دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و تاب‌آوری کودکان

صفحه 7-21

عاطفه حسینی یزدی؛ علی مشهدی؛ علی کیمیایی؛ زهرا عاصمی


تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی

صفحه 79-101

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ علی تقوایی نیا