مقایسه‌ی سرسختی روان‌شناختی و نوع مکانیسم دفاعی در افراد تحت درمان با همودیالیز و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه­ی میزان سرسختی و نوع مکانیسم دفاعی بیماران تحت درمان همودیالیز و افراد سالم بود. روش: روش مطالعه علی­مقایسه­ای و نمونه پژوهش 100 بیمار تحت درمان همودیالیز مراجعه­کننده به دو بیمارستان سوم شعبان و شهید اشرفی اصفهانی در منطقه­ی 12 تهران و هم­چنین 100 نفر افراد عادی ساکن همان منطقه بود که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به آزمون­های سرسختی روان­شناختی کیامرثی (1385) و مکانیسم دفاعی اندروز، سینگ و باند (1993) پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد میزان سرسختی روان­شناختی این بیماران پایین­تر از افراد عادی است. در مورد استفاده از مکانیسم دفاعی رشد یافته، بین افراد تحت درمان همودیالیز و افراد عادی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. استفاده از سبک­دفاعی روان­آزرده در افراد تحت درمان همودیالیز رایج­تر از افراد عادی بود، ولی استفاده از سبک دفاعی رشد نایافته در افراد سالم بیشتر از افراد بیمار بود. هم­چنین مشخص شد هرچه سرسختی افراد بالاتر باشد از مکانیسم دفاعی رشد یافته­تری استفاده می­کنند. نتیجه­گیری: تقویت ویژگی سرسختی می­تواند خطر ابتلاء به این بیماری را کاهش دهد. هم­چنین شناخت الگوهای دفاعی نامناسب این بیماران می­تواند ضمن شناسایی عوامل روان­شناختی پدیدآورنده اختلال، منجر به مداخله­های درمانی خاص جهت تعدیل شیوه­های دفاعی شود. کلیدواژه: سرسختی روان­شناختی، مکانیسم دفاعی، همودیالیز  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of psychological hardiness and style of defense mechanisms in hemodialysis patients and healthy subjects

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the comparison of hardiness and defense style mechanisms in patients receive hemodialysis and healthy subjects. Method: An ex post facto design was used. 100 patients undergoing hemodialysis in Ashrafi Esfahani and Sevom-e- Shaban’ hospitals in district 12 of Tehran and also 100 normal individual from the same part were selected using available sampling methods. The Psychological hardiness test Kyamrsy (2006) and the defense mechanisms test Andrews, Singh, and Bond (1993) were administrated. Data were analyzed using t-test independent samples and Pearson correlation. Results: Lower level of hardiness was found for patients. Two groups didn’t have difference in using mature defense mechanisms but patients used more neurotic defense mechanisms than healthy group. Normal people used more immature defense mechanisms than patients. There was a strong connection between the increase of mature defense and increase of hardiness in both groups. Conclusion: Improving hardiness trait can reduce prevalence of this disorder. Also recognition of inappropriate defense patterns, with emphasis on the effects psychological factors can lead to special treatment in order to adjust defensive patterns.


Key words: defense mechanism, hemodialysis, psychological hardiness

کلیدواژه‌ها [English]

