ارزشیابی فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی بر اساس معیارهای ایزو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی از نظر انطباق آن با معیارهای ایزو بود. روش: روش پژوهش برآوردی و ارزشیابی و جامعه آماری کلیه شماره­های فصلنامه از سال 1385 تا 1394 بود که از میان آن­ها 5 شماره اخیر از شماره 31 تا شماره 35  فصلنامه هر شماره دارای 7 مقاله در مجموع 35 مقاله به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش سیاهه وارسی بر اساس معیارهای ایزوی اصنافی و شکاری (1394) بود. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌ها از طریق شمارش، طبقه­بندی، محاسبه درصدها و تنظیم جدول­ها تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد فصلنامه روان‌شناسی کاربردی معیارهای ایزو را از نظر عنوان، جلد، فهرست مندرجات، نمایه، وضعیت ساختار مقاله­ها، جدول­ها، شکل­ها و نمودارها به‌طور کامل دارد و امتیاز آن در دو مولفه اطلاعات شناسایی و صفحه‌آرایی و شماره‌گذاری به‌ترتیب برابر با 90 و 33/33 است. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی در مجموع واجد 41/90 درصد از معیارهای ایزو است؛ و وضعیت آن از لحاظ انطباق با معیارهای ایزو در حد عالی ارزشیابی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی وضعیت فصلنامه علمی- پژوهشی حوزه روان‌شناسی بر اساس استانداردهای ایزو

چکیده [English]

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی کاربردی براساس استانداردهای ایزو می‌باشد.روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و داده‌ها به وسیله سیاهه وارسی براساس پژوهش اصنافی و شکاری (1394) گردآوری شد. جامعه پژوهش شامل کلیه نشریات علمی- پژوهشی حوزه روان‌شناسی ایران به تعداد 19 نشریه می‌باشد

کلیدواژه‌ها [English]

 • ارزیابی نشریات
 • روان‌شناسی
 • استاندارد ایزو
 1. اصنافی، امیررضا.، و شکاری، محمدرضا. (1394) بررسی نشریه‌های دانشگاه شهید بهشتی و مقایسه‌ آن‌ها با معیارهای ایزو، مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، چاپ آنلاین، بازیابی شده در 12 بهمن ماه 1394، قابل دسترسی در آدرس زیر:
 2. http://religion.journals.pnu.ac.ir/article_2216_0.html
 3. ایزدی، عبدالرضا.، و امیرپور، زمینه. (1393). رعایت معیارهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25(3): 110-94.
 4. تعاونی، شیرین. (1381). معیارهای کتابخانه‌های دانشگاهی، تهران: کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران؛ کتابدار.
 5. گیلوری، عباس. (1374). بررسی هم‌خوانی نشریه‌های فارسی با معیارهای ایزو. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی.
 6. گیلوری، عباس.، شه‌میرزادی، طیبه.، بشیری، جواد.، و کولائیان، فردین. (1390). میزان همخوانی مجله‌های علمی-پژوهشی فارسی حوزه کشاورزی با معیارهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو. پردازش و مدیریت اطلاعات، 66(1): 23-5.
 7. محسنی، حمید. (1385). مدیریت مجلات. تهران: کتابدار.
 8. نصیری‌پور، امین. (1387) آسیب‌شناسی نشریه‌های علمی حوزه؛ بسترها و راه‌حل‌ها، پژوهش و حوزه، 9(4 پیاپی 36): 49-26.
 9. هاشمی، سمیرا. (1390). بررسی میزان همخوانی نشریه‌های دسترسی آزاد بین‌المللی کتابداری با معیارهای ایزو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
 10. ISO8 (1977). Presentation of periodicals. Iso standards handbook 1: Documentation and information. 3rd ed. Switzerland: International for Standardization.
 11. ISO8 (1977). Presentation of periodicals. Iso standards handbook 1: Documentation and information. 3rd ed. Switzerland: International Organization for Standardization.
 12. ISO30 (1966). Bibliographical stript. Iso standards handbook 1: Documentation and information. 3rd ed. Switzerland: International Organization for Standardization.
 13. ISO214 (1976). Abstracts for publications and documentation. Iso standards handbook 1: Documentation and information. 3rd ed. Switzerland: International Organization for Standardization.
 14. ISO215 (1986). Presentation of contributions to periodicals and other serials. Iso standards handbook 1: Documentation and information. 3rd ed. Switzerland: International Organization for Standardization.
 15. ISO5122 (1979). Abstract sheets in serial publicationals. Iso standards handbook 1: Documentation and information. 3rd ed. Switzerland: International Organization for Standardization.
 16. ISO6357 (1985). Spine titles on book and other publications. Iso standards handbook 1: Documentation and information. 3rd ed. Switzerland: International Organization for Standardization.
 17. ISO7275 (1985). Presentation of title information of series. Iso standards handbook 1: Documentation and information. 3rd ed. Switzerland: International Organization for Standardization.
 18. Kovendi, D (1975). The presentation, library, and archives Journals and the ISO standards. UNESCO Bulletine for Libraries, 29(4): 206-219.
 19. Sho, N., Sasaki, H. (1980). Biblid, bibliographic identification of serial Publication. Dokumenteshon Kenkya, 30(10): 467-474.
 20. Singh-Sewa, S. B., Sukhbir, S. (1990). Library and information science periodicals in India: a study towards standardization. Herald-Science, 29(3 & 4): 200-212.