پیش‌بینی نشانگان ضربه‌ عشق بر اساس خود شفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه‌ شکست عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر پیش­بینی نشانگان ضربه­ عشق بر اساس مؤلفه­های خود شفقتی شامل خود مهربانی، خود قضاوتی، انسانیت مشترک، انزوا، ذهن­آگاهی و شناخت بیش ­از ­حد در دانشجویان دختر دارای تجربه­ شکست عاطفی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه­ی آماری دانشجویان دختر دارای تجربه­ شکست عاطفی دانشگاه­های اهواز در سال 1392 بود، که 200 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد. ابزارهای پژوهش پرسش­نامه­های نشانگان ضربه عشق راس (1999) و خود شفقتی  نف (a2003) بود. داده­ها با استفاده از روش تحلیل ممیز گام­ به­گام تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد ترکیب خطی متغیرهای پژوهش قادر به پیش­بینی نشانگان ضربه­ عشق در دانشجویان دختر دارای تجربه­ شکست عاطفی است. همچنین کارامدترین متغیرها در پیش­بینی نشانگان ضربه عشق به­ترتیب ذهن­آگاهی، شناخت بیش ­از­ حد و انسانیت مشترک بود و خود مهربانی، خود قضاوتی، انسانیت مشترک، انزوا، ذهن­آگاهی و شناخت بیش ­از­ حد، پیش­بین­های معنی­داری برای نشانگان ضربه­ عشق بودند. نتیجه­گیری: از آنجا که خود شفقتی به­عنوان یکی از ویژگی­های شخصی افراد، نقش تعیین­کننده­ای در واکنش به شکست عاطفی دارد، لازم است در مشاوره با افرادی که شکست عاطفی را تجربه می­کنند به خود شفقتی به­عنوان عامل مهم برای کاهش ضربه عاطفی توجه کرد. 

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. ابوالقاسمی، عباس.، تقی‌پور، مریم.، و نریمانی، محمد. (1391). ارتباط تیپ شخصیتی D، خود دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی. فصلنامه‌ علمی- پژوهشی روان‌شناسی سلامت،1(1): 20-5.
 3. اکبری، ابراهیم.، خانجانی، زینب.، پورشریفی، حمید.، محمود‌علیلو، مجید.، و عظیمی، زینب (1391). مقایسه‌ اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی-رفتاری در بهبود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان. مجله‌ روان‌شناسی بالینی، 4(3): 101- 87.
 4. بشارت، محمدعلی. (1391). نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 6 (1): 22-7.
 5. بشرپور، سجاد.، و عیسی‌زادگان، علی. (1391). بررسی نقش صفات شخصیتی دلسوزی به خود و بخشایش در پیش‌بینی شدت افسردگی دانشجویان. تحقیقات علوم رفتاری. ویژه ‌نامه‌ سلامت روان. 10(6): 461- 452.
 6. کرامر، دانکن. (1388). تحلیل پیشرفته داده‌های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی. ترجمه حجت‌الله فراهانی، پرویز صباحی، هوشنگ طالبی و مریم حلی‌ساز. تهران. انتشارات روان‌شناسی و هنر. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2004).
 7. مروتی، ذکرالله. (1390). رابطه‌ علی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک ‌شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارامدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستانی شهر اهواز. ‌رساله دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 8. Allen, A. B., & leary, M. r. (2010). Self-Compassion, Stress, and Coping, Journal of Social and personality psychology compass, 4(2): 107–118.
 9. Bahrami Ehsan, Z., Bahrami Ehsan, H., Sadeghi, S. Hadi., & Karkhane, S. (2011). Relationship between consequences of love-failure and health’s dimensions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30: 2405-2407.
 10. Brewer, M. B. (2004). Taking the social origins of human nature seriously: Toward a more imperialist social psychology. Personality and Social Psychology Review, 8:107-113.
 11. Cupach, W. R., & Spitzberg, B. H. (2004). The dark side of relationship pursuit: From attraction to obsession and stalking. Lawrence Erlbaum Associates.
 12. Dehghani, M., Atef-Vahid, M. K., Gharraee, B. (2011). Efficacy of short-term anxiety regulating psychotherapy on love trauma syndrome. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Science, 5(2): 18-25.
 13. Fisher, H. E. (2014). The Tyranny of Love: Love Addiction-An Anthropologist’s View. In K. P. Rosenberg, L. G. Feder (Eds.), Behavioral Addictions, (pp. 237-265). London, NW: Academic Press.
 14. Gardner, W. L., Pickett, C. L., & Brewer, M. B. (2000). Social exclusion and selective memory: How the need to belong influences memory for social events. Personality and Social Psychology Bulletin, 26: 486–496.
 15. Germer, C. K., & Neff, K. D. (2013). Self‐compassion in clinical practice. Journal of Clinical Psychology, 69(8): 856-867.
 16. Gilbert, S. P., & Sifers, S. K. (2011). Bouncing back from a breakup: Attachment, time perspective, mental health, and romantic loss. Journal of College Student Psychotherapy, 25: 295–310.
 17. Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5):887-904.
 18. Neff, K. D. (2003a). Self compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2 (2): 85-101.
 19. Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure self-
 20. compassion. Self and Identity, 2(3): 223-250.
 21. Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2012). The role of self-compassion in romantic relationships, Self and Identity, 1: 1- 21.
 22. Neff, K. D., & Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of Research in Personality, 41: 908-916.
 23. Neff, K. D., Hseih, Y., & Dejitthirat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity, 4: 263-287.
 24. Neff, K. D., Hsieh, Y., & Dejitterat, K., (2005). Self-comassion and achievement goal and coping with academic failure. Journal of self and Identity, 4: 263-287.
 25. Neff, K. D., Kirkpatrick, K., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and its link to adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41: 139–154.
 26. Neff, K. D., Pommier, E. (2012). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and Identity, 12(2): 160-176.
 27. Neff, K., & Tirch, D. (2013). Self-compassion and ACT. In T. B. Kashdan, J. Ciarrochi (Eds.), Mindfulness, acceptance, and positive psychology: The seven foundations of well-being (pp. 78-106). Oakland, CA US: Context Press/New Harbinger Publications.
 28. Neff, K. D. (2011). Self-compassion: Stoop beating yourself up and leave insecurity behind. New York: William morrow
 29. Pass, J. A., Lindenberg, S. M., & Park, J. H. (2010). All you need is love: Is the sociometer especially sensitive to one’s mating capacity? European Journal of Social Psychology, 40: 221–234.
 30. Ratto, N. (2007). The role of attachment style with mother and father in adolescents' ways of coping with a romantic break up. Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts (Psychology) at Concordia University Montreal, Quebec, Canada.
 31. Rosse, R. B. (1999(. The love trauma syndrome: Free yourself from the pain of a broken heart. Cambridge, Massachusetts: Published by Perseus Publishing, a member of the Perseus Books Group.
 32. Sbarra, D. A., Smith, H. L., & Mehl, M. R. (2012). When leaving your ex, love yourself: observational ratings of self-compassion predict the course of emotional recovery following marital separation. Journal of Psychological Science, 23(3): 261-269.
 33. Smith, H. L. (2011). Expressive Writing Following Divorce: The moderating effect of self-compassion. A thesis submitted to the honors college in partial fulfillment of the bachelors degree with honors in psychology. The University of Arizona.
 34. Yarnell, L. M., & Neff, K. D. (2012). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 1: 1–14.