دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، بهمن 1394 

مقاله پژوهشی

اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر خودتنظیمی و تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین

صفحه 7-25

مصطفی جعفری؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یدالله زرگر