نقش میانجی‌گر راهبردهای تنظیم هیجانی در رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی­گر راهبردهای تنظیم هیجانی ناسازگارانه در رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تعداد 28000 دانشجو در سال 1393 بود؛ که از میان آن­‌ها به روش نمونه‌­گیری چندمرحله‌­ای 311 دانشجوی متأهل که شرایط ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس­ه‌ای تاکتیک­‌های تعارضی اِستراوس، همبلی، بانی- مک کوی، و سوگارمن (1996)، نشانه­‌های مرزی بوهوس، لیمبرگر، فرنک، چاپمن، کوهلر  و همکاران (2007)، سبک­‌های پاسخ نشخواری نولن- هوکسیما و مارو (1991) و سرکوب خرس سفید وگنر و زاناکاس (1994) بود. پس از حذف 5 آزمودنی پرت، داده های 306  آزمودنی با استفاده از روش الگویابی معادله­‌های ساختاری تحلیل شد. یافته­‌ها: نتایج نشان داد راهبردهای تنظیم هیجانی نشخوار فکری و سرکوب فکر، رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی را میانجی­‌گری می‌­کند. نتیجه‌­گیری: افراد دارای شخصیت­ مرزی برای اجتناب از عاطفه منفی و راهبردهای تنظیم هیجانی ناسازگارانه به برون­ریزی خشونت نسبت به همسر خود مبادرت می­‌کنند. از این­‌رو پیشنهاد می‌­شود به عوامل زیست‌­شناختی و روان‌­شناختی دخیل در این اختلال در تدوین برنامه‌­های درمانی توجه شود.چکیده لاتینعنوان لاتین: The mediating role of emotion regulation strategies in the relationship between borderline personality and conjugal violenceAbstractAim: The purpose of this study was to determine the mediation role of maladaptive emotion regulation strategies in the relationship between borderline personality and conjugal violence. Method: This study utilized a descriptive correlational design. The statistical population of this study consisted of all the students of the Islamic Azad University of Karaj, N= 28000 in the academic year 2014-15. Of these, only married students who were eligible to enter the study were selected via multistage sampling. Thus, 311 students were selected. Research tools were as follows: the Conflict Tactics Scale (Straus, Hambly, Boney-Mccoy, & Sugarman, 1996); the Borderline Symptom List (Bohus, Limberger, Frank, Chapman, Kühler, 2007); the Ruminative Response Scale (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991) and the White Bear Suppression Inventory (Wegner & Zanakos, 1994). After removal of five outlier respondants, structural equation modeling was used to analyze the data. Results: Results showed that rumination and thought suppression emotion regulation strategies mediate the relationship between borderline personality and conjugal violence. Conclusion: To avoid negative affect and maladaptive emotion regulation strategies, borderline personalities perpetrate to acting out violence towards their partners. Therefore, it is suggested that biological and psychological factors in borderline personality disorder should be considered when designing treatment programs. Keywords: borderline personality, conjugal violence, emotion regulation, strategies 

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. حسن‌پور ازغدی، بتول.، سیمبر، معصومه.، و کرمانی، مهدی. (1390). خشونت خانگی علیه زنان: مروری بر نظریه‌ها، میزان شیوع و عوامل مؤثر بر آن. نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، 21(73): 52-44.
 3. سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران. آگاه.
 4. صادقی، منصوره السادات.، پوراعتماد، حمیدرضا.، و مظاهری، محمدعلی. (1388). نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج‌های جوان: مطالعه‌ای طولی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، تابستان 3(2 پیاپی10): 24-7.
 5. عرب، علی.، شهیدی، شهریار.، و باقریان، فاطمه. (1390). اثربخشی آموزش بخشایش بر میزان خشم و مؤلفه‌های آن در افراد متأهل. فصلنامه روانشناسی کاربردی، زمستان 5(4 پیاپی20): 25-7.
 6. Azam Ali, P., & Naylor, P. B. (2013). Intimate partner violence: A narrative review of the biological & psychological explanations for its causation. Aggression & Violent Behavior, 18(3): 373-382.
 7. Bohus, M., Limberger, M. F., Frank, U., Chapman, A. L., Kühler, T., & Stieglitz, R. D. (2007). Psychometric properties of the borderline symptom list. Psychopathology, 40(2): 126-132.
 8. Breiding, M. J., Black, M. C., & Ryan, G. W. (2008). Prevalence and risk factors of intimate partner violence in eighteen U.S. states/territories, 2005. American Journal of Preventive Medicine, 34(2): 112-118.
 9. Carpenter, R. W., & Trull, T. J. (2013). Components of emotion dysregulation in borderline personality disorder: A review. Current Psychiatry Reports, 15(1): 335.
 10. Flynn, A., & Graham, K. (2010). “Why did it happen?” A review & conceptual framework for research on perpetrators' & victims' explanations for intimate partner violence. Aggression and Violent Behavior, 15(3): 239-251.
 11. Giles, D. C. (2002). Advanced research methods in psychology: New York: Rout ledge.
 12. Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. (1998). Relation to sample size to the stability of component patterns. Psychological Bulletin, 103(2): 265-275.
