اثربخشی آموزش برون‌ریزی نوشتاری هیجان‌ها بر خودکارامدی و کنترل عواطف در دانش‌آموزان مضطرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی برون‌ریزی نوشتاری هیجان‌ها بر خودکارامدی و کنترل عواطف در دانش‌آموزان مضطرب بود. روش: روش پژوهش نیمه ‌آزمایشی با گروه آزمایش، گروه گواه، و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دبیرستان شهید صادقی به­تعداد 600 نفر بود. پس از آزمون غربالگری اضطراب در مورد 200 نفر، 30 دانش‌آموز که بیش‌ترین نمره را در اضطراب داشتند به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از همتاسازی در گروه آزمایش و گواه هر گروه 15 نفر جایگزین شدند. ابزار پژوهش سیاهه اضطراب بک و استیر (1990)، آزمون خودکارامدی شرر و مادوکس (1982)، آزمون کنترل عواطف ویلیمایز و چاملز (1997) و مداخله‌های افشای نوشتاری هیجان‌ها پنه‌بیکر (1995) 4 جلسه 30 دقیقه­ای هر هفته یک جلسه بود. داده‌ها با استفاده از روش آماری کواریانس و روش واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: یافته­ها تفاوت معناداری را به‌واسطه تاثیر آموزش برون‌ریزی نوشتاری هیجان‌ها بین نمره‌های دو گروه آزمایش و گواه و پایداری نتایج را در مرحله پیگیری در متغیرهای خودکارامدی (67/23 =F، 001/0 =P)، در کنترل عواطف (1/10 =F، 001/0 =P) و در اضطراب (09/11 =F، 001/0 =P) نشان داد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می­توان روش درمانی برون‌ریزی نوشتاری هیجان‌ها را به‌عنوان شیوه‌ای آسان، کم هزینه، موثر و کارآمد با قابلیت کاربرد وسیع در کاهش علائم اضطراب، بهبود خودکارامدی و کنترل عواطف به­کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Written Emotional Disclosure on Self-Efficacy and Affective Control in Student with Anxiety Disorder

چکیده [English]

Abstract
The aim of research is effective teaching of written emotional disclosure about anxious student’s self-Efficacy and affective control. For this, thirty adolescent girls in high school of region 4 of Tehran screened selected were taken at random in two experimental and control groups and were superseded. In order to measure anxiety Beck Anxiety Inventory (BAI), Scherrer clinical interview to assess efficacy (GSE) and also control emotions of emotional control test profile (ECS) were applied. After data collection and analysis spss 21 statistical software was used to study multi-way analysis of covariance (MANCOVA). Further, in order to study the discrepancy between experimental and control groups mean scores written emotional disclosures were used. The findings indicated that education and performance of emotional disclosure can increase significant efficacy, reduce significant anxiety (Beck) and better control of emotions and their subscales (anger, anxiety, depression and positive affect) and next the experimental group was put into comparison with the control group.
Key words: written emotional disclosure, self-efficacy, affective control, anxiety

کلیدواژه‌ها [English]

 • written emotional disclosure-self-efficacy-affective control-anxiety
 1. منابع فارسی
 2. احمدی، ج. (1380). هیجان، احساس و ارتباط غیرکلامی، چاپ چهارم، شیراز: انتشارات راه‌گشا.
 3. احدی ح، جمهری ف.( 1386). روان شناسی رشد(نوجوانی،بزرگسالی) تهران،انتشارات پردیس،چاپ چهارم.
 4. احمدی ج . (1388). هیجان، احساس و ارتباط غیرکلامی، چاپ چهارم، شیراز: انتشارات راه‌گشا.
 5. احمدی ع، (1386).روان شناسی ،روابط درون خانواده ،تهران :انتشارات مهدی رضایی.
 6. احمدی ط، رمضانی و، عبداللهی م، نجفی م و ربیعی م. (1389). اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان. مجله روان‌شناسیس بالینی، شماره 4 (8). صفحات: 60-51.
 7. احمدی م . (1389). اثربخشی افشای هیجانی بر علائم افسردگی ،اضطراب و استرس دانشجویان ، مجله روانشناسی بالینی ، سال دوم ، شماره 4.
 8. اعرابیان ا .خداپناهی ، م. ک .، حیدری ، م .، و صدق پور ، ب . (1383) بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان . مجله روانشناسی ، 4 ،371-360 .
 9. آگاه هریس م ، علی پور ا ، مشتاقی ف ، نجیمی آ ، نور بالا ا. (1390). اثر بخشی مداخله افشای هیجانی در کاهش استرس و بازداری بیماران مبتلا به اختلال روان تنی ، مجله دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور پزشکی دانشگاه شاهد ، سال 18،شماره 93.
 10. براتی‌بختیاری س.( 1375). بررسی رابطه ساده و چند متغیری خودکارآمدی، خودپایی و عزت‌نفس با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 11. برادشاوج .( 1996).خانواده ،تحلیل سیستمی خانواده ، ترجمه :مهدی قراچه داغی تهران انتشارات نقش و نگار.
 12. بگیان کوله مرز م، نریمانی م ، سلطانی س و مهرابی ع. (1393). مقایسه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در سوء مصرف کنندگان مواد و افراد سالم. فصل‌نامه اعتیادپزوهی؛ شماره 29، صفحات: 147-154.
 13. بیابانگرد ا.( 1389). روانشناسی نوجوان ، چاپ سیزدهم .تهران . موسسه انتشارات فرهنگ اسلامی.
 14. بیابانگرد ع .( 1384). روانشناسی تربیتی، چاپ پنجم، تهران، نشر ویرایش.
 15. بیابانگرد، ا.( 1384) . روان شناسی نوجوان. تهران، چاپ پنجم دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 16. پروچاسکا ج و نورکراس ج .( 2003). نظریه های روان درمانی.( نظام های روان درمانی) :ترجمه یحیی سید محمدی .1389 تهران: نشر روان.
 17. پرویزی س ، احمدی ف ، نیکبخت نصرابادی ع . (1385). مثلث طلایی خانواده ، سلامت و نوجوان .مجله ی روان شناسی ، شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی ایران .صفحه 157-159.
 18. پرونل و .( 2001). شخصیت نظریه و پژوهش ،مترجمان :محمد جعفر جوادی ،پروین کدیور (1384)،تهران :انتشارات آییژ .
 19. تاجیک زاده ف، صادقی ر . (1392). بررسی سبک های کنترل هیجانی پیش بینی در پرخاشگری دانشجویان دختر. فصلنامه علمی- پژوهش زن و جامعه، شماره (4) .
 20. حسینی ف س و خایار م. (1389). نقش آموزش معلّم در هیجانات ریاضیات و سازگاری و تنظیم احساسات دانش آموزان ژورنال علمی- تحقیق روانشناسی دانشگاه تبریز و شمارۀ 20(5).
 21. خداپناهی م . ک .( 1385).انگیزش و هیجان ،انتشارات سمت.
 22. خلیل زاده ن .( 1389). برسی رابطه بین خود کارآمدی ریاضی، سبک اسناد و اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستانهای شهرستان مهاباد. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شهید چمران اهواز.
 23. خوشنویسان ز ، افروز غ .( 1390) .رابطه خودکارآمدی با افسردگی ، اضطراب و استرس .مجله اندیشه و رفتار ،شماره (20).
 24. دادز م .( 1387).خانواده های اسیب زا ؛ ترجمه محمد دهگانپور و مسعود محمدی . تهران :رشد.
 25. دادستان پ.‌ (1376). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1380.
 26. دادستان ،پ .اژهای ، ج .مطیعیان ، ح. قربانی ، ن .(1387).پیامدهای شکست مقاومت و افشای هیجانی در سطح سلول های تسهیل کننده و مهاری لمفوسیتهای تی و آسیب های روان شناختی .مجله روانشناختی 3،
 27. دستوری ا.( 1388). اثربخشی اموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی – زبانی بر اضطراب ، انگیزش پیشرفت و خودکارامدی دانش اموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکاه ارومیه.
 28. دلاور ع . (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی . تهران : رشد.
 29. دلاور ع . (1394).احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران ، انتشارات رشد.
 30. دولتشاهی ب، محمدخانی پ، مشتاق ن. (1392). تاثیر جلسه دو دقیقه ای افشای هیجانی نوشتاری بر علائم روانی و جسمانی در دانشجویان دچار ضربه روانی، پایان نامه دکترا، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
 31. دهش ز. (1388). مشاوره تلفیقی رفتاری و هیجان محور بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر کشکوییه رفسنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 32. رضائی ف. (1392).راهبردهای خود تنظیمی و کنترل عواطف در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری. فصل نامه کودکان استثنایی، سال چهاردهم، شماره 2، صفحه56-43.
 33. رمضانی و ، احمدی ع ، موسوی م . (1386). بررسی تأثیر افشای هیجانی نوشتاری بر افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در دانشجویان با علایم افسردگی بالا. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی ، دوره اول ، شماره 4 . 19-30 .
 34. رمضانی و. (1386). بررسی تأثیر افشای هیجانی نوشتاری بر افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در دانشجویان با علایم افسردگی بالا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی( ره ).
 35. روبینز انتونی ، کینز و نرمن . (2013).مدیریت احساست ، ترجمه پزشکیان ، مجید :تهران ؛ نشر نسل نواندیش.
 36. ریزچی‌قدم س.، زنجبرکوچکـسرای ف، طالبی م، زکریاپزشکی م و اکبری م. (1388). بررسـی تأثیر برون-ریزی احساسات بصورت نوشتن بر میزان افسردگی اضطراب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. فصل‌نامه علوم مغز و اعصاب ایران، شماره 8 (25)، صفحات: 465-475.
 37. ریو م ج. انگیزش و هیجان (ویراست چهام زبان اصلی). ترجمه: یحیی سید محمدی .(1391). تهران: انتشارات ویرایش. صفحات 400- 314 .
 38. زارع ح، شقاقی ف و دلیر م. (1390). اثر افشای نوشتاری بر شدت علائم وسواسی و افسردگی مبتلایان به اختلال وسواس- اجبار. مجله روان‌شناسی بالینی، سال سوم، شماره 4 (12)، صفحات: 34-27.
 39. زیمرمان س.( 1389).نگارش درمانی؛ نوشتن: راهی به سوی آرامش. ترجمه: حسین نیر. نهران: انتشارات به نشر.
 40. ساپینگتون .( 1385). بهداشت روانی ،ترجمه برواتی ، حسین شاهی ، نشر روان ،چاپ چهارم.
 41. سادوک ، ب .ج ،سادوک ، و آ .( 1933) .چکیده روانپزشکی بالینی(ترجمه رضاعی فرزین) 1390تهران .انتشارات ارجمند.
 42. سارتر ژ.طرحی درباره تئوری هیجانات :ترجمه محمد حسین عباسپور تمیجانی.( 1388) انتشارات مروارید .
 43. سپهرمنش ز. (1383) . سلامت روان نوجوانان دبیرستان شهر کاشان .مجله تخصصی اپیدمیولوژوی ، دوره 4 ، شماره 2 صفحات 43-49.
 44. سرافراز م.( 1382). بررسی تأثیر افشـای هیجانی بر سـلامت روان دانشجویان و نقش تعدیل‌کننده هوش هیـجانی. پایان‌نامه کارشناسی. دانشگاه تربیت معلم.
 45. سعید ن، ضرابیان ف، مهرابی م و علی‌پور ا. (1390). بررسی و مقایسه خودکارآمدی عمومی در دانشجویان حضوری و غیرحضوری استان کرمان. مجله Medid، شماره 5، صفحات: 22-17.
 46. سلطانی م، رمضانی و، عبدالهی م، نجفی م، ربیعی م.( 1390) . اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب، استرس دانشجویان. مجلۀ روانشناسی بالینی، شماره 4 .
 47. سیف ع.( 1391). تغییر رفتار و رفتار درمانی:نظریه ها و روش ها ،نشر دوران.
 48. سیف، ع .( 1391). روانشناسی پرورشی و روانشناسی یادگیری. چاپ چهاردهم، تهران، نشر دوران.
 49. شعاری نژاد ، ع ا . (1392).روانشناسی رشد ، چاپ پنجم ، تهران : انتشار اطلاعات.
 50. شالچیان ط. (1373). روش های تربیتی بهداشت روانی مناسب برای سنین دوازده تا هجده ، جایگاه تربیت نوجوان و جوان 90-101.
 51. شفیع آبادی ع، سلمی بجستانی ح، عزیزی ح. (1390). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر خودکارآمدی و خودپنداره دانشجویان پسر دانشگاه دولتی بجنورد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 52. شکوهی م، غباری ت، زمانی ف. (1388). تأثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم و کنترل عواطف بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیرآموز.
 53. شماعی زاده م و عابدی م . (1384). تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 7 (23)، صفحات: 38-29.
 54. شولتز د، شولتز س.( 2000). تاریخچه روان شناسی مدرن، ترجمه سیف، علی، شریفی، هـ، پ، علی آبادی، خ ، نجفی زند، ج. تهران، انتشارات دوران.
 55. شولتز د،شولتز .( 2005) .نظریه های شخصیت ،ترجمه یحیی سید محمدی، ویراست هشتم 1390تهران.، نشر ارسباران
 56. شولتز دی و شولتز ، اس ای . (1381).نظریه های شخصیت ؛ ترجمه یوسف کریمی ، تهران : انتشارات ارسباران.
 57. صفاری نیا م، علی پور ا، باقرزاده خورسندی ج. (1390). تاثیر یک دوره بازی ویدیویی تعاملی پرتحرک بر مدیریت وزن- افزایش خودکارآمدی و عزت نفس کودکان دارای اضافه وزن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
 58. صلحی م، کاظمی س، حقانی ح. (1392). بررسی رابطه سلامت عمومی و خودکارآمدی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 چالوس 1391. مجله علوم پزشکی رازی، شماره 110 (20)، صفحات: 69-63.
 59. صمدی م . (۱۳۸۳). بررسی خود -تنظیمی یادگیری دانش آ موزان و والدین : مطالعة جنسیت و عملکرد تحصیلی . مجلة روان شناسی و علوم تربیتی . شماره 68. صص 157-175.
 60. طهماسبیان ح.، خزایی ه.، عارفی م، سعیدی‌پور م، حسینی ع.( 1393). هنجاریابی آزمون مقیاس کنترل عواطف. ماهنامه علمی - پژوهشی علوم پزشکی کرمانشاه، شماره 6 (79)، صفحات: 354-349.
 61. عابدی ف. (1390). برسی روابط ساده چند گانه ویژگیهای پنج گانه شخصیتی با نگرش های سه گانه شغلی در کارکنان شرکت کشت و صنعت امیر کبیر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 62. عطایی فر ر، شقاقی ف . (1391).رابطه جهت گیری های هدفی، یادگیری خود گردان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم رشته های ریاضی – فیزیک و علوم انسانی. خلاصه مقالات اولین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور. تبریز: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی.
 63. عطایی مغانلو و، بساک‌نژاد س ، مهرابی زاده ه . (1393). تأثیر آموزش بهداشت روانی بلوغ بر پرخاشگری و ترس از تصویر تن در دانش آموزان بر پایۀ دوم دبیرستان های شهر اهواز. مجله سلامت و بهداشت، صفحات 138 تا 148.
 64. علی پور ا، نوربالا ا، مشتاقی ف، نجیمی آ. (1390). تاثیر مداخله افشای هیجانی بر ارتقا مهارت های مقابله ای، شادکامی، سلامت روان و بهزیستی شخصی بیماران افسرده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران .
 65. عیسی زادگان ع، میکائیلی منیع ، ف حسین زاده ل. (1393).اثربخشی افشای هیجانی نوشتاری بر کاهش علائم افسردگی و افزایش امید در بین نوجوانان مواجه شده با اسیب . فصل نامه پژوهش های نوین روان شناختی ، شماره 33.
 66. غرایی ب. (1372). بررسی پاره‌ای از الگوهای شناختی در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان‌پزشکی تهران.
 67. فتحی آشتیانی ع، حسنی م. (1389). مقایسه راهبردهای یادگیری در دانش آموزان موفق و ناموفق. مجله روان شناسی، 4، 15-4.
 68. فرج زاده پ.( 1386). مقایسه انگیزه پیشرفت و سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و غیر شبانه روزی. پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا.
 69. فلاحی خشکناب م، ‌حسن‌زاده پ و نوروزی تبریزی ک.( 1392). تأثیر تخلیه هیجانی با نوشتن بر افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله روان‌ پرستاری، شماره 2 (1)، صفحات: 20-11.
 70. قادری ز ،خدادادی ز ، عباسی ز . (1389) .اثربخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه ی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز .فصلنامه زن وجامعه، شماره 3 ، صفحات 137-154.
 71. قدیری م.ح .( 1384).مدیریت خشم .مجله معرفت ، 14: 93-106.
 72. قربانی ن.( 1382).روان درمانگری پویشی کوتاه مدت . تهران : سمت.
 73. قربانی ن.( 1387). پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی شکست مقاومت و افشای هیجانی در روان درمانگری . رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 74. کاظمیان سرداری ش.( 1386). کاوش ارتباط بین عزت به نفس نوجوانی و بهبودی و سلامت بودن با کارآیی تحصیلی آموزشی. پایان نامه دانشگاه آزاد.
 75. کاویانی ح و موسوی ا.( 1378). روایی‌سنجی و پایایی‌یابی پرسشنامه اضطراب بک در فارس، مجله دانشکده پزشکی.
 76. کُرِی وج.( 2010) . و نظریه و تمرین روان درمانی ؛ ترجمۀ یحیی سید محمدی. تهران: (2000)انتشارات ارس باران.
 77. کرین و. (1934). نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها ).ترجمه خوی نژاد غلامرضا و رجایی علیرضا 1391 تهران .انتشارات رشد.
 78. کدیور پ.( 1386). روانشناسی تربیتی، چاپ نهم، تهران ، انتشارات سمت.
 79. کرینگ ، آن .م دیویدسون ، ج . س ، نیل ، جان . م ، جانسون ، شری ل. (2007) .ویرایش دهم ، آسیب شناسی روانی (1388) ، ترجمه شمسی پور ، ح . تهران : ارجمند.
 80. کرامتی ه و شهرآرای م. (1383). بررسی نقش خودکارآمدی ادراک‌شده در عملکرد ریاضی. مجله‌ی علوم انانی، نوآوری‌های آموزشی، 4 (1)، صفحات: 115-103.
 81. کرمی ج،زالی پورس،پورجواد م. (1393).اثربخشی افشای هیجانی بر سندرم پیش از قاعدگی ، مجله زنان و مامائی ونازایی ، شماره 131، 6-12.
 82. کلینکه آ ک .( 1388). مهارت های زندگی. (ترجمه شهرام محمدخانی). تهران، انتشارت: سپند هنر.
 83. کوله مرز م، ایرانی ز، بختی م، رضایی فرد ا لف . (1393). راهبردهای خود تنظیمی تحصیلی و کنترل عواطف در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ، فصلنامه کودکان استثنایی ، سال چهاردهم، شماره 2.
 84. کوله مرز م، در تاج ف، امینی م م . (1391). مقایسه‌ی ناگویی خلقی و کنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانی های یادگیری، شماره 2 ، صفحه 24-6.
 85. گلدنبرگ ای . گلدنبرگ ه.( 1387).خانواده درمانی . ترجمه:حمید رضا حسین شاهی برواتی:نشر روان.
 86. گنجی ح .( 1388).بهداشت روانی .تهران ، نشر ارسباران.
 87. گنجی ح .( 1389). چاپ هفتم ،ارزشیابی شخصیت . تهران ،نشر ساوالان.
 88. گنجی‌ارجنگی م و فراهانی م.( 1388). رابطه استرس شغلی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان، فصل‌نامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 2 (3)، صفحات: 24-15.
 89. لطف آبادی ح .(1380). روانشناسی رشد 2؛ نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی ،تهران ، سمت.
 90. لطف آبادی ح . (1389). روانشناسی کاربردی نوجوانی و جوانی . تهران : سازمان ملی نوجوانان . چاپ سوم.
 91. لنگرودی سبزه ارای م ،محمدی م ،مهری ی ،طالعی ع. (1393). مولفه های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش اموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی .فصل نامه پژوهش های کاربردی روان شناختی ،علمی – پژوهشی شماره 3.
 92. لورابرک .( 1389). ترجمه سید محمدی، یحیی،روان شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)جلد اول، تهران،انتشارات ارسباران.
 93. لورابرک .( 1389).ترجمه سید محمدی، یحیی،روان شناسی رشد(از نوجوانی تا پایان زندگی )جلد دوم، تهران، انتشارات ارسباران.
 94. لوئیس ،ش .(1382).نظریه های مشاوره (دیدگاه های مشاوره )، ترجمه آرین ،سیده خدیجه .تهران : انتشارات اطلاعات.
 95. محمدزاده ح، حسینی ف ، توفیقی الف، نمی زاده ن، بدوی ب.( 1392) . مقایسه خودکنترلی و کنترل عواطف در
 96. محمودی عالمی ق . (1379).بررسی تأثیر قاطیت درمانی بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان های دولتی شهرستان قائم شهر سال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 97. مرحمتی ز . (1385). بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه متمرکز بر عواطف EFT بر افزایش سلامت روانی دانشجویان دختر . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ شده دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت.
 98. معین ل، هنرپروراده ن، روستایی ف.( 1392). مقایسه ابراز وجود سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی در نابینایان ورزشکار و غیر ورزشکار ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 99. مک گراو ف.( 1999).خانواده موفق،ترجمه :محمد مهدی شریعت باقری تهران :انتشارات دانژه.
 100. ملکی م. (1391).شیوع شناسی بیماری های روانی.خبرنامه ی انجمن علمی روان شناسان بالینی ایران.
 101. ملکی‌پیربازاری م، نوری ر و صرامی غ. (1390). حمایت اجتماعی و علایم افسردگی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. فصل‌نامه روان‌شناسی معاصر، شماره 6 (2)، صفحات: 34-26.
 102. منصور م، دادستان پ، . (1386)روان شناسی ژنتیک2 (از روان تحلیلگری تا رفتارشناسی)تهران، انتشارات رشد،چاپ پنجم.
 103. منصورم .( 1386).روان شناسی ژنتیک (تحول روانی از تولد تا پیری)تهران،انتشارات سمت،چاپ سوم .
 104. موسوی زاده آ ، پزشک ش . (1391).بررسی اثربخشی افشای هیجانی نوشتاری بر میزان افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در نوجوانان دختر افسرده ، مطالعات روان شناختی ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا ، دوره 8 ، شماره 3.
 105. موسوی، ر، موسوی س، اکبری زردخانه س. (1388) وسیله ای برای ارزیابی و تشخیص اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان HBI . : (2) 6: 147- 54.
 106. میرزایی م ، غرابی ب، بیرشک ب.( 1392). نقش کمال گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی مشکل در نظم بخشی هیجانی در پیش بینی اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران. شماره3، دوره 19.
 107. میکائیلی ف، عیسی زادگان ع، نویدجو م.( 1392). بررسی اثربخشی افشای هیجانی نوشتاری در افزایش امید و کاهش ادراک درد در زنان مبتلا به ام اس شهرستان ارومیه در سال 92، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
 108. مینوچین س. (1974).خانواده و خانواده درمانی ، ترجمه ثنایی ،باقر (1383) ، چاپ دوم .تهران : امیرکبیر.
 109. نادری ع ، صیف نراقی م .( 1388) . چاپ هفتم ، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم رفتاری .تهران : بدر.
 110. نظری ع .( 1388) .مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی . تهران :علم.
 111. نوربالا ا، علی‌پور ا، شقاقی ف، نجیمی آ و آگاه‌هریس م. (1390).تأثیر آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیسم‌های دفاعی بیماران افسرده. مجله دانشور پزشکی، شماره 93، صفحات 10-1.
 112. نولمن س.،فردریکسون ب، لافتس ج، وگنارو.( 2009). ویراست پانزدهم .زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد ، (ترجمه : گنجی ،حمزه 1390)، نشر ساوالان.
 113. نویدیان ع ؛شهرکی ثانوی ف؛انصاری مقدم ع و فرجی شوی م. (1390). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده برکیفیت زندگی نوجوانان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 110 -114.
 114. نیاکروئی ر. (1382).بررسی رابطه بین خودکارآمدی عمومی و سلامت روان دانش آموزان پایه سوم متوسط شهر بابل علامه طباطبائی .
 115. هالجین ، ر ،و یتبورن ، س.( 2003). اسیب شناسی روانی :دیدگاه های بالینی در مورد اختلال های روانی ، ترجمه سیدمحمدی ،یحیی (1389). نشر روان.
 116. هنرپروران ن. (1386).مبانی بهداشت روان . تهران : انتشارات بشری ،چاپ سوم.
 117. هنر پروران ن، قلتاش ع، ترفیفی الف. (1392). اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه تلفیق سایکودرام وتحلیل رفتار متقابل به کنترل عواطف دانشجویان رشته مشاوره و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت.
 118. هنری ماسن پ ،رشد شخصیت کودک ، ترجمه یاسایی مهشید تهران ،نشرمرکز ، کتاب ماد 1380 .531.
 119. یاسایی م.( 1384). رشد و شخصیت کودک،تهران، انتشارات ماد، چاپ اول، ویرایش دوم .
 120. یزدانفر مهناز ، منشئی غلامرضا ، اگاه هریس مژگان ، علی پور احمد ، نوربالا احمدعلی. (1394).اثربخشی اموزشی افشای هیجانی نوشتاری در افزایش بهزیستی روان شناختی و بهبود کیفیت زندگی بیماران با اختلال روان تنی. مجله پژوهش و سلامت ، شماره (1) ص 41-35.
 121. یوسفی ف.( 1386) . ارتباط بین تنظیم شناختی و اضطراب در دانش آموزان تیز هوش JRe به استثنای کودکان و شماره 6: صفحه 871-92.
 122. Archibald, A. Graber J & Brooks-Gunna, J .( 2006).Pubertal process and psycholigacal growth in adolescence. Adams & Berzonsky (Eds).Blackwell handbook of adolescence Malden , MA : Blackwell publishing : 24-48.
 123. Atteli, H C& Johnson- larid , K A. (1987). Difficulties in emotion regulation and impulse control in recently abstinent alcoholics compared with social drinks. Addictive Behaviors, 33, 388- 394.
 124. Baiki, CA & Whilhel ,W. (2005). Emotional and physical health benefit of expressive writing. Advances in psychiatric treatment, 11: 338-346.
 125. Bandura, A . (1994).Self-efficacy . In V.S. Ramachaudran (Eds), Encyclopedia of human behavir (pp.71-81).NewYork : Academic Press.
 126. Bandura ,A. (1997) . Self-Efficacy :The exercise of control . New York: Freemann.
 127. Bandura, A .(1986). Social foundations of thought and action . A Social Cognitive theory . Englewood Cliff, Prentice Hal.
 128. Bandura, A.( 1998). Personal and collective efficacy in human adaptation and change. In J. G. Aaire (Eds.), Advances in psychological science: social, personal and cultural aspects ppZ:51-71, England: psychology press/Erlbaum.
 129. Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Current Directions in psychological Science , 9-75-78.
 130. Bandura , A . (2001).Social cognitive theory : An genetic prespective . Annual Review of Psychology , 52,1-26.
 131. Bandura, A . Edwin, A. (2003). Negative self –efficacy and goal effects revisited , Journal of applied psychology ,88(1):87-99.
 132. Bandura, A . (2006) .Guide for constructing self-efficacy scales. In : Pajares F , Urdan Tc , Editors . Self –efficacy beliefs of adolescents. Charlotte , Nc, Information Age Publishing , p ;307-37.
 133. Bandura ,A. (2006). Adolescent development from agnatic perspective. In pajares and T. Urban (eds). Self-efficacy beliefs of adolescent, 5 : 143- 146.
 134. Barnnent ,TS .(2000).Strategies to improve student motivation.Intervention in school clinic.
 135. Barry, R A. Lakey B & Orehek ,E.(2007). Links among attachment dimensions, affect, the self, and perceived support for broadly generalized attachment styles and specific bonds. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 340- 353.
 136. Beck ,AT , Steer RA. (1990).The Beck Anxiety Inventry Manual .San Antonio , TX :Psychological Corporation.
 137. Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., &Steer, R.A.( 1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893–897.
 138. Befler , ML. (2008).Child and adolescent mental disorders: The magnitude of the problem across the globe.Journal of Child Psychology and Psychiatry , 49(3):226-236.
 139. Berzonesky , MD & Kuk , L S . (2005) .identity style , psychosocial maturity , and academic performance. Journal of Personality In Indiviual Differences , article in press.
 140. Bogels , S., & Brechman – Toussaint , M .(2006). Family issues in child anxiety : Attachment , family functioning , parental rearing and beliefs . Journal of Clinical Psychology Review , 26-834-56.
 141. Bolat , N. Dogangun B. Yavuz, M, Demir T. (2011).Depression and anxiety levels and self- concept characteristics of adolescents with congenital complete visual impairment. Turkish Journal of Psychiatry, 22( 2): 77-82.
 142. Bown, J. (2006). ‘Locus of Learning and Affective Strategy Use : two factors affecting success in self –instructed language learning ‘, Foreign Language Journal 39,4 : 460-659.
 143. Bradly , B P & Mogg K. (1994). Mood and personality in recall of positive and negative information . Behaviour Research and therapy, 32,137-141.
 144. Burt S, A . Barnes A R ,McGue M & Iacono W G.( 2008) .Parental divorce and adolescent delinquency : Ruling out the impact of common genes.Developmental psychology,44.
 145. Butz Amanda R . Usher Ellen L .(2015) . Salient sources of early adolescents self-efficacy in two domains , The Cotemporary Educational psychology ,Volume 42 , Pages 49-61.
 146. Campbell, RS. Penne baker, JW. (2003). The secret life of pronouns : flexibility in writing style and physical health. Psychosis; 14(1):60-65.
 147. Celok ,L .(2006).Psychotropic Substance Abuse Among Adolescents : A Structural Equation Model on Risk and Protective Factors .41(8)34-44.
 148. Cepeda, SM . Chapman R. Miranda ,N. Sanchez R, Rodriguez CH. Restrepo AE. Ferrer LM. Linares RA & Carr DB. (2008). Emotional Disclosure Through Patient Narrative may improve pain and well-being: result of a Randomized Controlled Trial in patients with cancer pain. Journal of pain and symptom management, 35, (6).
 149. Cheung ,S& Sun, S. (2000). Effects of selfefficacy and social support on the mental health conditions of mutual-aid organization members. Social Behavior and Personality, 28, 413-421.
 150. Chew, Pk. (2008). Job stress , employee health and life satisfaction. Journal of Occupational health and safety ,(47);50-53.
 151. Chibucos , T & Leite, R (.2005).Family theory , Sage ,49(3);96-110.
 152. Choi , N. (2000).Self-efficacy and self-concept as predictors of college students' academic performance. Psychology in the Schools.
 153. Ciarrochi, J. Chan, AY & Bajgar J.(2000). Measuring Emotional Intelligence in Adolescents. Personality & Individual Differences.
 154. Compton, SN, Walkup, JT. Albano AM. Piacentini, JC. Birmaher ,B. Sherrill JT et al. (2010) . Child / Adolesent Anxiety Multimodal Study (CAMS): rationale, design, and methods. Child Adolesc psychiatry Ment Health; 4(1):1-15.
 155. Costello ,EJ. Egger ,Hl. An gold, A. (2005). The developmental Epidemiology of Anxiety Disorders: Phenomenology, Prevalence, and co morbidity. Child Adolesc psychiatr Clin N Am; 14(4):631-48.
 156. Corey G .(2010) .Theory & practice of psychothroepy.14(6):132-148.
 157. Dave, D.Rashad, I. Spasojevic j.( 2006).The effect of retirement on physical and mental health outcomes: National Bureau of Economic Reaserch .
 158. Davidsen, A S & Fosgeru , C F .( 2014).General Practitioners’ and psychiatrists’ responses to emotional disclosures in patients with depression : 95(1) ; PP . 61-68.
 159. Dinter, M V . Dochy, F . Segers M .(2015). The contribution of assessment experiences to student teachers, self-efficacy in competence based education. The Teaching and Teacher Education , Volume 49: 45-55 .
 160. Driscoll, A K .Russell ,S T&Crockett LJ. (2008) .Parenting styles and youth well-being across immigrant generations.Journal of Family Issues: 29(2),185-209.
 161. Dubey, A., Pandey, R., & Mishra, K.( 2010). Role of emotion regulation difficulties and Positive/negative affectivity in explaining alexithymia-health relationship: An overview. Indian Journal of Social Science Research, 7, 20-31.
 162. Dunham, GD. (2008). Emotional skill falnes and Marital sabis faction. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Okran.
 163. Durriez , B. (2004). A research note on the relation between religiosity and racicm : the importance of the way in which religious contents are beings processed.
 164. Elias, H . Huey-Yee T .(2009). Relationship between perceived parental and maternal parenting styles and students academic achievement in selected secondary schools. European Journal of Social Sceiences , 9 , 181-92 .
 165. Epstein ,EM. Sloan, DM. Marx BP. (2005). Getty to the heart of the matter: written Disclosure, Gender, and heart rate. Psychosom Med, 67(3): 413-419.
 166. Esterling, B A. Antoni M H. Fletcher , M A. Margulies S& Scheiderman, N. (1994). Emotional disclosure through writing or speaking modulates latent Epstein - Barr virus antibody. Journal of consulting & clinical psychology .62-130-140.
 167. Fergusson , D .M . Horwood ,L .J ., Ridder ,E . M ., & Beautrais , A.L . (2005) .Subthreshold depression in adolescence & mental health outcomes in adulthood . Journal of General Psychiatry , 62 ,66-72.
 168. File SE & Hyde JRG. (2012). Can Soaial interaction be used to measure anxiety? British journal of pharmacology, 62(1) ; 19-24.
 169. Foa ,EB. Huppert , J D & Cahill S P. (2006). Emotional Processing Theory: An Update. In B. O. Rothbaum (Ed.), Pathological Anxiety: Emotional Processing in Etiology and Treatment. New York: Guilford Press.
 170. Frattaroli , J . (2006). Exprimental Disclouser and Its Moderators : a Meta-Analysis , Psychology Bulletin 132 (6) , 823 , 865.
 171. Freyd, JJ. Klest B & AllardCB. (2005). Betrayal Trauma: Relationship to physical health, psychological Distress, and a written Disclosure Intervention. Journal of Trauma & Dissociation, 6(3) ; 83-104.
 172. Frisina,PG. Borod ,JC & LeporeSJ .(2004). A meta- analysis of the effects of written emotional disclosure on the health outcomes of clinical populations. The Journal of nervous and mental disease, 192, ; 629-634.
 173. Galderisi, S. Heinz ,A. Kastrup ,M. BeezholdJ& Sartorius N.( 2015). Toward a new definition of mental health. World Psychiatry, 14(2), 231-233.
 174. Gaillard ,JM. (2000). Implications of brain lateralization for intensive short-term dynamic psychotherapy. Int J Shortterm Psychother; (14): 79-97.
 175. Garcia, A M .(2006). Changes in writing self-efficacy and writing products and processes through specific training in the self-efficacy beliefs of students with learning disabilities . A Contemporary Journal.
 176. Garnefski ,N. Kraaij V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire-development of a short 18-item (CERQ-short). Personality and Individual Differencel, 41, 1045-1053.
 177. Garsion, A & kahn J.( 2009).Emotional self-disclosure and Emotional Avoidance : relation with symptoms of depression and anxiety . Journal of counseling psychology. 56,573-584.
 178. Gartner ,E, Rude SS, Penne baker ,JW.(2006). Benefits of Expressive Writing in Lowering Rumination and Depressive symptoms. Behar Ther;(37): 292-3030.
 179. Gassil, Y& Mourphy ,BJ. (2010). Constrat validation of a strategy model of student self regulated learning,Journal of Educational Psychology, 45, 247-255 .
 180. Gellaitry ,G. Peters ,K. Bloomfield, D & Home, R. (2010). Narrowing the gap: the effects of an expressive writing intervention on perceptions of actual and ideal emotional support in woman who have completed treatment for early stage breast cancer. Psycho-Oncology,19 ; 77-84.
 181. Giannotta ,F. Michele S, Wendy K, Silivia C . (2009). Results of an Italian School –based Expressive Writing Intervention Trial Focused on Peer Problems , Journal of Adolescence.32,1377-1389.
 182. Gluckman, PD. Hanson MA. (2006).Evolution, development and timing of puberty. Trends Endocrinal Metab; 17(1): 7-12.
 183. Goldsmith ,RE.( 2004). Physical and Emotional health Effects of Betrayal Trauma: A Longitudinal Study of young Adults. Unpublished doctoral dissertation, University of Oregon.
 184. Gomes , R ,Cooper A, Mcormond R &Tatlow S. (2004). Gray, s reinforcement sensitivity theory .Comparing the separable and joint subsystems hypothesesin the predictions of pleasant and unpleasant emotional information processing . Personality and Individual differences , 37-289-305.
 185. Gomez, A & Gomez R . (2002). Personality traits of the behavioral approach and inhibition system: association with processing of emotional information . Personality and individual differences , 32-1299-1316.
 186. Gray beal, A. (2004). Expressive writing as a therapeutic intervention for adult children of divorce. Unpublished doctoral dissertation . the university of Texas At Austin .
 187. Grewal , Seena ,SK MSC .(2011).A comparison of the presentation and outcome of anorexia nervosa in early and late adolescence. University of Toronto (Canda),137 pages ; AATMR 762.
 188. Gross J J. (1998). The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review. Review of general psychology, 2(5), 271-299.
 189. Gross JJ.(2002).Emotion regulation : Affective , Cognintive , and Social consequences, Review of General Psychology ,2. 271-299.Cambrige univ Press.
 190. Gross , JJ . John op .(2003).Indiviual differences in two emotion regulation processes : implications for affect , relationships , and well-being , Journal of Personality and Social Psychology .85(2).348-362.
 191. Gross ,J J & Muñoz RF. (2005). Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice, 2(2): 151-164.
 192. Guido ,RZ .( 2014).Anxiety Disorders : Real Disease , Real Treatment . Published Online
 193. Han , W .(2010) . Self-consiciousness , self-efficacy and Peer learning . International Conference On E-Business And E-Government.
 194. .
 195. Hettma , J.M ., Prescott , C .A., Myers , J.M., Neale , M.C., & Kendler , K .S.(2005) . The structure of genetic and environmental risk factors for anxiety disorders in men and women.Archive of General Psychiatry 62 , 182-189 .
 196. Hinkelman, L.(2004) .Womens’ self –defense training : an examination of assertiveness , self -efficacy , hyper feminity , and athletic identity . [ Thesis] .Columbus ,Ohio :Ohio State University , Educational Services and Research
 197. Hoagwood, k.Jensen, ps .pettiT.Burns ,B J. (1996) .Outcomes of mental health care for children and adolescents:I.A comprehension conceptual model. Journal of the American Acdemy of child and Adolscent psychaiatry :35,1055-1063.
 198. Hudson , J. L ., & Rapee ,R.M.( 2004). From anxious temperament of disorder :An etiological model of Generlized Anxiety Disorder . In : R .G .Heimberg , C . L. Turk , D.S . Mennin,Generlized Anxiety Disorders : Advance in research and practice .pp . 51-74.New York: Guilford Press.
 199. Hurd, S., and Junhong Xiao.(2010) .'Anxiety And Affective Control Among Distance Language Learners In China And The UK'. RELC Journal 41.2 : 183-200.
 200. Huurre , T ., Junkkari , H ., & Aro , H .(2006). Long-term psychological effect of parental divorce.Afollow- up study from adolescence to adulthood. Journal of psychiatry and Clinical Neuroscience 256 , 256-263.
 201. Jacquelyn ,D & Klos ,SA.( 2002). An exposure based examination of effects of written emotional disclosure . B J of psychology ;7(9)76-31.
 202. Jackson, J.( 2002). ‘ Reticence in Second Language Case Discussion : Anxiety and Aspiration ‘, System 30.1 :65-84.
 203. Jerman, F . Vander Linden ,M, D’Acremont , M. Zermatten A . (2006).Cognitive emotion regulation questionarire (CERQ) : Confirmotory factor analysis and psychometric properties of the French translation.Eur J Psycol as, 22(2):126-31.
 204. Jerusalem, M. Klein Hassling, J. (2009). Mental health promotion in schools by Strengthening self- efficacy, Health education. Vol. 10g, No. 4, pp. 329-341.
 205. Jex , SM , Bliese PD.(1999).Efficacy beliefs as moderator of the impact of work related stress : Multilevel study. Journal of Applied psychology , 84,359-361.
 206. Jose ,M.Leon-Perez, Francisco, J. Medina and Lourdes Mandate .(2011). Effects of self- efficacy on objective in transactions and disputes, fnternational journal of conflict management, Vol. 22 , No. 2, pp. 170-189.
 207. KA. Wilhelm K, Johnson B, Boskovic M, Wedgwood L, Finch A, Huon G.( 2006). Expressive writing for high-risk drug dependent patients in a primary care clinic: a pilot study. Harm Reduction ,19 : 34.
 208. Kacewicz ,E. Slatcher ,RB. Penne baker, JW.( 2007).Expressive Writing : An Alternative to Traditional Methods. In luciano L'Abate ( ed), Low –cost interventions to promote psysical and mental health: Theory, research , and practice. New York: Springer.
 209. Kanawaty , G. (2007).Managing and developing new forms of organization (occupational sources of stress and satisfaction with life ).International Labor Office.
 210. Kapoti ,A .(2000).Emotional IO test in women and men. Journal of Abnormal psychology , vol . 45,pp.35-36.
 211. Karabiyik, B. Korumaz , M.(2014). Relationship Between Teacher ,Self-efficacy Perceptions and job satisfaction level . Procedia social and Behavioral Sciences 116.
 212. Karmadose,D & Kalantezy ,N .(2012). Synopsis of psychiatry .9th ed, Lippincott Williams and wilkins.44-5,800,181-2.
 213. Kelin, JD. Wilson ,KM. (2002). Delivering quality care : adolescents’ duscussions of health risks with their providers , Journal of Adolescent Health.30 :190-5.
 214. Kelly , J .(2009) .Parental death has major impact on depression risk in youth. American Journal of Psychaitry ,166,786-794.
 215. Kgreech Suzamnah , Smith J . Grimes, S . Meagher ,W .(2011). Written Emotional Disclosure of Trauma and Trauma History Alter Pain Sensitivity , The Journal of Pain, Volume 12 , Pages 801-810.
 216. Kiesner,J & Kerr, M. (2004). Families , peers, and contexts as multiple determinants of adolescent problem behanior. Journal of Adolescence, 27 , 493-495.
 217. Kim ,U & Mayer, B .(2000).The inter-relationships among German adolescents ‘self efficacy ,perception of home and school environment and health . Poster the 15th International congress of the International Association for Association for Cross-cultural psychology (IACCP).Pultusk , Poland.
 218. Kim, YH.(2003). Correlation of mental health problems with psychological construction in adolescence: Final results from a 2 year study, International Journal of Nursing studies , 40; 115-125.
 219. Kim, K S. (2005). Self-differentiation , Perceived Family Conflict, and cultural values among Asia Amen can college students . Colombia university . proquest dissertation & and these.
 220. Kim Y, Kwon M & Kim S. 2012. Social support for disabled workers, self- efficacy and depressive effect on job stress. Korean Journal Of Occupational Health Nursing, 21 (2), 116-124.
 221. Kim, EY. Lee MI. (2012).Psychosocial aspects in girl with idiopathic pre copious puberty. Psychiatry Investing Mar ; 9(1): 25-8.
 222. Kim, H. (2015).’Making Relations,Managing Grief :The Expression and Control of Emotions In Jepanese Death Rituals’. The Asia Pacific Journal of Anthropology 16,1 .
 223. Klein, k & Boal, A . (2001).Expressive writing can increase working memory capacity . Journal of Experimental Psychology ,vol . 130 , NO .3 . 520 – 533.
 224. Kloss, JD & LismanSA. (2002). An exposure-based examination of the effects of written emotional disclosure. British Journal of Health Psychology, 7 ; 31-46.
 225. Kniele K . (2004).Emotional Expressivity and working memory capacity .Drexel University , Philadephia.
 226. Komarraju, M & Nadler D . (2013) .Self –efficacy and academic achievement : why do implicit beliefs , goals , and effort regulation matter . Learning and Indiviual Differences ,In press , 34-45.
 227. Koopman, C. Ismailji, T. Holmes ,D. Classen ,CC. Palesh O et al.( 2005). The effects of expressive writing on pain, depression and posttraumatic stress disorder symptoms in survivors of intimate partner violence. Journal of Health Psycho 10(2),211-210.
 228. Kossakowska ,M.M., Ciescinska . C ., Jaszewska .J .,& Placek ,W.J.(2010).Control of negative emotions and its’ implication for illness perception among psoriasis and vitiligo patients JEADV , 24,4290433.
 229. Kovac ,SH & Range , L M. (2002). writing projects : Lessening under graduaters unique suicidal . Bereavement. Suicide & Life -threatening Behavior, Spring , 30-50-61.
 230. Kowalski , R M. (1999). Speaking the unspeakable : self -disclosure and mental health . In R.M. Kowalski , & M.R. Leary (ED). Social psychology of Emotional and behavioral problem.(pp.225-247) Washington ,DC ,US: American Psychological Association.
 231. Kring ,A M & Werner K H.( 2010). Emotion regulation and psychopathology. In Philippot, P. & Feldman, R. S. (Eds.), The regulation of emotion, (pp. 359-385). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 232. Krpant ,M . Kross ,E . Berman, G . Deldin, J . A shren , Jondis J .(2013). An everyday activity as a treatment for depression : The benefits of expressive writing for people diagnosed with major depressive disorder , The Journal of Affective Disorders , Volume 150 , Issue 3 : 1148-1151 .
 233. Krich ,H .(2011) . A test of wrriten emotional disclosure as an intervention for posttrumatic stress disorder . Behaviour and Therapy , 49,299 -304
 234. Kurbanoglu ,SS. (2003). “self –efficacy : Aconcept closely linked to information literacy and lifelong learning “ Journal of Documentation (59)(6) , 635 – 646.
 235. Kurt T,Duyar I & Calik T . (2011).Are we legitimate yet ?A closer look at the casual relationship mechanisms among principal leadership ,teacher self-efficacy and collective efficacy .Journal of Mangement Development , 31 (1): 71 -86.
 236. Lang, P. (2004). The varieties of emotional experience: a meditation on James-Lange theory. Psychological Review, 101, 211–221.
 237. Lee L,Arthur A, Avis M. (2008).Using self-efficacy theory to develp interventions that help prder people overcome psychological barriers to physical activity : A discussion paper. Internation Journal of Nursing studies , 54 ; 1690-1699.
 238. Lepore, SJ.Fernandez-Berrocal. Ragan, J & Ramos N.( 2004). Its not that bad: social challenges to emotional disclosure enhance adjustment to stress. Anxiety Stress Coping;17, ; 341-61.
 239. Lepore ,SJ.( 1997). Expressive Writing Moderates the Relation between Intrusive Thoughts and Depressive symptoms. J personality and Soc psycho; 13(5): 1030- 1037.
 240. Lian Tam ,C. Chong , A. Kadirvelu, A & Tingkho Y . (2012).Parenting Styles and Self-Efficacy of Adolescent : Malaysian Scenario . Global Journal of Human Social Science , 12(14),18-25.
 241. Linley ,PA & Joseph ,S. (2009). Positive psychology in practice , Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 242. Long , L و Young, G. (2008).Counseling and threopy for couples , CA : Thomason Brook / Cole Pub.
