ویژگیهای محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای راهبردهای انگیزشی در رابطه ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری با پیشرفت تحصیلی بود. روش: روش پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهر شیراز بود که از میان آنها به روش خوشه ای تصادفی چندمرحله ای 510 دانش آموز ( 251 پسر و 259 دختر) انتخاب شد. آزمودنی ها به پرسشنامة محیط یادگیری فراشناختی توماس( 2003 ) شامل شش بعد و پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و دیگروت ( 1991 ) دارای سه بعد پاسخ دادند. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از روشهای تحلیل عاملی و ضریب همبستگی بین ابعاد و نمره کل محاسبه شد. داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه متوالی همزمان و با به کارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی، تحلیل شد. یافته ها: یافته ها حاکی ازاین بود که ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری پیش بینی کننده مستقیم پیشرفت تحصیلی است، علاوه براین از میان ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری، عامل های تعاملات درون کلاسی، تشویق و حمایت معلم و حمایت عاطفی بر باورهای انگیزشی تأثیر داشتند. نتیجه گیری: از آنجا که باورهای انگیزشی نقش واسطه ای را بین ویژگیهای فراشناختی محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی ایفا میکند، می توان با تقویت آن پیشرفت تحصیلی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها