اثربخشی درمان بافت‌نگر انصاف‌محور بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان بافت‌نگر انصاف‌محور بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین بود. روش: در این پژوهش از طرح تک آزمودنی از نوع خط‌پایه چندگانه استفاده شد. سه زوج از بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پروتکل درمانی رویکرد بافت‌نگر انصاف‌محور در طی 10 جلسه اجرا شد و پس از خاتمه درمان نیز پیگیری در دو مرحله و با فاصله یک ماهه صورت گرفت. آزمودنی‌ها در مراحل خط پایه، درمان و پیگیری به خرده مقیاس صمیمیت عاطفی پرسشنامه ارزیابی شخصی صمیمیت و سنجه کیفیت زناشویی پاسخ دادند. داده‌ها به روش تحلیل دیداری، فرمول درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان بافت‌نگر انصاف‌محور موجب افزایش صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین می‌شود. نتیجه‌گیری: رویکرد درمانی بافت‌نگر انصاف‌محور در افزایش سطح صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین از کارآیی لازم برخوردار است و زوج‌درمانگران می توانند از این رویکرد در کار با زوجین به منظور افزایش صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Fairness-based Contextual Therapy on emotional intimacy and marital quality of couples

چکیده [English]

The aim of present Study was the effectiveness of Fairness-based Contextual Therapy on emotional intimacy and marital quality of couples. Methods: Non-congruent multiple baseline experimental single case study was used as the method of the present study. Three couples referring to counseling centers in Ahwaz City were selected using purposive sampling. The treatment protocol of Fairness-based Contextual Therapy was conducted in 10 sessions and after the intervention, follow-up was performed in two stages. The participants at baseline, treatment and follow-up responded to Emotional Intimacy Subscale of Personal Assessment of Intimacy Questionnaire and Measure of Marital Quality. The data analyzed were using visuals analysis, improvement percentage and reliable change index (RCI) strategies. Results: Results showed that Fairness-based Contextual Therapy have positive effect on emotional intimacy and marital quality. Conclusion: The efficiency of Fairness-based Contextual Therapy on emotional intimacy and marital quality is acceptable, and couples therapists can use this approach in working with couples to improve marital intimacy and emotional quality of them

کلیدواژه‌ها [English]

  • fairness based contextual therapy
  • emotional intimacy- marital quality