رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با شیوه‌های فرزندپروری مادران و اختلال‌های بیرونی‌شده فرزندان‌شان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

هدف: پژوهش تعیین رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با شیوه‌های فرزندپروری مادران و اختلال‌های بیرونی‌شده فرزندان‌شان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی مدارس ابتدایی ناحیه 3 کرج به‌تعداد 1080 نفر بود که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند، 150 دانش آموز از مدارس شهید حجازی، علامه حلی، شهید حسن برجسته، شهید کنسویه، قلم و مفید انتخاب شد. مادران این دانش‌آموزان به پرسشنامه‌های طرحواره یانگ 1998 و شیوه‌های فرزندپروری آلاباما 1996 و معلم‌هایشان به پرسشنامه راتر (1967) پاسخ دادند. داده‌ها از طریق روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه میان طرح‌واره‌های ناسازگار والدین و شیوه‌های فرزندپروری آن‌ها معنادار و مؤلفه دیگر جهت‌مندی پیش‌بینی‌کننده منفی تنبیه بدنی و مؤلفه گوش به زنگی و بازداری پیش‌بینی‌کننده عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند است. رابطه میان شیوه‌های فرزندپروری با اختلال‌های بیرونی‌شده معنادار و مؤلفه ضعف در نظارت، پیش‌بینی‌کننده ناسازگاری اجتماعی در کودکان و مؤلفه‌های مشارکت والدین و ضعف در نظارت، پیش‌بینی‌کننده‌های پرخاشگری و بیش‌فعالی در کودکان بود. نتیجه‌گیری: از آنجا که طرحواره‌های ناسازگار اولیه والدین می‌تواند در شکل‌گیری شیوه‌های خاص فرزندپروری آن­ها و در نهایت اختلال‌های بیرونی کودکان مؤثر باشد، بنابراین در درمان اختلال‌های بیرونی­شده این کودکان می‌توان طرحواره‌های ناسازگار اولیه والدین را نیز هدف قرار داد.

عنوان مقاله [English]

Relationship between early maladaptive schemas of mothers with parenting styles and externalizing symptoms in children

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to determine the relationship between early maladaptive schemas of mothers with parenting styles and externalizing symptoms of their children. Method: This study utilized a descriptive correlational design. Statistical population of this study was included of all male students of 6th grade elementary schools of District 3 of Karaj city with the quantity of 1080, through a purposive, 150 students were selected. Mothers of these students answered to the Young Schemas Questionnaire (1998) and Alabama Parenting Questionnaire (1996) and their teachers answered to the Rutter Teacher Questionnaire (1967). Data were studied through correlation and multiple regression techniques. Results: There is a significant relationship between parent’s maladaptive schemas and parenting styles and other-oriented is a negative predictor for corporal punishment and overvigilance and inhibition are predictor of inconsistent discipline. There is a significant relationship between parenting styles and externalizing disorders and poor monitoring is a predictor for social maladjustment in children and poor monitoring and parent involvement are predictor of aggression and hyperactivity in children. Conclusion: Early maladaptive schemas are effective in the formation specific parenting styles and finally externalizing disorders in children. Parent could be targeted in treatment of externalizing disorder in children

کلیدواژه‌ها [English]

