مقایسه مشکلات روان‌شناختی و زمینه‌های تحصیلی دانشجویان موفق و ناموفق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده

 چکیده    هدف: هدف پژوهش شناسایی زمینه­های تحصیلی و مشکلات روان­شناختی زمینه­ساز مشروط شدن دانشجویان بود. روش: روش پژوهش علی- مقایسه­ای و جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 7650 نفر بود که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 90 دانشجو شامل 30 دانشجوی مشروط، 30 دانشجوی موفق و 30 دانشجوی عادی برحسب معدل کل آن­ها در دوره دانشجویی مشخص شد. ابزارهای پژوهش، آزمون هوش ریون رحمانی (1386) و فهرست نشانگان 90 سوالی درگاتیس و کلاری، 1973 بود. یافته­ها: نتایج حاکی از تفاوت بین معدل دیپلم، رتبه کنکور، هوش و کلیه مؤلفه­های سلامت روانی به­جز مؤلفه­های افکار پارانوئیدی و روان گسسته­گرایی در سه گروه بود. نتیجه‌گیری: این تفاوت­ها به­عنوان عوامل زمینه­ای که در وضعیت تحصیلی دانشجویان نقش دارند بحث می­شوند. بنابراین دانشگاه می­تواند برای پیشگیری از مشروطی و افت تحصیلی دانشجویان و به­منظور تقویت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود که رتبه کنکور و معدل دیپلم پایین داشته­اند برنامه­های تقویت تحصیلی داشته باشد. هم­چنین چون این مطالعه حوزه­های مشخصی را برای مداخلات روان­شناختی در بین دانشجویان برجسته می­کند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. احمدی، ابراهیم. (1392). رابطه خلاقیت و ناراست‌گویی با میانجی‌گری توانایی توجیه رفتار. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(28): 127-105.
 3. امام‌قریشی، فاطمه.، حیدری، سید تقی.، و نجفی‌پور، صدیقه. (1389). بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، ویژه‌نامه، 3(12): 45-40.
 4. ایزدی، صمد.، و یعقوبی، عبدالعلی. (1382). مطالعه وضعیت روان‌شناختی دانشجویان دانشکده علوم انسانی مازندران. مجموعه مقالات چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. 59 -56.
 5. باکویی، فاطمه. (1389). بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مامایی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 7(1): 50-44.
 6. تقوی، زهرا.، فخاریان، اسماعیل.، میرحسینی، فخرالسادات.، و عاملی، حسن. (1388). عوامل مرتبط با وقوع مشروطی در دانش‌آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،4(5): 29-20.
 7. تمنایی‌فر، محمدرضا. (1386). بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز. مجله دانشور رفتار، 6(24): 58-52.
 8. چنگیزی‌آشتیانی، سعید.، شمسی، محسن.، و محمد‌بیگی، ابوالفضل. (1388). فراوانی افت تحصیلی و برخی از عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 12(4): 61-49.
 9. خزاعی، مظفر. (1386). بررسی ویژگی‌های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق. فصلنامه کومش، 4(9): 87-29.
 10. دل‌آرام، معصومه .،صالحیان تهمینه .، فروزنده نسرین.، و علی‌دوستی، معصومه.(1391). مقایسه سلامت روان دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 9(75): 12-1.
 11. رحمانی، جهانبخش. (1386). پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس‌های پیش‌رونده ریون پیشرفته در دانشجویان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 7(34): 74-61.
 12. زاهدی‌اصل، مهدی. (1385). عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد. مجله دانشور، 2(5): 52-41.
 13. شاکریان، عطار. (1388). بررسی و مقایسه کارآیی خانواده در ارتباط با وضعیت تحصیلی دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 3(7): 218-201.
 14. صادقی، حسن.، عابدینی، زهرا.، و نوروزی، مهدی. (1392). بررسی ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 2(7): 22-17.
 15. عبداللهی، علی‌اکبر.، آسایش، حمید.، جعفری، یعقوب.، و رضاییان، مهناز. (1390). سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی‌گلستان هنگام ورود به دانشگاه و یک سال بعد. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی گرگان، 1(1): 58-52.
 16. فخاریان، اسماعیل.، تقربی، زهرا.، میرحسینی، فخرالسادات.، رسولی‌نژاد، اصغر.، و عاملی، حسین. (1388). اعتبار پیش‌بینی معدل دیپلم در پیشرفت تحصیلی، مجله راهبردهای آموزش، 2(4): 151-147.
 17. فتحی‌آشتیانی، علی. (1391). آزمون‌های روان‌شناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران، انتشارات بعثت، چاپ هفتم.
 18. مختارپور، سعید. (1389). پیش‌بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های اهواز بر اساس بهره هوشی، سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت‌شناختی. یافته‌های نو در روان‌شناسی، 6(18): 94-81.
 19. منیری، قالب‌تراش و موسوی، احمد. (1386). بررسی شکست تحصیلی در میان دانشجویان در دانشگاه کاشان. مجله آموزش پزشکی، 7(19): 135-40.
 20. مطلق، محمداسماعیل.، الهام‌پور، حسین.، و شکورنیا، عبدالحسین. (1384). مقایسه انگیزه پیشرفت، فشارزاهای روانی تحصیلی و رضایت از دانشگاه و رشته تحصیلی بین دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه علوم پزشکی اهواز. پیوست 14، ویژه‌نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6(18): 36-20.
 21. Abdolhoseyni, A. (2012). An investigation in to the mental health states of Payamnoor University's Students. Social and behavioral sciences, 46: 5888-5893.
 22. Bewick, B., & Miles, J. (2010). Changes in undergraduate students' psychological well-being. http://adstsinformationweblog.blogspots.com.
 23. Bordbar, F., & Nakar, M. (2011). Comparing psychological well-being level of the Syudents University in view of demographic and academic performance variables. Social and behavioral sciences, (29): 663-669.
 24. Brody, N. (2000). History of theories and measurements of intelligence. Handbook of intelligence. New York, Cambridge University press.
 25. Chamorrop-Premuzic, T., Quiroga, M., & Colom. (2009). Intellectual competence and academic performance. Learning Individual differences, (19): 486-491.
 26. Gallagher, P.A., Bomba, C & Crane, L.R. (2005). Using an admissions exam to predict student success in program. Nurse Educator, (26):122-135.
 27. Gokhan, A., & Yalcin, I. (2010). Counseling needs of educational sciences students at the Ankara University. Social and behavior sciences, (2): 1520-1526.
 28. Lionis, C., Antonopoulou, M., Voltaki, K., & Thireos, E. (2004). Coronary risk assessment of university students in Crete with premature parental coronary heart disease. Health, (52): 237–246.
 29. Ofili, A., Asuzu, M.C., & Isah, E. C. (2004). Job satisfaction and psychological health of doctors at University of Benin teaching hospital .Occup Med (Lond), 54(6): 400-430.
 30. Potolsky, A., Cohen, J., & Saylor, C. (2003). Academic performance of nursing students: Do prerequisite grades and tutoring make a difference? Nursing Education Perspectives, 24(5): 246-250.