دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1393 
ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه روان‌درمانی مثبت‌نگر

شهریار شهیدی؛ مهدی خانجانی؛ جلیج فتح آبادی؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه جدید سیاهه کمال‌گرایی در دختران نوجوان ایرانی

زهره دانشورپور؛ مجید محمودعلیو؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور؛ ثریا جباری