی کارکرد متفاوت سوال در آزمون های مختلف روز به روز در حال افزایش است. روش های موجود در نظریه کلاسیک به خاطر وجود تغییر پذیری شاخص های آن برای شناسایی این موضوع مفید نیستند. در مقابل روش هایی موجود در بافت نظریه سوال- پاسخ برای انجام این کار مفیدتر هستند.

کلیدواژه‌ها