اثر تعدیل‌کنندگی کمال‌گرایی برارتباط بین فشار فرهنگی ـ اجتماعی و نارضایتی از تصویر بدن.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

ژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده کمال‌گرایی (اجتماع‌مدار، خودمدار و دگرمدار) در ارتباط بین فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده و نارضایتی از تصویر بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. روش: 164 دانشجوی دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تصادف انتخاب شدند و پرسش‌نامه کمال‌گرایی چندبعدی فلت و هویت، مقیاس روابط چندبعدی خودبدنی بارون و کش و مقیاس فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده استیس و بیرمن را تکمیل کردند. نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌ به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده و نارضایتی از تصویر بدنی رابطه معنادار وجود داشت. متغیر کمال‌‌گرایی در دو بعد اجتماع مدار و خودمدار تغییرات معنی‌داری در نارضایتی از تصویر بدنی ایجاد کرد ولی کمال‌گرایی دگرمدار تغییر معنی‌دار ایجاد نکرد. نتیجه‌گیری: فشار فرهنگی _ اجتماعی ادراک شده در مقایسه با کمال‌گرایی، مقدار بیشتری از تغییرات نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند و این یافته‌ها در تبیین نارضایتی از تصویر بدنی واجد اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the mediating role of perfectionism in relation between perceived sociocultural pressure and body dissatisfaction

چکیده [English]

Abstract Aim: The purpose of this study was to study the mediating role of perfectionism (socially prescribed, self – oriented and other oriented) in relation between perceived sociocultural pressure and body dissatisfaction in undergraduate student daughters of Islamic Azad university . Methods: 164 undergraduate student daughters in Islamic Azad university (Karaj Branch) selected randomly through multiphase cluster sampling. subjects completed multidimensional perfectionism scale (Hewitt, Flett), perceived sociocultural pressure scale (stice, Bearman) and multidimensional Body – self Relation questionnaire (Brown, Cash). Data analyzed with Hierarchical multiple Regression. Results: There was a significant relation between perceived sociocultural pressure and body dissatisfaction. There was significant relation between self-oriented and socially prescribed perfection to body dissatisfaction. There was no significant relation between other-oriented perfectionism and body dissatisfaction. Conclusion: In comparison with perfectionism, perceived sociocultural pressure is a good predictor of body dissatisfaction. The results are important for explaining body dissatisfaction. Keywords: body dissatisfaction, perceived sociocultural pressure, perfectionism, undergraduate student daughters

