اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر خودتنظیمی و تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Shahid Chamran University

2 دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر خودتنظیمی و تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه، پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری و جامعه آماری 327 مرد مراجعه‌کننده به‌ مرکز ترک اعتیاد رازی طب در تهران طی تابستان 1393 بود. از میان آن­ها 45 نفر به‌ روش در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شد. ابزار پژوهش مقیاس سنجش تغییر دیکلمنته و پروچاسکا 2005، پرسشنامه مشکلات خودتنظیمی هیجانی گراتز و رومر (2004)، الگوی سرپایی عمقی ماتریکس، 2006 و الگوی مراحل تغییر ولاسکوئز، 2001 بود که طی 14 جلسه 90 دقیقه­­ای در هفته یکبار اجرا و برای تحلیل آماری از روش اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از اثربخشی هر دو الگو بر کاهش مشکلات خودتنظیمی هیجانی و افزایش تداوم تغییر بود ولی الگوی ماتریکس بر خودتنظیمی و الگوی مراحل تغییر بر تداوم تغییر اثر بیشتری را نشان داد. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود ­متخصصان بالینی از الگوی ماتریکس برای کاهش مشکلات خودتنظیمی و از الگوی مراحل تغییر برای افزایش تداوم تغییر یا به­عبارتی از هر دو الگو استفاده کنند، تا احتمال عود کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of matrix outpatient model and stages of change Model on emotional self-regulation and abstinence self-efficacy in amphetamine users male

چکیده [English]

