ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت در دانشجویان دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بجنورد

2 استاد روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد تهران

3 دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

4 استادیار روان شناسی دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد تهران

چکیده

چکیدههدف: هدف مطالعه تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت بود. روش: روش مطالعه ارزشیابی از نوع آزمون سازی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شاهد، تهران و علوم پزشکی آزاد واحد تهران به­تعداد 46000 نفر بودند که از میان آن‌ها 521 نفر به­روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تعیین اعتبار مقیاس از اعتبار سازه یعنی تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و نیز اعتبار همگرا از طریق محاسبه همبستگی از پرسشنامه‌های افسردگی بک، استیر و براون (1996) و هراس اجتماعی کانر، دیویدسون، چرچیل، شروود، فوآ و ویزلر (2000) استفاده شد؛ و برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از وجود سه عامل لذّت پایانی، انتظاری انتزاعی و انتظاری بافتاری بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مؤید ساختار به‌دست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی و برتری آن بر ساختار دو عاملی پرسشنامه اصلی (لذّت پایانی و لذّت انتظاری) در نمونه ایرانی بود و χ2نسبی= 47/1، ریشه دوم مربعات خطای برآورد= 04/0، شاخص برازش تطبیقی= 95/0، شاخص نیکویی برازش= 94/0، شاخص نیکویی برازش تعدیل­شده = 90/0 به­دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس و عامل‌های تشکیل‌دهنده آن در دامنه 62/0 تا 82/0 و ضریب پایایی بازآزمایی در دامنه 71/0 تا 93/0 قرار داشت. همچنین این مقیاس همبستگی منفی معنادار، اما ضعیفی را با پرسشنامه‌های افسردگی بک (12/0- =r، 006/0=P) تا (21/0-=r، 0001/0=P) و هراس اجتماعی کانر (13/0- =r، 002/0=P) تا (21/0-=r، 0001/0=P) نشان داد. نتیجه‌گیری: نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت پایایی و اعتبار مناسبی دارد و در جامعه ایرانی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Persian version of Temporal Experience of Pleasure Scale (TEPS) in university students

نویسندگان [English]

