دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1395 
3. اثربخشی گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت عمومی سالمندان

صفحه 39-53

سارا پاشنگ؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ محمد رضا بلیاد؛ زهرا ونکی فراهانی


7. ارتباط کمال‌گرایی و اختلال اضطراب فراگیر با میانجی‌گری تفکر ارجاعی

صفحه 107-123

فرهاد شیرمحمدی؛ علیرضا کاکاوند؛ حسن شمس اسفندآباد