 243. Luszczynska, A , Scholzu R. (2005).The general self-efficacy scale scale: multicultural validation studies .J Psychol 139,(5):439-57.
 244. Macek, P & Jezek, S. (2007). Adolescent's assessments of parents and peers: relationships to self- esteem and self- efficacy. Ceskoslovenska psychologies. 51, 26-34.
 245. Maddux, J E.( 2009 ).The Power of believing you can. In Journal of Psychology, 85, 37-42.
 246. Marcia J E . (1993).Development and validation of ego identity status . Journal of personality and social psychology , 3(5) , 551-558.
 247. Martini TS & Busseri MA . 2010. Emotion regulation strategies and goals as predicators of older mothers ‘ and adult daughters ‘ Helping – Related subjective . Well-Being .Psychology and aging ,25,48-59 .
 248. Maughn, B.(2005).Childhood and adolescent mental health : Understanding the lifetime impacts . Report of a seminar organized by the Office of Health Economics and the Mental Health Foundation , April 2004 . London: Mental Health Foundation.
 249. Mauss, IB. Cook CL, Cheng JYJ & Gross JJ. (2007). Individual differences in cognitive reappraisal: experiential and physiological response to an anger provocation. International Journal of psychophysiology , 66 , 116-1240.
 250. Mazur ,J. Szkutink AM, Tabak I . (2014).Changes in family socio-economic status as predicators of self-efficacy in 13-year –old polish adolescents.International Journal of Public Health , 59,157-115.
 251. Mauss, IB. Cook ,CL. Cheng, JYJ & Gross JJ. (2007). Individual differences in cognitive reappraisal: experiential and physiological response to an anger provocation. International Journal of psychophysiology , 66 , 116-1240.
 252. Meeus, M. Schoot ,RVD. Keijsers, L and Branje, S. (2011). Identity statuses as developmental trajectories: A five- wave Ionqituinal study in early- to- middre and middle –to- late adolescents, Journal of youth and adolescent psychiatry vol , 1 , No1 81- 72.
 253. Meichenbaum, D .(2007). stress inoculation training : A preventative and treatment approach . Waterloo : Ontario Canada N2L3GL.
 254. Mendlowicz ,M. (2014). Quality of Life in Individuals With Anxiety Disorders. American Journal Of Psychiatry, 157(5), 669-682. doi:10.1176/appi.ajp.157.5.669.
 255. Mennin, D S, Heimberg R G, Turk C L & Fresco D M. .(2002) . Applying an emotionRegulation framework to integrative approaches to generalized anxiety disorder. Clinical Psychology: Science and Practice. 9, 85–90.
 256. Mennin, DS. Heimberg, R G. Turk, C L & Fresco DM. (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 43(10), 1281-1310.
 257. Meredith, P. Strong, J & Feeney, JA. (2006). Adult attachment, anxiety, and pain self- efficacy as predicators of pain in.
 258. Middendrop ,H. Geenen ,R. Sorbi, MJ. Van Doornen ,LJP& Bijlsma, JWJ(. 2004). Psychological, clinical, and physiological effects of emotional disclosure: A home-based study in patients with rheumatoid arthitis, Manuscript in preparation.
 259. Milkanich, A.Meier, JA. Cooper, JR. (2005). Emotional Writing Effectiveness: Do Coping styles and Timing of the Event predict Outcomes ? Am J PsycholRes; (1): 112-122.
 260. Mishra , S. Shanwal, VK. (2014).Role of family environment in developing self-efficacy of adolescent. Integrated Journal of Social Sciences I, (1),28-30
 261. Mumford, E. Schlesinger ,HJ & Glass ,GV. (1982). The effects of psychological intervention on recovery from surgery and heart attacks: an analysis of the literature. American Journal of Public Health.
 262. Myher, G. (2004) . Reasoning with psychosis patients:Why should a general psychiatrist care about cognitive- behavioral therapy for schizophrenia ?England :Bulletin archives.
 263. Neumann R, Seibt B & Strach F. (2001). The influence of global mood on emotions: Disentangling feeling and knowing .Cognitive and Emotion, 15-725-747.
 264. Niven , K .Totterdell ,P. Miles ,E. Webb TL, Sheeran P.(2015).Cognitive and emotion : Routledge , QueensLand University of Technology.
 265. Okrodudu, G .(2010).Influence of parenting styles on adolescent delinquency in Delta Central Senatonial District . EDO Journal of Counselling , 3,58-860.
 266. Oldehinkel ,A. Verhulst, F. Ormel, J. (2011). Mental heath problems dwriy puberty: Tanner stage- related differences in specific symptoms. The TRAILS Study. Jornal of Adolescence; 34: 73-85.
 267. Ogunyemi ,A . O.,& Mabekoje, S. O.(2007). Self-efficacy , risk-taking behavior and mental health as predicators of personal growth intiative among university undergraduates. Journal of Reaserch in Educational Psychology , R , 349-362.
 268. Pajaris, F & Valiante G .(2002). Students self-efficacy in their self-regulated learning strategies . A developmental perspective. Psychologia, 45(6):211-221.
 269. Pajaris F, Miller J .(2008).Motivational role of self-efficacy beliefs in self-regulated Learning . Journal of School Psychology ,page 122-136.
 270. Parent AS, Teilmann G, juul A , Skakkebaek NE, Toppari J, Bourguignon Jp. (2005).The timiuy of normal puberty and the age limits of dexual precocity: variations around the world, and changes after migration. Endocr Rev , 24 (5) :668 -93.
 271. Parvin L A & John P D.( 2001). Personality : Theory & Research . New York: John Wiley & Sons , Ind.
 272. Pender NJ, Murdaugh C, Parsons MA. (2006). Health education in nursing practice. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice-Hall.
 273. Pennebaker, J.W. (1995). Emotion, disclosure, & health. Washington, DC, US: American Psychological Association.
 274. Pennebaker, J.W. (1997). Health effects of the expression (and non-expression) of emotions through writing. In A. Vingerhouts, F. van Bussel, & J. Boelhouwer (Eds.), The (non)expression of emotions in health and disease (pp. 267-278). Tilburg, The Netherlands: Tilburg University Press.
 275. Penne baker JW, Seagal JD.( 1999). Forming a story: the health benefits of narrative. J Clin Psychol; (5): 1243-1254.
 276. Pennebaker J w, Petrie K J Booth R J, Davison K P & Tomas MG. 1999. Disclosure of trauma and immune response to a hepatits B vaccination program. Journal of consulting and clinical psychology . 63-787-792.
 277. Pennebaker JW ,Zech E ,Rime B .( 2001).Disclosing and sharing emotion psychological ,social and health consequences . In M.S. Stroebe ,W. Stroebe, R.O. Hansson , &H . Schut (eds), Handbook of bereavement research: Consequences , coping , and care (pp.517-539).Washington , D.C : American Psychological Association .
 278. Pennebaker J W , Mehl M R & Niederhoffer K G. (2003). Psychological aspects of natural language use: our words ourselves , Annual Review of psychology , 54-547-577.
 279. Penne baker JW, Chung CK. (2007).Expressive writing, emotional upheavals, and health. In H. Friedman and R. Silver (Eds.) , Handbook of health psychology. New York: Oxford University Press.
 280. Peri JC, DeWineDB,Duffy RD& Vance kS. (2007).The academic self-efficacy of urban youth : A mixed-methods study of a school –to-work program.Journal of Career Development ,34(2),103-126.
 281. Petrie KJ, Booth R, Pennebaker JW, Davison KP & Thomas M. (1995). Disclosure of trauma and immune response to Hepatitis B vaccination program. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, (pp. 787-792).
 282. Petrie KJ, Both RJ, Penne baker JW. (1998).The Immunological Effects of thought suppression. J Personality and Soc psycho,75 (5): 1264-1272.
 283. Petrie KJ ,Fontanilla I , Thomas MG ,Booth RJ , Penne baker JW (2004). Effect of written emotional expression on immune function in patients with human Immunodeficiency virus infection : A randomized trial . Psychosom Med; 66(2): 272-75.
