دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1396 
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت در دانشجویان دانشگاه

صفحه 597-615

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت‌اله فراهانی