اعتبار و پایایی پرسشنامة خودتوصیفی بدنی دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

چکیده

هدف: هدف کلی پژوهش تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه خود-
توصیفی بدنی در دختران نوجوان بود. روش: روش پژوهش از نوع
همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر 8 تا 18
ساله شهر تهران بود که از میان آن ها 627 نفر به روش نمونه
گیری خوشهای چندمرحله ای تصادفی از سه زیر جامعه ابتدایی،
راهنمایی و متوسطه انتخاب شدند و پرسشنامه خود توصیفی بدنی
مارش و همکاران ( 1994 ) را تکمیل کردند. برای آزمون ساختار
عاملی پرسشنامه از روش های تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل
تأییدی استفاده و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرانباخ محاسبه
شد. یافتهها: نتایج تحلیل عامل اکتشافی هشت عامل خودپنداره
بدنی شامل لیاقت ورزشی، چربی بدنی، ظاهر بدنی، انعطاف پذیری،
سلامتی، فعالیت بدنی، هماهنگی و عزت نفس را برای دختران
نوجوان به دست داد که از لحاظ ماهیت شامل عامل ظاهربدنی و
توانایی بدنی است و نتایج تحلیل عامل تأییدی عوامل هشتگانه را
تأیید کرد. نتایج بررسی اعتبار سازه عاملی نشان داد کل خرده
مقیاسهای هشتگانه شناخته شدة پرسشنامه خودتوصیفی بدنی،
44/60 % واریانس را به خود اختصاص دادهاند. همچنین پایایی
0 بود. نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر اعتبار و / پرسشنامه 87
پایایی پرسشنامه خودتوصیفی بدنی را برای تشخیص خودپنداره
بدنی در میان دختران نوجوان تأیید میکند

کلیدواژه‌ها