دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1395 
اثربخشی گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت عمومی سالمندان

صفحه 39-53

سارا پاشنگ؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ محمد رضا بلیاد؛ زهرا ونکی فراهانی