اعتباریابی، رواسازی و هنجارسازی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری استرانو و دیکسون (1990) انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون­سازی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر کرج به‌تعداد 74963 نفر شامل 37508 پسر و 37455 دختر بود. با روش نمونه‌برداری چندمرحله‌ای 641 نفر به‌این صورت که ابتدا بر اساس منطقه و سپس بر اساس مدرسه اعضای نمونه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. از آن‌ها تعداد 328 دختر و 313 پسر انتخاب و دو مقیاس خودسنجی و خانواده‌سنجی شاخص مقایسه‌ای کهتری در مورد آن­ها اجرا شد. 3 صفت از هر دو مقیاس به‌دلیل قدرت تشخیص و بار عاملی ضعیف حذف و اعتبار 27 ماده باقی‌مانده محاسبه شد. یافته‌ها: یافته­ها نشان داد همسانی درونی خودسنجی و خانواده‌سنجی به‌ترتیب 799/0 و 751/0 (001/0=P) و از طریق بازآزمایی با فاصله 45 روز به‌ترتیب 845/0 و 707/0 (003/0=P) مطلوب است. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مقیاس خودسنجی از چهار عامل و مقیاس خانواده‌سنجی از سه عامل اشباع شده است. تحلیل عاملی تأییدی درستی عامل‌های استخراج شده را تأیید کرد. همبستگی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری با مقیاس 58 ماده‌ای حرمت‌ خود کوپراسمیت 1967، به‌منظور برآورد روایی واگرا در مقیاس خودسنجی و خانواده‌سنجی به‌ترتیب 440/0- و 405/0- (002/0=P) و با مقیاس 50 ماده‌ای خودپنداره راجرز 1973، به‌ترتیب 326/0 (002/0=P) و 221/0 (0001/0=P) محاسبه شد. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می­شود از شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری به­عنوان مقیاسی معتبر برای تشخیص احساس کهتری در میان دانش‌آموزان مقطع راهنمایی استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


اکبری، مهرداد.، پوراعتماد، حمیدرضا.، و صالح صدق‌پور، بهرام. (1389). تأثیر برنامه مداخله-آموزشی جرات‌ورزی، حل‌مساله و حرمت‌خود بر هوش هیجانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(1 پیاپی 13): 64-52.
رضاپورمیرصالح، یاسر.، ریحانی کیوی، شهناز.، خباز، محمود.، و ابوترابی کاشانی، پریسا. (1389). مقایسه رابطه بین مؤلفه‌های ابرازگری هیجانی و خودپنداره دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(1 پیاپی 13): 51-40.
سیفی‌گندمانی، محمدیاسین.، شقاقی، فرهاد.، و کلانتری‌میبدی، سارا. (1390). اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به دانش‌آموزان دختر بر عزت‌نفس و توانایی حل‌مساله آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(2 پیاپی 18): 83-66.
شفیعی‌تبار، مهدیه.، مظاهری، محمدعلی.، اناری، آسیه.، و ملحی، الناز. (1389). رابطه حرمت‌خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(3 پیاپی 15): 105-96.
عباسیان‌فرد، مهرنوش.، بهرامی، هادی.، و احقر، قدسی. (1390). رابطه خودکارامدی با انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(1 پیاپی 13): 109-90.
کرلینگر، فردریک نیکلز. (1393). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی‌زند. تهران: نشر آوای نور. (تاریخ انتشار اثر به‌زبان اصلی، 2004)
کلاین، پل. (1393). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1994)
هومن، حیدرعلی. (1393). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: نشر پیک فرهنگ.
ثرندایک ، آر. ال. (1379). روان‌سنجی کاربردی. ترجمه هومن حیدرعلی. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (تاریخ انتشار به‌زبان اصلی، 1982).
Adler, A., Stein, H. & Koen, C. (2006). The collected clinical works of Alfred Adler: The neurotic characters, fundaments of individual psychology and psychotherapy. San ‌Francisco & Northwestern Washington: Alfred Adler Institutes.
Adler, A., Liebenau, G. L. & Stein, H. (2006). The collected clinical works of Alfred Adler: Journals articles 1898-1909, A study of organ inferiority: 1907, the mind-body connection social activism & sexuality. Northwestern Washington: Classical Adlerian Translation Project, Alfred Adler Institutes.
Allen, B. P. (2015). Personality theories: Development, growth, and diversity. Hardcover: Firefly Books.
Bellew, R., Gilbert, P., Mills, A., McEwan, K. & Gale, C. (2006). Eating attitudes and striving to avoid inferiority. Eating Disorders. The Journal of Treatment & prevention, 14(4): 313-322.
Bergmann, M. S. (2014). Understanding dissiddence and contraversy in the history of psychoanalysis. New York: Other press lle.
Cannon, E. L. (2011). The theory and application of Adlerian psychology. Retrieved 3 janaury, 2014 from: http:/ /www. Adlerian theory-Adler Graduate School.htm.
Cantril, A. H. (2012). The psychological social of movements. New Brunswick & London: Transation Publishers.
Coery, G. (2013). Theory and practice of counseling and psychotherapy. New York: Thamson Wadsworth.
Dinkmeyer, D. & Carlson, J. (2009). Consultation: Creating school–based interventions. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Dreikurs, R., Cassel, P. & Ferguson, E. D. (2014). Discipline without tears: How to reduce conlict and establish cooperation in the classroom. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Durbin, C. P. G. (2007). Alfred Adlerʼs understanding of inferiority. Retrieved 3 January, 2014, from: http://www. Alfred Adlerʼs understanding of inferiority.
Fischer, J. & Corcoran, K. (2007). Measure for clinical practice and research: a source book. Oxford: Oxford University Press.
Laman, O. E. (2006). Multiple case study examinig perception of four adult sibiling “participation in the individual education plan”: Transition meeting of brother or sister who is congenitally deafblind. London: Read books.
Moritz, S., Werner, R. & Collani, G. V. (2010). The inferiority complex in paranoia readdressed: A study with the implicit association test. Cognitive Neuropsychiatry, 11(4): 402-415.
Mosak, H. (2012). Adlerian therapy. New York: Brunner/Mozel.
Moritz, A., Werner, S., von Collani., M.J. (2010).The inferiority complex in paranoia readdressed: A study with the implicit association test. Cognitive Neuropsychiatry. Retrieved from: http:// www. tandfonline. com/ doi/ abs/ 10. 1080/ 13546800444000263.
Slavik, S. & Carlson, J. (2006). Readings in the theory of individual psychology. New York: Routledge.
Strano, D. A. & Petrocelli, J. V. (2007). A preliminary examination of the role of inferiority feelings in the academic achievment of college students. The Journal of Individual Psychology, 61(1): 80-89.
Strano, D.A. & Dixon, p.N. (1990). The comparative feeling of inferiority index. The Journal of Individual Psychology, 46(1): 29-42.
Strano, D.A. (1985). Development of the comparative feeling of inferiority index. Unpublished doctoral dissertation, Texas Tech University.
***