 284. Pisani A, Wyman P, Petrova M, Schmeelk-Cone K, Goldston, D, Xia Y & Gould, M. (2012). Emotion Regulation Difficulties, Youth–Adult Relationships, and Suicide Attempts Among High School Students in Underserved Communities. J Youth Adolescence, 42(6), 807-820. doi:10.1007/s10964-012-9884-2.
 285. PintrichP .R & DeGroot E,V .(1990). motivational and self-regulated learning components of dassroom academic performance. journal of Educational psychology, 82,33-40.
 286. Porcelli P, Tulipani C, Maiello E, Cilenti G, & Todarello O. (2007). Coping and illness behavior correlates of pain experience in cancer patients. psychosocial oncology, 16 (7), 644-650.
 287. Putwain D,Sander P&Larkin D. (2012).Academic self –efficacy in study-related skills and behaviours : relations with Learning related emotions and academic success. Educational Psychology .Article first published online ,230-250
 288. Reeve , Charlie L, Heggested a , Eric D & Lievens bf .2009.Modeling the impact of test anxiety and test familiarity on the criterion-related validity of cognitive ability tests.Intelligence 37,34-41.
 289. Richards J M & Gross J J. (2000).Emotion regulation and memory : the cognitive costs of keeping ones’ cool .J Pers Soc Psychol , 79(3) ,410-240.
 290. Richardson- Jones JW, Craige CP, Nguyen TH, Kung HF, Gardier AM, Drano sky A & Leonardo ED. (2011). Serotonin- 1A auto receptors are necessary and sufficient for the normal formation of circuits under lying innate anxiety, The Journal of Neuroscience, 31 (14); 6008-6018.
 291. Rime B. (1995). Mental rumination, Social sharing, and the recovery from emotional experience. In J. W. Penne baker ( Ed), Emotion, disclosure, & health 271-291. Washington , DC, US: American Psychological Association.
 292. Rogel D , Roemmich N ,Clark M .(2002).Growth at puberty.Journal of Adolescent Health .31:192-200.
 293. Rudy ,BM. Davic, TE. Matthews RA. (2012). The relationship among self-efficacy , negative self-erferent cognitive , and social anxiety in children : A multiple mediator model .43(3): 619-28.
 294. Sarason IG. (1975).Anxiety and self-preoccupation .In I.G.Sarason & C.d. Spielberger (Eds), stress and anxiety (Vol.2).New York:Hemisphere/Hastead.
 295. Schunk DH & Meece J L .(2006).Self-efficacy development in adolescence.In F.Pajares & T.Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents. Greenwich CT: Information Age.
 296. Schwarzer, R & Luszcynska A.(2005) .Self-efficacy adolescene risk taking behavior and health. In : Self-efficacy Beliefs of Adolescents. Information age .Publishing ; 139-159.
 297. Schwarzer R& Luszczynska A. (2007).Health behavior constructs : Theory measurement , and research. National Cancer Institute Website .Retrived from http:// dccps .cancer.gov/brp / constructs /self-efficacy / index.html.
 298. Schwarzer R. Hallum S. (2008) . Perceived teacher self- efficacy as a predictor of job strees and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology, 57: , 152- 171.
 299. Schwarzer R. (2008).Modeling health behavior change : How to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviors . Applied Psychology , 57 (1) :1-29.
 300. Schweizer S. (2013).'Training The Emotional Brain: Improving Affective Control Through Emotional Working Memory Training'. Journal of Neuroscience 33.12: 5301-5311.
 301. Schtz PA, Hong J Y, Cross DI & Osban J N.( 2006).Reflections on investigating emotion in education activity setting . Educational Pychology Review , 18, 343-360.
 302. Seligman MEP. (1979). Depressive attributional style. J. Abnorm of Psychology. 88.
 303. Sherer M, Maddux JE, Meracadante B, Prentice – Dunn S, Jacobs B, Rogers R W .( 1982). The self-efficacy scale : Construction and validation . Psychological Reports , 51(2), 663-671.
 304. Shroeder , Carolyn S & Gardon Betty N . (2004).Assesment and treatment of childhood problems.Journal of social psychology,41(3),554-570
 305. Slatcher RB & Pennebaker JW. (2006). How do I love thee? Let me count the words: The social effects of expressive writing. Psychological Science, 17, ; 660-664.
 306. Slatcher, RB. Penne baker, JW. (2004). Emotional Processing of Traumatic Events. In C.L. Cooper (ed). Handbook of Stress Medicine and health. Second Edition. New York: CRC Press .
 307. Slatcher RB, Penne baker JW. (2007).Emotional Expression and health. In Susan Ayers. Andrew Baum, Chris McManus, Stanton Newman, Kenneth Wellston, John Weidman & Robert West (eds). Cambridge Handbook of psychology, Health and Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.
 308. Smith ML, Glass GV, & Miller TI. (1980). Benefits of psychotherapy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
 309. Smyth JM. Written Emotional expression: effect size, outcome types, and moderating variables. J Consulting and clin psycho. 1998; 44(1): 174- 184.
 310. Sohultz PA, Hong JY, Cross DI & Osban JN.( 2004). Reflections on investigating emotion in educational activity setting. Educational psychology Review, 18, 343-360.
 311. Spector PE.( 2007).Job satisfaction and self-efficacy : Sage Publication Thousands Osks.
 312. Srividhly aV. (2007).Mental health and adjustment problems of students of Navodhaya .central and state schools. The master of home science in human development thesis .university of Agricultural Sciences .
 313. Strongman K T,Burt C D.Taking breaks from work : An exploratory inquairy .JPsychol.2003 ; 134(3):229-42.
 314. Suh S, Ellis R, Sollers J, Thayer J, Yang H & Emery C. (2013). The effect of anxiety on heart rate variability, depression, and sleep in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Journal Of Psychosomatic Research, 74(5), 407-413. doi:10.1016/j.jpsychores.2013.02.00.
 315. Symonides M, Bartosz et al.(2014). 'Does The Control Of Negative Emotions Influence Blood Pressure Control And Its Variability?'. Blood Press 23.6 .
 316. Thayer JF & LaneRD. (2008). A model of neurovisceral integration in emotion regulation and dysregulation. Journal of Affective Disorders, 61: 201-216.
 317. Tooby J & Cosmides L. (2008). The past explains the present: emotional adaptations and the structure of ancestral environments. Ethology and Sociobiology, 11, 375–424.
 318. Trifoni A, Shahini M. (2011). How Does Exam Anxiety Affect the performance of university Students?. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(2), 93- 101.
 319. Turner A, Chandler M & Heffer W.(2009).The influence of parenting styles achievement motivation and self-efficacy on academic performance in college students. Journal College Student Development , 50(3) , 337-346.
 320. Vig D& Jaswal I J S. (2013). Relationship between social maturity of parents and family relationships as perceived by teenagers. Indian Journal of Health and Wellbeing, 4(4), 814-816.
 321. Vimpani G .(2010).The health and well –being of Australian children and young people 0-20 years. Available at http://n faw.org / assets/Social policy / Health / Vimpani . pdf.
 322. Wagner D M & Lane JD. (1995).From secrecy to psychopathology. In Pennebaker J. W. (ED.) , Emotion , Disclosure , and Health: 25-46. Washington , DC: American Psychological Association.
 323. Wells TL. (2005). Emotion and culture in a collaborative learning environment for engineers. Doctoral Dissertation of philosophy, university of Texas, Austin.
 324. Williams , chambless DL & Ahrens AH. (1997).Are emotion frightening ?Anextension of the consept . Behavior Reserch and theropy .vol . 35(4).239-245.
 325. Williams J M G, Watts F N, Macleod C, Mathews A. (2008). Cognitive Psychology and Emotional Disorders. Chichester: Wiley.
 326. World Health Organization Report. Mental health .(2001). New understanding.New Hope.Geneva, Switzer Land : World Health Organization ;.Available at : URL : http:// www.into/whr/2001/en/whrO 1-en.pdf. Accessed 2012.
 327. World Health Organization.2005. Who Member Status: Section 2.Mental health atlas.
 328. Who.Adolescent health 2013 . Avaiable from : http : // www.who .int / topics / adolescent – health /en.