Abstract
Aim: The present study was conducted to compare the effectiveness of two therapeutic approaches, namely, Cognitive matrix outpatient model (IOP) and stages of change Model (SOC) on emotional self-regulation and abstinence self-efficacy in amphetamine addicts.
Method: 45 self-referred amphetamine addicts men’s were randomly selected to take part in this study. Initial assessment was made using the following questionnaires: The University of Rhodes Island Change Assessment (URICA), emotional problem self-regulation Questionnaire (DERS) and abstinence self-efficacy(ASES). The subjects were placed in two experimental (IOP, SOC) groups and one control group (three groups in all). The two experimental groups received twice a week interventions for 16 weeks and then were post tested and once again reassessed in a three-month follow up.
Results: the Results clearly highlighted the effectiveness of the two models of intervention on improve up abstinence self-efficacy and awareness dimensions of emotional self-regulation problems reduction. Also in comparing of two model effectiveness has been observed that the effectiveness of IOP proved greater than SOC on drug abstinence self-efficacy in posttest as well as follow up maintenance emotional self-regulation. Whereas IOP was more effective than SOC on some dimensions of emotional self-regulation in follow up, IOP was more effective than SOC on self-efficacy in posttest as well as the follow up assessment.
Discussion: Results are discussed in terms of how therapy can be used as an important aspect of the general change process. Moreover, the significance of a positive approach in terms of stressing emotional self-regulation role of individuals on the changing process was discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: matrix intensive outpatient model
 • stages of change Model
 • emotional self-regulation
 • drug abstinence self-efficacy
 • amphetamine users male
 1. منابع:
 2. براتی سِدِه، فرید؛ هاشمی میناباد، سیدحسن (1391). راهنمای درمان ویژه مشاور. درمان سرپایی عمقی اختلالات مصرف مواد محرک و آمفتامین برنامه درمانی ماتریکس. تهران. سازمان بهزیستی کشور.
 3. توکلی فرد، مهنوش.، ستوده، امید.، منصوری، سعیده سادات.، آذردوست، بهتاج .(1392). مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و درمان به روش ماتریکس درتغییر راهبردهای مقابل های و پیشگیری ازعود درسوءمصرف کنندگان موادمحرک. هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد. ایران. تهران.
 4. جعفری، مصطفی.، شهیدی، شهریار.، و عابدین، علیرضا. (1388). مقایسه اثر بخشی درمان های مراحل تغییر و شناختی-رفتاری بربهبود خودکارآمدی پرهیز در نوجوانان پسر وابسته به مواد. مجله پژوهش در علوم رفتاری،1، 7، 12-1.
 5. جعفری، مصطفی.، شهیدی، شهریار.، و عابدین، علیرضا. (1387). مقایسه اثربخشی درمان های مراحل تغییر و شناختی-رفتاری بربهبود خودکارآمدی پرهیز از مواد در نوجوانان پسر وابسته به مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه شهیدبهشتی.
 6. خانزاده، مصطفی.، سعیدیان، محسن.، حسین چاری، مسعود.، و ادریسی، فروغ. (1391). ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی مقیاس دشواری در نظمبخشی هیجانی.مجله علوم رفتاری. دوره 6، شماره 1، 96-87.
 7. ربانی باوجدان، مژگان.، ربانی باوجدان، مرجان.، نیک آذین، امیر.، کاویانی، ناهید.، و خضری مقدم، اوشیروان. (1391). رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف کنندة مواد. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 6، شماره3 ( 23)، 102-85.
 8. قربانی، مجید. (1387). پیشگیری از عود. مروری بر مدل رفتاری – شناختی مارلات. اعتیاد پژوهی. 2، (2)، 58-42.
 9. مکری، آذرحش. (1393). راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک براساس الگوی تغییر یافته ماتریکس. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور. دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد.
 10. میراحمدی، سیده لیلا.، احمدی، سید احمد.، بهرامی، فاطمه. (1390). اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال5، شماره3 ( 19)، 111-99.
 11. نوری، رویا.، رفیعی، حسن.، نارنجی‌ها، هومان.، باغستانی، احمد رضا.، کیومرثی، علیرضا.، قرقلو، بابک.، دیلمی‌زاده، عباس.، اکبریان، مهدی.، قادری، صلاح‌الدین (1390). طرح بررسی روند مصرف مواد محرک در شهر تهران. طرح پژوهشی، موسسه داریوش، دفتر مطالعات رفتاری و اجتماعی. تهران. علوم بهزیستی.
 12. ولاسکوئز، مری ماردون (1386). گروه درمانی معتادان: راهنمای شیوه درمانی مراحل تغییر. ترجمه نورانی پور، رحمت الله و قربانی، مجید. تهران، نشر روان.
 13. Buzi, D., John, H., Jorge, L. (2005). The Stages of Change Scale Among Brazilian Alcohol Dependents. Addictive Disorders & Treatments. 4(4):161-165.
 14. Dehghani-Arani, F., Rostami, R. (2013). Neurofeedback Training for Opiate Addiction: Improvement of Mental Health and Craving. Appl Psychophysiol Biofeedback. 38:133–141
 15. Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41-54.
 16. Griffin, K. W., Scheier, L. M., Botvin, G. J. (2009). Developmental trajectories of self-esteem management skills and adolescents substance use, Health and Addictions/ 9(1), 15-37.
 17. Joseph, A., Burleson, T., Yifrah, K. (2005). Self-efficacy as a predictor of treat- ment outcome in adolescent substance use disorders. Addictive Behaviors, 30 ,1751–1764.
 18. Littell, J., & Girvin, H. (2002). Stages of change: A critique. Behaviour Modification, 26, 223-273.
 19. Manoj, S., Ashutosh, A. (2006). Application of Trans theoretical Model to Addictive Behaviors: Need for Fine Tuning. Journal of Alcohol and Drug Education, 50 (4), 3-12.
 20. Martin, G.W., Wilkinson, D.A. (1995). The Drug Avoidance Self-Efficacy Scale. (DASES).Journal of Substance Abuse.7(2):151-63.
 21. MCketin, R., Adrian, J., Rohan, M. (2013). Treatment outcomes for methamphetamine users receiving outpatient counselling from the Stimulant Treatment Program in Australia. Drug and Alcohol Review, 32, 80–87.
 22. Michelle, N. G., Shirley, C., Donald, A. R., Wendy L., Alex, K., George, T., Laura, C., Stephen, W. H. (2013). Drug problems among homeless individuals in Toronto, Canada: prevalence, drugs of choice, and relation to health status. BMC Public Health, 10(2):94-102.
 23. Obert, S., Pennell, C. Reiber, D., Vandersloot, J., Zweben, and The Methamphetamine Treatment Project Corporate Authors. (2004). A Multi-Site Comparison of Psychosocial Approaches for the Treatment of Methamphetamine Dependence. Addiction, 99, 708-717.
 24. Narking, S., Wright, K., Parsons, J. (2006). Transtheoretical Model and substance use in HIV-positive youth. AIDS Care, 18, ( 7), 839-845.
 25. Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (2005). Stages of change: Prescriptive guidelines. In G. P. Koocher, J. C. Norcross, & S. S. Hill III, (Eds.). Psychologists’ Desk Reference (2nd ed)., pp. 226-231.
 26. Project MATCH Research Group (1997). Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH post-treatment drinking outcomes. Journal of Studies on Alcohol, 58, 7-29.
 27. Rawson, R. A. (2014). Person Centered Care: A Key Concept in Treatment for ATS Users. The 8 thInternational congress on addiction science. Tehran, Iran- Razi Hall.
 28. Ritschel, L. A., Cheavens, J. S., Nelson, J. (2012). Dialectical Behavior Therapy in an Intensive Outpatient Program With a Mixed-Diagnostic Sample. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY, Vol. 68(3), 221–235.
 29. Seth. R. A., Francheska, P., Kevin, H., (2011). Emotion regulation and substance use frequency in women with substance dependence and borderline personality disorder receiving dialectical behavior therapy. Informa Healthcare offers. 37, No. 1, 37-42.
 30. Turner, N. E. (2013). Guest Editorial: Innovations in Measurement within the Field of Addiction and Mental Health. Int J Ment Health Addiction.11, 3, 507–513.