 • defense mechanism
 • hemodialysis
 • psychological hardiness
 1. بشارت، محمدعلی. (1391). نقش واسطه‌ای مکانیسم‌های دفاعی در رابطه‌ی بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. بهار، 6 (1 پیاپی 21): 23-7.
 2. حیدری‌نسب، لیلا. (1385). مقایسه‌ی مکانیسم‌های دفاعی در نمونه‌های بالینی و غیر بالینی بر اساس هنجاریابی و یافته‌های مبتنی بر روان‌سنجی پرسش‌نامه ی ایرانی سبک‌های دفاعی (DSQ)، رساله‌ی دکتری چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.
 3. کیامرثی، آذر.، و ابوالقاسمی، عباس. (1385). روان‌شناسی سرسختی. اردبیل: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، چاپ اول.
 4. موسی‌زاده، توکل.، ادیب، عزیزالله.، و متولی، رویا (1388). بررسی تطبیقی میزان و نحوه‌ی استفاده از مکانیسم‌های دفاعی در بین بیماران دیابتی و افراد سالم. مجله‌ی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 88. 1 (19): 64-61.
 5. نجمه، حمید. (1386). بررسی رابطه‌ی میان ویژگی شخصیتی سرسختی و استرس با بیماری کرونری قلب. مجله‌ی علمی پزشکی، تابستان. 2 (6): 235-224.
 6. واقعی، سعید.، ربانی‌جوادی، اکرم.، مظلوم، سید رضا.، داودی، نیره.، و مدرس‌غروی، مرتضی. (1392). بررسی تأتیر شأن‌درمانی بر شأن انسانی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز. فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، 7 (3): 72-63.
 7. Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous and Mental Disease, 181 (4): 246-256.
 8. Blaya, C., Donnelles, M., Blaya, R., Kipper, L., Heldt, E., Isolan, L., Bond, M., & Manfro, G. G. (2006). ‘Do defense mechanisms vary according to the psychiatric disorder?’ Defense Mechanisms and Psychiatric Disorder, 28 (3): 179-183.
 9. Brooks, M. (2005). Health-related hardiness and chronic illness a synthesis of current research nursing from. Philadelphia, 38: 11-20.
 10. Chavez- Leon, E., Lara- Munoz, C., & Ontiveros- Uribe, M. P. (2006). ‘An empirical study of defense mechanisms in panic disorder’.Journal of Salud Mental, vol. 29, No .6: 15- 22.
 11. Faragher, E. B., Cass, M., & Cooper, C. L. (2005). ‘The relationship between job satisfaction and Health: a meta analysis’. Occupational and environmental medicine, 62 (2): 105- 112.
 12. Folkman, S. (2008). ‘The case for positive emotions in the stress processes’. Anxiety, Stress and Coping. 21 (1): 3-10.
 13. Golchin. M., Shabanloee, R., Asvadi kermani, A., Eivazi, J., Nikanfarm A., & dovlatkhah, S. (2008). ‘The effect of self care program on quality of life in Leukemia patients who treating with chemotherapy’. Journal of Tabib Shargh, 10 (3): 174-182.
 14. Hajmedal, O., Friborg, O., stiles, T. C., Rosenvinge, J. H., & Martuniussen, N. (2006). Resilience predicting psychiatric symptoms: a perspective study of protective factors and the role in adjustment to negative life events. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 198-201.
 15. Heidarzadeh. M. (2006). ‘Relationship between quality of life and social supports in hemodialysis patients in hospital of Tabriz university of Medical sciences’. (MSC Thesis), Tabriz, Iran: School of nursing midwifery, Tabriz university of Medical sciences.
 16. Heidarzadeh. M., Atashpeykar, S., & Jalilazar, T. (2010). ‘Relationship between quality of life and self care ability in patients receiving hemodialyses. IJNMR/spring, 15 (2):71-76.
 17. Heidarzadeh. M., Atashpeykar, S., & Jalilazar, T. (2011). ‘Self care ability in Hemodialysis patints’. JCS, 6 (4): 29-33.
 18. Judkins, S., Reid, B., & Furlow, L. (2006). ‘Hardiness training among nurses managers. Building Health work place’. The Journal of Continuing Education in Nursing. 37 (5): 202-207.
 19. Kipper, L., Blaya, C., Teruchkin, B., Heldt, E., Isolan, L., Mezzono, K., Bond, M., & Manfro, G. G. (2005). ‘Evaluation of defense mechanisms in adult patients with panic disorder: before and after treatment’. J Nerv Ment Dis. 193 (9): 619-624.
 20. Kuehner, C. (2005). ‘Determining of subjective quality of life depressed patients: The role of self-esteem and social supports’. Journal of Active Disorders. 86: 205-214.
 21. Lyndal Cash, M. (2009). ‘The impact of hardiness on organizational outcomes: Investigating appraisal and copping processes through alternative transactional models’. Master of art in psychology. At Massey University Auckland, Newzeland.
 22. Maddi, S. R., Harvey, R. H., Khoshaba, D. M., Lu, J. L., Persico, M., & Brow, M. (2006). The personality construct of hardiness, III: Relationships with repression, Innovativeness performance. Journal of Personality, 74, 575-598.
 23. Maddi, S. R. (2007). ‘Relevance of hardiness assessment and training to the military context’. Journal of Military Psychology, 19 (1): 61-70.
 24. Maddi, S. R. (2006). ‘Hardiness: The courage to grow from stresses. The Journal of Positive Psychology. 1 (3): 160-168.
 25. Maddi, S. R., & Khoshaba, D. M. (2005). Resilience at work. New York.
 26. Martinez, B. P. R., Leon, E. Ch., Rodrigues, G. A. R., & Moctezuma, L. G. P. (2010). ‘Defense mechanisms in cardiovascular disease patintes with and without panic disorder’.Journal of Salud Mental.Vol. 33, No. 3: 219-227.
 27. McGowan, J., Gardner, D., & Fletcher, R. (2006). ‘Possitive and negative affective outcomes of occupation stress’. New Zealand Journal of Psychology, 35 (2): 92-98.
 28. Nelson, D. L., & Cooper, C. L. (2005). ‘Stress and health: Possitive orientation’. Stress and Health. 21 (2): 73-75.
 29. Potoczek, A. (2012). Links between defense mechanisms and severity of symptoms of panic disorder in women and men with difficult and aspirin-induced asthma. Journal Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2: 17-22.
 30. Roshan, R., Mohammadi, J., Rajabi salesi, M., & Jalali, M. (2013). ‘A comparison of the factors of life quality and type D personality in patients with Coronary Heart disease’. Journal of Behavioral Sciences.7 (2): 143-150.
 31. Son, Y. j., Choi, K. S., Park, Y. R., Bea, J. S., & Lee, J. B. (2009). Depression symptoms and the quality of life in patients on hemodialysis for end-stage renal disease. AM J nephrol. 29 (1): 36-42.
 32. Subramanian, S., & Vinothkumar, M. (2009). ‘Hardiness personality, self-esteem and occupational stress among IT professionals’. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. Vol. 35, 48-56.
 33. Tsay, S. L., & Healsted, M. (2009). Self-care self-efficacy depression and quality of life among patients receiving hemodialysis in Taiwan.International Journal of Nursing Studies. 39: 245-251.
 34. Verhaak, Pf. M., Heijmans, MJ. W. M., Pitters, L., & Rijken, M. (2005). ‘Chronic disease and mental disorder’. Journal of Social Science and Medicine, 60: 789-797.
 35. Zeigler-hill, V., Chatha. S., & Osterman, L. (2008). ‘Psychological defense and self-steem instability: Is defense style associated with unstable self-steem’? Journal of Research in Personality, 42: 348-364.