رابطه ویژگی‌های شخصیت با رضایت زناشویی و مولفه‌های آن در زوج‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیت با رضایت زناشویی و مولفه­ها‌‌ی آن در زوجین بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه زوج­های جوان شهر اهواز حدود 10000 نفر  بود که با مراجعه به مدارس و ادارات و دانشجویان متاهل منتخب، طبق جدول کرجسی- مورگان، 400 نفر به روش طبقه‌ای انتخاب و برای سنجش متغیرها، از پرسشنامه‌های شخصیت پنج عاملی نئو مک­کری و کاستا، 1985 و رضایت زناشویی انریچ اولسون، 1987 استفاده و داده‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد روان‌رنجورخویی و برونگرایی، با رضایت زناشویی رابطه دارد و روان‌رنجورخویی به شکل منفی بر روابط زوجین و رضایت زناشویی تأثیر‌گذار است. در مقابل برون­گرایی رابطه‌ مثبتی با رضایت زناشویی زوجین و گشودگی به تجربه را به­دنبال داشت. همچنین رابطه تحصیلات با برون­گرایی، ناسازگاری اجتماعی و فروپاشی شخصیت و سن؛ و رابطه‌ روان‌رنجورخویی با ارتباط زناشویی، رابطه با فرزندان، جهت‌گیری مذهبی و بازگشت عاطفی تایید شد. نتیجه‌گیری: از آنجا که ویژگی­های شخصیتی با رضایت زناشویی رابطه دارد، بنابراین می‌توان از نتایج این پژوهش در مشاوره­های قبل و بعد از ازدواج استفاده کرد و با شناسایی ویژگی­های شخصیتی زوجین، رضایت زناشویی آن­ها را پیش­بینی و افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. آزادی، شهدخت.، سهامی، سوسن.، قهرمانی، زهرا.، و قلی‌پور، گلناز. (1389). ارزیابی عوامل اجتماعی زمینه‌ساز طلاق عاطفی در میان کارکنان زن شرکت بهره‌برداری نفت گچساران. فصلنامه زن و بهداشت.4(3): 117-110.
 3. بخشایش، علیرضا.، و مرتضوی، مهناز. (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین. فصلنامه روانشناسی کاربردی. 4(12): 85-73.
 4. پروین، لورنس. ای.، و اولیور. پی، جان. (1386). شخصیت (نظریه و پژوهش). ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. انتشارات آییژ. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2001).
 5. جنتی جهرمی.، مهرداد، معین لادن.، و ‌یزدانی، لیلا. (1389). بررسی و مقایسه‌ رابطه‌ میان ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی در زنان شاغل شهر کازرون. زن و جامعه، 1(2): 162-143.
 6. حافظ شعرباف، راضیه.، و حسینیان، سیمین. (1390). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی زنان متأهل شاغل و خانه‌دار و ارتباط این ویژگی‌ها با رضایت زناشویی شهرستان مشهد. مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 2(5 و6): 89-74.
 7. خوشخرام، نجمه.، و گلزاری، محمود. (1390). اثربخشی امیددرمانی برافزایش میزان رضایت زناشویی و تغییر سبک دلبستگی ناایمن در دانشجویان متاهل دانشگاه. فصلنامه روانشناسی کاربردی، تابستان، 5(2 پیاپی 18): 96-84.
 8. خوشنویس، الهه.، افروز، غلام‌علی.، و اسماعیلی.، علی‌رضا. (1393). تعیین سهم ادراک خطر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی در رانندگان خطرآفرین. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، تابستان، 8 (2پیاپی30): 84-71.
 9. ساعتچی، محمود.، کامکاری، کامبیز.، و عسکریان، مهناز. (1389). آزمون‌های روا‌ن‌شناختی. نشر ویرایش.
 10. شاکر، علی.، فتحی‌آشتیانی، علی.، و مهدویان، علیرضا. (1389). بررسی رابطه‌ سبک‌های دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زوجین. مجله علوم رفتاری، 5 (2): 184-179.
 11. شاکریان، عطا.، فاطمی، عادل.، و فرهادیان، مختار. (1390). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 16(1): 99-92.
 12. صفایی‌راد، سوری.، و وارسته‌فر، افسانه. (1392). رابطه بین تعارض‌های زناشویی با طلاق عاطفی زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌های شرق تهران. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 6(20): 106-85.
 13. ظفرقلی‌زاده، نسیم. (1389). بررسی رابطه پرخاشگری و بلوغ عاطفی با رضایت زناشویی در کارمندان متاهل بانک‌های دولتی شهر ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 14. نیکویی، مریم.، و سیف، سوسن. (1390). بررسی رابطه دین‌داری با رضایت زناشویی. مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره،4(13): 74-61.
 15. وجدانی، سیمین.، گلزاری، محمود.، و برجعلی، احمد. (1393). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرابر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، تابستان، 8( 2پیاپی30): 21- 7.
 16. همایی، رضا.، خیاطان، فلور.، و سلیمی، مهدی. (1387). تاثیر پذیری زندگی زناشویی از روابط جنسی. چکیده مقالات سومین کنگره آسیب شناسی خانواده، شهید بهشتی. 403-402.
 17. Asoodeh, M. H., Khalili, Sh., Daneshpour, M., & Lavasani, M. Gh. (2010). Factors of successful marriage: Account from self-described happy couples. Journal of Proceida Social and Behavioral Sciences, 5: 2042–2046.
 18. Bruze, G., & Svarer, M., & Weiss, Y. (2015). The dynamics of marriage and divorce. Journal of Labor Economics, University of Chicago Press, 33(1): 123-170.
 19. Mosavi, S., & Iravani, M. (2012). A study on relationship between emotional maturity and marital satisfaction. Management Science Letters, 2(3): 927-932.
 20. Nall, M., Aull, M. (2010). The Influence of personal characteristics: personality, culture and environment. CLD1-9-4H: 4.
 21. Nichols, M.P. (2005).Concurrent discriminant validity of the Kansas marital satisfaction scale. Journal of Marriage and the family, 48(2): 381-387.
 22. Renshaw, Keith. D., Blais, Rebecca. K., & Smith, Timothy. W. (2010). Components of negative affectivity and marital satisfaction: The importance of actor and partner anger. Journal of Research in Personality, 44 (3): 328-334.
 23. Suvarna, J., & Nutankumar, S. T. (2009). Perceived emotional intelligence and marital adjustment, examining the mediating role of personality and social desirability. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(1): 79-86.
 24. Zoby, M. (2005). The association between personality and marital relational outcome.psychology and conunseling dissertation, 79: 223-237.
 25. ***