دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آبان 1394 

مقاله پژوهشی

نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی در رابطه بین نوروزگرایی با همبودی اضطراب و افسردگی

صفحه 7-23

محمد علی بشارت؛ حمید بهرامی زاده؛ لادن فتی؛ حمیدرضا حسن آبادی


اثربخشی درمان بافت‌نگر انصاف‌محور بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین

صفحه 79-96

رضا خجسته مهر؛ احمد احمدی قوزلوجه؛ منصور سودانی؛ خدیجه شیرالی نیا