 • early maladaptive schemas- externalizing disorders- parenting styles
 1. احمدی، نسرین. (1391). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های فرزندپروری در افراد دارای رگه‌های اختلالات شخصیت دسته «ب» و فاقد آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید معدنی آذربایجان.
 2. آهی، قاسم. (1385). هنجاریابی نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره‌ای یانگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. بلالی، رقیه.، و آقایوسفی، علیرضا. (1390). اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، زمستان 5 (4 پیاپی 20): 73-59.
 4. پرچم، اعظم.، فاتحی زاده، مریم.، و اله یاری، حمیده (1391). مقایسه سبک‌های فرزندپروری بامریند با سبک فرزندپروی مسئولانه در اسلام. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال 20(14): 138-115.
 5. جلالی، محسن.، پوراحمدی، الناز.، باباپور، جلیل.، و شعیری، محمدرضا. (1388). تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر کاهش اختلال‌های برونی سازی شده در کودکان 7 تا 10 ساله. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 4(13): 43-22.
 6. خدام، حمیرا.، مدانلو، معصومه.، ضیایی، طیبه.، و کشتکار، عباسعلی. (1388). اختلال‌های رفتاری و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان. مجله پژوهش پرستاری، 3(4): 37-29.
 7. سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینا آلکوت. (1388). خلاصه روان‌پزشکی: علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی. تهران. ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2007).
 8. سلیمی، حسین.، رمضانی، آسیه.، خوانکی، زهره.، و امیری، ماندانا. (1388). ارتباط باورهای غیرمنطقی مادران با مشکلات رفتاری دختران دبیرستانی آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، بهار 3 (1 پیاپی 9): 56-45.
 9. قائدنیای جهرمی، علی. (1390). مقایسه اختلال‌های رفتاری کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل هشتگرد کرج. پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی.
 10. یانگ، جفری.، کلوسکو، ژانت.، و ویشار، ماری جوری. (1389). طرحواره درمانی. ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران. ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003).
 11. Biederman, J., & Faraone, S. V. (2005). Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet, 366(9481): 237-48.
 12. Brook, J. S., Zhang, C., Balka, E. B., & Brook, D. W. (2012). Pathways to Children’s Externalizing Behavior: A Three- Generation Study. The Journal of genetic psychology, 173(2): 175-197.
 13. Baghdaserians,E.S.(2010).Authoritarian and Authoritative parenting styles: Across- Cultural study of American and Eropean Americans parenting styles of young children. ProQust Information & Learning Company.
 14. Buschgens, C. J. M., van Aken, M. A. G., Swinkels, S. H. N., & et al. (2010). Externalizing behaviors in preadolescents: familial risk to externalizing behaviors and perceived parenting styles. Eur Child Adolesc Psychiatry, 19, 567-575.
 15. Childres,A.,(2010) . oppositional – disorder and conduct disorder. Treat ment, prevention and what parents can D , http: //www.lepage associates.com.
 16. Gunty, A. L., & Buri, J. R. (2008). Parental Practices and the Development of Maladaptive Schemas Online Submission, Paper presented at the Annual Meeting of the Midwestern Psychological Association.
 17. Gau SS, & Chang JP. (2013). Maternal parenting styles and mother-child relationship among adolescents with and without persistent attention-deficit/hyperactivity disorder. Res Dev Disabil; 34(5):1581-94.
 18. Ghanizadeh, A. (2012).Psychometric analysis of the new ADHD DSM-V derived symptoms. BMC Psychiatry, 12-21.
 19. Harris, E., & Curtin, L. (2002). Parental perceptions, Early maladaptive schemas, and Depressive symptoms in young Adults. Cognitive therapy and Research, 26(3): 405-416.
 20. Kuban , C (2011). Appositional Defiant disorder and trauma . the National institute for trauma and loss in children. http://www.starraining.org/tlc.
 21. Müller UC, Asherson P, Banaschewski T, et al. (2011). The impact of study design and diagnostic approach in a large multi-centre ADHD study. Part 1: ADHD symptom patterns. BMC Psychiatry. 11:54.
 22. Rutter, M. (1967). A children's behaviour questionnaire for completion by teachers: preliminary findings. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 8(1): 1-11.
 23. Roberta, M. Berns.(2009). child, family, School, Community. Socializtion & Supprt. Education,8 the edition. 140-141.
 24. Robert.C.J(2009). Parenting practices and Child Behavior in Mexico:A Validation Study of the Alabama Parenting Questionnnaire. Doctoral Dissertation. University Of Minnesota.
 25. Steiner, H. & Remsing, L. (2007). Practice parameter for the assessmentand treatment of of the American children and adolescents with oppositional defiantdisorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(1): 126-41.
 26. Shelton, K. K., Frick, P. J., &Wootton, J. (1996). Assessment of parenting practices in families of elementary school-age children. Journal of Clinical Child Psychology, 25, 317-329.
 27. Torress, C. (2002). Early maladaptive schemas and cognitive distotions in psychopathy and narcissim. Thesis for the degree of doctor of psychology. Australian National university.
 28. Vilerbevghe ,L.V. Braet , C.BosmansG. Rossel and gels , S. (2009). Maladaptive schema and psychopathology in Adolescence: on the afility of young schema theory in youth . cogntherRes , 6 , 351-372.