ساختار عاملی مقیاس رویکردهای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار جهاد دانشگاهی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تربیت معلم تهران

4 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیطن ساختار عاملی مقیاس رویکردهای یادگیری برای دانش آموزان ایرانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه ی آماری دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های دولتی روزانه شهر تهران و شرکت کنندگان متشکل از 1371 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس 32 سوالی رویکردهای یادگیری پاسخ دادند. داده ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شد. تحلیل عاملی اکتشافی یک مدل اندازه گیری چهارعاملی را نشان داد که در تحلیل عاملی تاییدی نیز تایید شد. این عوامل عبارتند از اهداف یادگیری،اهداف عملکردی، اهداف آینده و ادراک از توانایی. قرار گرفتن گویه های ارزش درونی و اهداف یادگیری در یک عامل (یادگیری)و ارزش بیرونی و اهداف ابزاری نیز در یک عامل (آینده)و در کنار اهداف عملکردی و اداراک از توانایی،از ظهور یک الگوی 4 عاملی جدید خبر می دهد و بر لزوم توجه پژوهشگران به فرهنگ وابسته بودن اهداف پیشرفت و ابزار سنجش آن و همچنین روانسازی ابزارهای مناسب فرهنگ که در جوامع دیگر برای سنجش اهداف ساخته شده اند تاکید می کند.

کلیدواژه‌ها