عوامل روانشناسی مؤثر بر شدت بیماری عروق کرونر قلب: نقش میانجیگر رفتارهای ناسالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف تعیین نقش عوامل روان‌شناسی در بیماری عروق کرونر قلب با میانجی‌گری رفتارهای ناسالم بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از بیماران مبتلا به عروق کرونر قلب مرکز قلب تهران و بیمارستان فجر تهران به تعداد 15000 نفر بود، که از میان آن‌ها 343 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس لاویبوند و لاویبوند (1995)، مقیاس چند وجهی حمایت ادراک شده زیمت، داهلم، زیمت و فارلی (1988)، ابراز خشم صفت- حالت-2 اِسپیلبرگر (1999)، پرخاشگری باس و پری (1992)، تیپ شخصیتی D دنولت (1988) استفاده شد. رفتارهای ناسالم با استفاده از پرسشنامه تناوب غذایی و تعداد مصرف سیگار در طی روز ارزیابی شد. شدت بیماری عروق کرونر قلب نیز توسط آنژیوگرافی عروق کرونر اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد رفتارهای ناسالم رابطه بین عوامل روان-شناسی و بیماری عروق کرونر قلب را میانجی‌گری می کنند. نتیجه‌گیری: عوامل روان‌شناسی بر شدت بیماری عروق کرونر قلب اثر دارند و بخشی از تأثیر آن‌ها از طریق رفتارهای ناسالم اعمال می‌شود. از این‌رو پیشنهاد می‌شود به عوامل روان‌شناسی و رفتارهای ناسالم در بیماری عروق کرونر قلب در برنامه‌های درمانی توجه شود.

عنوان مقاله [English]

Effective psychological factors on coronary heart disease severity: Mediating role of unhealthy behaviors

چکیده [English]

Aim: The purpose was to determine the role of psychological factors on coronary heart disease severity with mediation role of unhealthy behaviors. Method: This study utilized a descriptive correlational design. Statistical population of this study was included of patients with coronary heart disease of Tehran Heart Center and Fajr hospital with the quantity of 15000, of which 343 people were selected by convenience sampling. Research tools were depression, anxiety, stress scale (Lovibond & Lovibond, 1995), multidimensional scale of perceived social support (Zimet, Dahlen, Zimet, & Farly, 1988), state-trait anger expression inventory-2 (Spielberger, 1999), aggression questionnaire (Buss & Perry, 1992) and Type D Scale (Denollet, 1988). Unhealthy behaviors were assessed by using food frequency questionnaire and the number of cigarettes smoking per day. Structural equation modeling was used to analyze the data. Results: The results showed that unhealthy behaviors mediate the relationship between psychological factors and coronary heart disease severity. Conclusion: Psychological factors have an effect on the severity of coronary heart disease and part of this effect is related to the unhealthy behaviors. Therefore, it is recommended, psychological factors and unhealthy behaviors in coronary heart disease should be considered in the treatment programs

کلیدواژه‌ها [English]

