دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مرداد 1396 
ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون خطرپذیری بادکنکی در جوانان ایرانی

صفحه 121-136

وحید نجاتی؛ فرشید علی پور؛ الهه بداقی؛ علی آقازیارتی