 13. Hughes, F. M., Stuart, G. L., Gordon, K. C., & Moore, T. M. (2007). Predicting the use of aggressive conflict tactics in a sample of women arrested for domestic violence. Journal of Social & Personal Relationships, 24(2): 155-176.
 14. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling, edition 2, New York & London: Guilford press.
 15. Kuijpers, K. F., van der Knaap, L. M., & Lodewijks, I. A. J. (2011). Victims’ influence on intimate partner violence revictimization: A systematic review of prospective evidence. Trauma Violence Abuse, 12(4): 198-219.
 16. Lawson, D. M., & Brossart, D. F. (2013). Interpersonal problems & personality features as mediators between attachment & intimate partner violence. Violence & Victims, 28(3): 414-28.
 17. Maneta, E. K., Cohen, S., Schulz, S., & Waldinger, R. J. (2013). Two to tango: A dyadic analysis of links between borderline personality traits & intimate partner violence. Journal of Personality Disorders, 27(2): 233-43.
 18. Mauricio, A. M., Tein, J. Y., & Lopez, F. G. (2007). Borderline & antisocial personality scores as mediators between attachment & intimate partner violence. Violence & Victim, 22(2): 139-57.
 19. Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression & posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta earthquake. Journal of Personality & Social Psychology, 61(1): 115-121.
 20. Nolen-Hoeksema, S., Parker, L. E., & Larson, J. (1994). Ruminative coping with depressed mood following loss. Journal of Personality and Social Psychology, 67(1): 92-104.
 21. Panuzio, J., & Dilillo, D. (2010). Physical, psychological, & sexual intimate partner aggression among Newlywed couples: Longitudinal prediction of marital satisfaction. Journal of Family Violence, 25(7): 689-699.
 22. Pournaghash-Tehrani, S. (2010). The role of beliefs, attitudes and adverse childhood experiences in predicting men's reactions towards their spouses' violence. Journal of Family Violence, 26(2): 93-99.
 23. Rasoulian, M., Habib, S., Bolhari, J., Hakim Shooshtari, M., Nojomi, M., & Abedi, S. (2014). Risk factors of domestic violence in Iran. Journal of Environmental and Public Health, 2014: 1-9.
 24. Ross, J. M. (2011). Personality and situational correlates of self-reported reasons for intimate partner violence among women versus men referred for batterers’ intervention. Behavioral Sciences & the Law, 29(5): 711-727.
 25. Selby, E. A., & Joiner, T. E. (2009). Cascades of emotion: The emergence of borderline personality disorder from emotional & behavioral dysregulation. Review of General Psychology, 13(3): 219.
 26. Selby, E. A., Anestis, M. D., & Joiner, T. E. (2008). Understanding the relationship between emotional & behavioral dysregulation: Emotional cascades. Behaviour Research & Therapy, 46(5): 593-611.
 27. Siever, L. J., Torgerson, S., Gunderson, J. G., Livesley, W. J., & Kendler, K. S. (2002). The borderline diagnosis III: Identifying endophenotypes for genetic studies. Biological Psychiatry, 51(12): 964-968.
 28. Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Pfohl, B., Widiger, T. A., Livesley, W. J., & Siever, L. J. (2002a). The borderline diagnosis I: Psychopathology, comorbidity, and personality structure. Biological Psychiatry, 51(12): 936-950.
 29. Skodol, A. E., Siever, L. J., Livesley, W. J., Gunderson, J. G., Pfohl, B., & Widiger, T. A. (2002b). The borderline diagnosis II: biology, genetics, and clinical course. Biological Psychiatry, 51(12): 951-963.
 30. Stewart, D. E., MacMillan, H., & Wathen, N. (2012). Intimate partner violence. The Canadian Journal of Psychiatry, 58(6): 1-15.
 31. Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised conflict tactics scales: Development & preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17(3): 283-316.
 32. Stuart, G. L., Moore, T. M., Gordon, K. C., Ramsey, S. E., & Kahler, C. W. (2006). Psychopathology in women arrested for domestic violence. Journal of Interpersonal Violence, 21(3): 376-389.
 33. Sulak, T. N., Saxon, T. F., & Fearon, D. (2014). Applying the theory of reasoned action to domestic violence. Reporting behavior: The role of sex & victimization. Journal of Family Violence, 29(2): 165-173.
 34. Trivillion, K., oram, S., Feder, G., & Howard, M. H. (2012). Experiences of domestic violence & mental disorders: A systematic review & meta-analysis. PLoS One, 7.
 35. Walsh, Z., Swogger, M. T., O’Connor, B. P., Schonbrun, Y.C., Shea, T. M., & Stuart, G. L. (2010). Subtypes of partner violence perpetrators among male & female psychiatric patients. Journal of Abnormal Psychology, 119(3): 563-574.
 36. Wegner, D. M., & Zanakos, S. (1994). Chronic thought suppression. Journal of Personality, 62(4): 615-640.
 37. Weinstein, y., Gleason, M. J., & Oltmanns, T. F. (2012). Borderline but not antisocial personality disorder symptoms are related to self-reported partner aggression in late middle-age. Journal of Abnormal Psychology, 121(3): 692-698.
 38. Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., Reich, D. B., Marino, M. F., Haynes, M. C., & Gunderson, J. G. (1991). Violence in the lives of adult borderline patients. Journal of Nervous & Mental Disease, 187(2): 65-71.