 • coronary heart disease- psychological factors- unhealthy behaviors
 1. چوبدار، مریم.، باباپور خیرالدین، جلیل.، خانجانی، زینب.، و زمینی، سهیلا. (1390). رابطه نظام‌های مغزی رفتاری و برخی عوامل جمعیت‌شناختی با ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، تابستان 5 (2پیاپی 18): 36-24.
 2. ‌سارافینو، اِدوارد، پ. (1391). روان‌شناسی سلامت. ترجمه الهه میرزایی و همکاران. تهران. انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2002).
 3. سالاری‌فر، مجتبی.، کاظمینی، مهدی.، و حاجی‌زینلی، علی محمد. (1386). شیوع و ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونر در بستگان درجه اول افراد با بیماری زودرس عروق کرونر. مجله دانشکده پزشکی، 65(1): 54-49.
 4. سندرسون، کاترین، ای. (1392). روان‌شناسی سلامت. ترجمه فرهاد جمهری، فرحناز مسچی، شیدا سوداگر، فرزین مرادی‌منش، محمد بیاضی، افسانه صبحی، اسماعیل خیرجو، فرهاد هژیر و علی اکبر ثمری. کرج. انتشارات سرافراز. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2013).
 5. ابراهیمی ممقانی، مهرانگیز.، بهروزی فرد مقدم، عذرا.، و اصغری جعفر آبادی، محمد. (1392). ارزیابی پایایی و تکرار پذیری پرسشنامه بسامد مصرف غذایی و شناسایی الگوی غذایی غالب در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق تبریز. مجله دانشکده پزشکی مازندران، 23(2): 57-46.
 6. Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical groups and a community sample. Psychological Assessment, 10(2): 176-181.
 7. Auer, J. (2015). Coronary evaluation in patients with stroke: Recognizing the risk. Atherosclerosis, 238(2):427-9.
 8. Barrett-Connor, E. (2013). Gender differences and disparities in all-cause and coronary heart disease mortality: epidemiological aspects. Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism, 27(4): 481-500.
 9. Burns, R. J., Rothman, A. J., Fu, S. S., Lindgren, B., & Joseph, A. M. (2015). The relation between social support and smoking cessation: revisiting an established measure to improve prediction. Annals of behavioral medicine, 47(3): 369-375.
 10. Buss, A. H., & Perry, M. P. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3): 452-459.
 11. Chida, Y., & Hamer, M. (2008). Chronic psychosocial factors and acute physiological responses to laboratory induced stress in the healthy populations: a quantitative review of 30 years of investigations. Psychological Bulletin, 134(6): 829-885.
 12. Coughlin, S. S. (2011). Post-traumatic Stress Disorder and Cardiovascular Disease. The open cardiovascular medicine journal, 5: 164-170.
 13. Cougle, J. R., Hawkins, K. A., Macatee, R. J., Zvolensky, M. J., &Sarawgi, S. (2014). Trait hostility and hostile interpretation biases in daily smokers: associations with reasons for smoking, motivation to quit, and early smoking lapse. Psychology of addictive behaviors, 28(3): 907-11.
 14. Cougle, J. R., Zvolensky, M. J., & Hawkins, K. A. (2013). Delineating a relationship between problematic anger and cigarette smoking: a population-based study. Nicotine & tobacco research, 15(1): 297-301.
 15. Cade, J. E., Burley, V. J., Warm, D. L., Thompson, R. L., & Margett, B. M. (2004). Food frequency questionnaires: A review of their design, validation and utilisation. Nutrition research reviews, 17(1): 5-22.
 16. Denollet, J. (2005). DS14: Standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and type D personality. Psychosomatic medicine, 67(1): 89-97.
 17. Doyle, F., Rohde, D., Rutkowska, A., Morgan, K., Cousins, G., & McGee, H. (2012). Systematic review and meta-analysis of the impact of depression on subsequent smoking cessation in patients with coronary heart disease: 1990 to 2013. Psychosomatic medicine, 76(1):44-57.
 18. Ferris, P. A., Kline, T. J. B., & Bourdage, J. S. (2012). He said, she said: Work, biopsychosocial, and lifestyle contributions to coronary heart disease risk. Health Psychology, 31(4): 503-511.
 19. Gan, Y., Tong, X., Li, L., Cao, S., Yin, X., GAO, C., Herath, C., Li, W., Jin, Z., Chen, Y., & Lu, Z. (2015). Consumption of fruit and vegetable and risk of coronary heart disease: A meta-analysis of prospective cohort studies. International Journal of Cardiology, 183C: 129-137.
 20. Gander, J., Sui, X., Hazlett, L. J., CAI, B., Hebert, J. R., & Blair, S. N. (2014). Factors Related to Coronary Heart Disease Risk Among Men: Validation of the Framingham Risk Score. Preventing chronic disease, 11:140045.
 21. Gerend, M. A., & Maner, J. K. (2011). Fear, anger, fruits, and veggies: interactive effects of emotion and message framing on health behavior. Health psychology, 30(4):420-3.
 22. Giudice, R., Izzo, R., Manzi, M. V., Pagnano, G., Santoro, M., Rao, M. A., Di Renzo, G., De Luca, N., & Trimarco, V. (2012). Lifestyle-related risk factors, smoking status and cardiovascular disease. High blood pressure & cardiovascular prevention, 19(2): 85-92.
 23. Hadaegh, F., Harati, H., Ghanbarian, A., & Azizi, F. (2009). Prevalence of coronary heart disease among Tehran adults: Tehran Lipid and Glucose Study. Eastern Mediterranean Health Journal, 15(1): 157-166.