 1. بشارت، محمدعلی. (1384). بررسی رابطه کمال‌گرایی و موفقیت ورزشی. فصلنامه حرکت، (23): 65-51.
 2. بشارت، محمدعلی.، جوشن‌لو، محسن.، و میرزمانی، سیدمحمود. (1386). رابطه سبک‌های دلبستگی و کمال‌گرایی. دو ماهنامه دانشور رفتار، 14(25): 18-11.
 3. پلنت، جولی. (1389). SPSS. ترجمه علیرضا کاکاوند، کرج: انتشارات سرافراز. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2007).
 4. دانش، عصمت.، نیکومنش، نرسانگا.، سلیمی‌نیا، نرگس.، سابقی، لیلا.، و شمشیری، مینا. (1393). رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8(4 پیاپی 32): زمستان ، 78-63.
 5. زرگر، یدالله.، مردانی، مریم.، و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1391). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر کمال‌گرایی و احساس گناه در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، زمستان 4 (24): 85-71.
 6. قنبری، سعید.، جواهری، عابدین.، سیدموسوی، پریسا سادات.، و ملحی، الناز. (1389). رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی دانشجویان و رابطه مثبت آن‌ها با دیگران. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، زمستان 4 (16): 84-72.
 7. Anschutz, D.J., Engels, R.C.M.E., & Van Strien, T. (2008). Susceptibility for thin ideal media and eating styles. Body Image, 5: 70 – 79.
 8. Blowers, L.C., Loxton, N.J., Grady-Flesser, M., Occhipinti, S., & Dawe, S. (2003). The relationship between sociocultural pressure to be thin and body dissatisfaction in preadolescent girls. Eating Behaviors, 4: 224 – 229.
 9. Davis, C., Claridge, G., & Fox, J. (2000). Not Just a Pretty Face: Physical Attractiveness and Perfectionism in the Risk for Eating Disorders. International Journal of Eating Disorders, 27: 67 –73.
 10. Davis, C. (1997). Normal and Neurotic Perfectionism in Eating Disorders: An Interactive Model. International Journal of Eating Disorders, 22: 421 – 426.
 11. Downey, C.A., & Chang, E.C. (2007). Perfectionism and symptoms of eating disturbances in female college students: Considering the role of negative affect and body dissatisfaction. Eating Behaviors, 8: 497 – 503.
 12. Feingold, A., & Mazella, R. (2009). Gender differences in body image are increasing. Psychological Science, 9: 190 – 195.
 13. Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In: P.L. Hewitt & G.L. Flett, Editor, perfectionism: Theory, research and treatment, American psychological Association, Washington, DC.
 14. Flicher, M.M. (2009).Perfectionism and eating disorder: An Exploratory Analysis of Recent Literature. (Unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin-stout).
 15. Forbush, K., Heatherton, T.F., & Keel, P.K. (2007). Relationship between perfectionism and specific disordered eating behaviors. International Journal of Eating Disorders, 40 (1): 37 – 41.
 16. Frisby, C.M. (2004). Does race matter? Effects of idealized images on African American women’s perceptions of body esteem. Journal of Black Studies, 34 (3): 323 – 347.
 17. Grabe, S., & Hyde, J.S. (2006). Ethnicity and body dissatisfaction among women in the United States: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 132 (4): 622 – 640.
 18. Garner, D.M. (2002). Body image and anorexia nervosa. In T.F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.). Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: Guilford, 295 – 303.
 19. James, K.A., Phelps, L., & Briggs, A.L. (2001). Body dissatisfaction, drive for thinness, and self- esteem in African American college females. Psychology in the Schools, 38 (6): 491 – 496.
 20. Koch,S. (2006). Exploring moderators of the melationship between maladaptive perfectionism and eating disorder symptomatology among college women. (Unpublished doctoral dissertation, Ohio state University).
 21. Harrison, K., & Cantor, J. (1997). The Relationship between media consumption and eating disorders. Journal of Communication, 47 (1): 40 – 67.
 22. Hawkins, N., Richards, P.S., Granley, H.M., & Stein, D.M. (2004). The impact of exposure to the thin-ideal media image on women. Eating Disorders, 12: 35 – 50.
 23. Hewitt, P.L., Flett, G.L., & Ediger, E. (1995). Perfectionism traits and perfectionistic self-presentation in eating disorder attitudes, characteristics, and symptoms. International Journal of Eating Disorders, 18 (4): 317 – 326.
 24. McGee, B.J., Hewitt, P.L, Sherry, S.B., Parkin, M., & Flett, G.L. (2005). Perfectionistic self-presentation, body image, and eating disorder symptoms. Body Image, 2: 29 – 40.
 25. Patterson,R.E. (2008).Multidimensional perfectionism and relational health in clinical and subclinical eating disturbances. (Unpublished doctoral dissertation, Pennsylvania state University).
 26. Presnell, K., Bearman, S.K., & Stice, E. (2004). Risk factors for body dissatisfaction in adolescent boys and girls: A prospective study. International Journal of Eating Disorders, 36: 389 – 401.
 27. Ruggiero, G.M., Levi, D., Ciuna, A., & Sassaroli, S. (2003). Stress situation reveals an association between perfectionism and drive for thinness. International Journal of Eating Disorders, 34: 220 – 226.
 28. Schooler, D., Ward, L.M., Merriwether, A., & Caruthers, A. (2004). Who’s that girl: Television’s role in the body image development of young white and black women? Psychology of Women Quarterly, 28: 38 – 47.
 29. Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors in eating pathology: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 128 (5): 825 – 848.
 30. Stice, E., Maxfield, J., & Wells, T. (2003). Adverse effects of social pressure to be thin on young women: An experimental investigation of the effects of “fat talk.” International Journal of Eating Disorders, 34: 108 – 117.
 31. Stice, E. & Bearman, S. K. (2001). Body-image and eating disturbances prospectively predict increases in depressive symptoms in adolescent girls: A growth curve analysis. Developmental Psychology, 37 (5): 597-607.
 32. Vohs, K.D., Bardone, A.M., Joiner, T.E., Abramson, L.Y., & Heatherton, T.F. (1999). Perfectionism, perceived weight status, and self-esteem interact to predict bulimic 70 symptoms: A model of bulimic symptom development. Journal of Abnormal Psychology, 108: 695 – 700.
 33. Williams, N.M. (2009).The moderating effects of perfectionism and ethnic identity on the relationship between sociocultural pressure and body dissatisfaction. (Unpublished doctoral dissertation, Kent state University).