دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1395 

مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و خودکارامدی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

صفحه 271-289

نوشین فتح اله زاده؛ پریسا باقری؛ مهدی رستمی؛ سیدعلی دربانی


الگوی ساختاری کمال‌گرایی، انگیزش تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 311-327

کامبیز کریمی؛ جواد کاوسیان؛ هادی کرامتی؛ مهدی عرب زاده؛ ولی اله رمضانی