 24. Huang, C., Huang, J., Tian, Y., Yang, X., & GU, D. (2014). Sugar sweetened beverages consumption and risk of coronary heart disease: a meta-analysis of prospective studies. Atherosclerosis, 234(1): 11-16.
 25. Iribarren, C., Markovitz, J. H., Jacobs, D. R. Jr., Schreiner, P. J., Daviglus, M., & Hibbeln, J. R. (2004). Dietary intake of n-3, n-6 fatty acids and fish: relationship with hostility in young adults-the CARDIA study. European journal of clinical nutrition, 58(1): 24-31.
 26. Janszky, I., Ahnve, S., Lundberg, I., Hemmingsson, T. (2010). Depression, anxiety, and risk of Early-onset subsequent coronary heart disease: 37-year followup of 49,321 young Swedish men. Journal of the American College of Cardiology, 56(1): 31-37.
 27. Kelly, S. A., Melnyk, B. M., Jacobson, D. L., & O'Haver, J. A. (2004). Correlates among healthy lifestyle cognitive beliefs, healthy lifestyle choices, social support, and healthy behaviors in adolescents: implications for behavioral change strategies and future research. Journal of pediatric health care, 25(4): 216-223.
 28. Khalili, D., Haj Sheikholeslami, F., Bakhtiyari, M., Azizi, F., Momenan, A. A., & Hadaegh, F. (2014). The Incidence of Coronary Heart Disease and the Population Attributable Fraction of Its Risk Factors in Tehran: A 10-Year Population-Based Cohort Study. PLOS ONE, 9(8): e105804.
 29. McNaughton, S. A., Mishra, G. D., & Brunner, E. J. (2009). Food patterns associated with blood lipids are predictive of coronary heart disease: the Whitehall II study. The British journal of nutrition, 102(4): 619-24.
 30. Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research, design and interpretation. London: Sage publication.
 31. Ng, D. M., & Jeffery, R. W. (2003). Relationships between perceived stress and health behaviors in a sample of working adults. Health Psychology, 22(6): 638-642.
 32. Ochsner, S., Knoll, N., Stadler, G., Luszczynska, A., Hornung, R., & Scholz, U. (2015). Interacting effects of receiving social control and social support during smoking cessation. Annals of behavioral medicine, 49(1): 141-146.
 33. O'Keeffe, C., Kabir, Z., O'Flaherty, M., Walton, J., Capewell, S., & Perry, I. J. (2013). Modelling the impact of specific food policy options on coronary heart disease and stroke deaths in Ireland. BMJ Open, 3(7): e002837.
 34. Park, C. L., & Iacocca, M. O. (2014). A stress and coping perspective on health behaviors: theoretical and methodological considerations. Anxiety Stress Coping, 27(2): 123-137.
 35. Yadav, A., Singh, S., Singh, K., & Pai, P. (2015). Effect of yoga regimen on lung functions including diffusion capacity in coronary artery disease patients: A randomized controlled study. International Journal of Yoga, 8(1): 62-67
 36. Ripley, D. P., Motwani, M., Plein, S., & Greenwood, J. P. (2014). Established and emerging cardiovascular magnetic resonance techniques for the assessment of stable coronary heart disease and acute coronary syndromes. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 4(5): 330-44.
 37. Rocheleau, M., Sadasivam, R. S., Baquis, K., Stahl, H., Kinney, R. L., Pagoto, S. L., & Houston, T. K. (2015). An observational study of social and emotional support in smoking cessation twitter accounts: Content analysis of tweets. Journal of medical Internet research, 17(1):e18.
 38. Rugulies, R. (2002). Depression as a predictor for coronary heart disease: a review and meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 23(1): 51-6.
 39. Sallam, T., & Watson, K. E. (2013). Predictors of cardiovascular risk in women. Womens Health (Lond Engl), 9(5): 491-498.
 40. Schumacker, R. E., Lomax, R. G. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, 2nd ed. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah: NJ.
 41. Spielberger, C. (1999). STAXI-2 State-Trait Anger Expression Inventory-2: Professional manual. Lutz, University of South Florida: Psychological Assessment Resources.
 42. Willett, W. C. (2012). Dietary fats and coronary heart disease. Journal of internal medicine, 272(1): 13-24.
 43. Williams, L., O'Connor, R. C., Howard, S., Hughes, B. M., Johnston, D. W., Hay, J. L., O'Connor, D. B., Lewis, C. A., Ferguson, E., Sheehy, N., Grealy, M. A., & O'Carroll, R. E. (2008). Type-D personality mechanisms of effect: the role of health-related behavior and social support. Journal of psychosomatic research, 64(1): 63-9.
 44. Zhao, X., Yang, X., Zhang, X., Li, Y., Zhao, X., Ren, L., Wang, L., Gu, C., Zhu, Z., & Han, Y. (2014). Dietary salt intake and coronary atherosclerosis in patients with prehypertension. Journal of clinical hypertension, 16(8): 575-80.
 45. Zimet, G. D., Dahlen , N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 52(1): 30-41.
 46. Zimet, G. D., Powell, S. S., Farley, G. K., & Werkman, S., & Berkoff, K. A. (1990). Psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 55(3 & 4): 610-617.