 • Khadije Alavi 1
 • Mohammad Ali Asghari Moghadam 2
 • Abbas Rahiminezhad 3
 • Hojatolah Farahani 4
1 Bojnord University
2 Shahed University
3 Tehran University
4 Islamic Azad University, Tehran Medical Branch
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine psychometric properties of the Persian version of Temporal Experience of Pleasure Scale. Method: Research method was evaluation using test development and the population consisted of 46000 students at universities of Shahed, Tehran, and the Islamic Azad- Medical Branch; 521 students were selected none randomly based on their availability. To determine the validity of the scale, construct validity was determined via exploratory as well as confirmatory factor analyses and convergent validity via calculating the correlation between the scale and Beck, Steer & Brown’s Depression Inventory-II (1996) and the Social Phobia Inventory Connor, Davidson, Churchill, Sherwood, Foa, & Weisler (2000). The reliability of the scale was measured using Cronbach’s alpha and test-retest coefficient. Results: Exploratory factor analysis suggested the emergence of three factors which were labelled consummators pleasure, abstract anticipatory pleasure and contextual anticipatory pleasure. Confirmatory factor analysis confirmed the three factor structure resulted from exploratory factor analysis and its superiority over the factor structure of the original version amongst Iranian sample (relative χ2= 1.47, GFI= 0.94, AGFI= 0.90, CFI= 0.95, RMSEA= 0.04). For total scale and three extracted factors, Cronbach alphas ranged from 0.62 to 0.82 and the test- retest reliability coefficients ranged from 0.71 to 0.93. TEPS showed significant, albeit weak, negative correlation with Beck’s Depression Inventory-II (r= -0.12, P= 0.006) to (r= -0.21, P= 0.0001) and Connor’s Social Phobia Inventory (r= -0.13, P= 0.002) to (r= -0.21, P= 0.0001). Conclusion: The Persian version of the Temporal Experience of Pleasure Scale has adequate reliability and validity and it can be used for Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • psychometric
 • Reliability
 • temporal experience of pleasure
 • validity
 1. تاجری، بیوک. (1394). اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بر میزان وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادان به شیشه. فصلنامه روان‎شناسی کاربردی، 9(3): 62-35.
 2. حسن‌وند عموزاده، مهدی.، باقری، اکرم.، شعیری، محمدرضا. (1389). بررسی روایی و اعتبار سیاهه ترس اجتماعی در نمونه غیربالینی ایرانی. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه شاهد و دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 3. رحیمی، چنگیز. (1392). کاربرد پرسشنامه افسردگی بک 2 در دانشجویان ایرانی. مجله روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 10(2): 188-173.
 4. سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور (1387). نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای. تازه‌های روان‌درمانی، 13(1 و 2): 148-136.
 5. شکری، امید.، تمیزی، نوشین.، آزاد عبدالله‌پور، محمد.، و تقوایی‌نیا، علی (1394). تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 9(1): 101-79.
 6. کلاین، پل. (1392). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه جلال صدرالسادات و اصغر مینایی. انتشارات سمت. (تاریخ انتشار اثر به‌زبان اصلی، 1994)
 7. منصوریه، نسترن.، محمودعلیلو، مجید.، رستمی، رضا.، و هاشمی، تورج. (1391). اثربخشی تحریک مغناطیسی فراقشری در کاهش ولع مصرف افراد سوءمصرف کننده متاآمفتامین. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(4): 56-43.
 8. Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6): 716–723.
 9. Antony, M. M., Coons, M. J., McCabe, R. E., Ashbaugha, A., & Swinson, R. P. (2006). Psychometric properties of the social phobia inventory: Further evaluation. Behaviour Research and Therapy, 44(1): 1177–1185.
 10. Berridge, K. C. (2007). The debate over dopamine's role in reward: the case for incentive salience. Psychopharmacology (Berl), 191(3): 391-431.
 11. Berridge, K. C., Robinson, T. E., & Aldridge, J. W. (2009). Dissecting component of reward: “Liking,” “wanting,” and learning. Current Opinion in Pharmacology, 9(3): 65–73.
 12. Brown, T. A (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford.
 13. Buck, B., & Lysaker, P. H. (2013). Consummatory and anticipatory anhedonia in schizophrenia: Stability, and associations with emotional distress and social function over six months. Psychiatry Research, 205(1): 30–35.
 14. Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications and programming. 2nded. New York: Taylor and Francis group.
 15. Chan, R. C., Shi, Y. F., Lai, M. K., Wang, Y. N., Wang, Y., & Kring, A. M. (2012). The temporal experience of pleasure scale (TEPS): exploration and confirmation of factor structure in a healthy Chinese sample. PLoS One, 7(4): e35352. doi: 10.1371/journal.pone.0035352
 16. Chan, R. C., Wang, Y., Huang, J., Shi, Y., Wang, Y., Hong, X., Ma, Z., Li, Z., Lai, M. K., Kring, A. M. (2010). Anticipatory and consummatory components of the experience of pleasure in schizophrenia: Cross-cultural validation and extension. Psychiatry Research, 175(1): 181–183.
 17. Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 18. Connor, K. M., Davidson. J. R. T., Churchill, L. E., Sherwood, A., Foa, E., & Weisler. R. H. (2000). Psychometric properties of the social phobia inventory (SPIN). British Journal of Psychiatry, 176(4): 379-386.
 19. Cox, T., & Ferguson, E. (1994). Measurement of the objective work environement. Work and Stress, 8(1): 98-109.
 20. Dozois, D. J. A., & Dobson, K (2010). Depression. In M. M. Antony & D. H. Barlow (Ed). Handbook of assessment and treatment planning for psychological disorders. 2nd edition, Guilford Press.
 21. Favrod, J., Ernst, F., Giuliani, F., & Bonsack, C. (2009). Validation of the temporal experience of pleasure scale (TEPS) in a French-speaking environment. Encephale, 35(3): 241-248. doi: 10.1016/j.encep.2008.02.013
 22. Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS.10th ed. London: Sage Publications.
 23. Flagel, S. B., Clark, J. J., Robinson, T. E., Mayo, L., Czuj, A., Willuhn, I., & Akil, H. (2011). A selective role for dopamine in reward learning. Nature, 469(8): 53-57. http://doi.org/10.1038/nature09588
 24. Gard, D. E., Gard, M. G., Kring, A. M., & John, O. P. (2006). Anticipatory and consummatory components of the experience of pleasure: A scale development study. Journal of Research in Personality, 40(6): 1086-1102.
 25. Garfield, J. B., Cotton, S. M., & Lubman, D. I. (2016). Psychometric properties, validity, and reliability of the temporal experience of pleasure scale state version in an opioid-dependent sample. Drug Alcohol Depend, 161(1): 238-246.
 26. Ghassemzadeh, H., Mojtabai, R., Karamghadiri, N., & Ebrahimkhani, N. (2005). Psychometric properties of a Persian-language version of the Beck depression inventory-second edition: BDI-II-PERSIAN. Depression and Anxiety, 21(4): 185-192. doi: 10.1002/da.20070
 27. Hanley, C. (2007). Anhedonia and depression: Anticipatory, consummatory and recall deficit. Honors Teses. Paper 114. From
 28. http://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/114
 29. Ho, P. M., Cooper, A. J., Hall, P. J., & Smillie, L. D. (2015). Factor structure and construct validity of the temporal experience of pleasure scales. Journal of Personality Assessment, 97(2): 200-208. doi: 10.1080/00223891.2014.940625
 30. Hu, L.T. & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1): 1-55.
 31. Klein, D. (1984). Depression and anhedonia. In D. C. Clark & J. Fawcett (Eds.), Anhedonia and affect deficits states. New York: PMA Publishing.
 32. Martinotti, G., Hatzigiakoumis, D. S., Vita, O. D., Clerici, M., Petruccelli, F., Giannantonio, M. D., & Janiri, L. (2012). Anhedonia and reward system: psychobiology, evaluation, and clinical features. International Journal of Clinical Medicine, 3(7): 697-713. doi: 10.4236/ijcm.2012.37125
 33. Myers, N. D., Ahn, S., & Jin, Y. (2011). Sample size and power estimates for a confirmatory factor analytic model in exercise and sport: A monte carlo approach. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(3): 412-423.
 34. Stratta, P., Pacifico, R., Riccardi, I., Daneluzzo, E., & Rossi, A. (2011). Anticipatory and consummatory pleasure: validation study of the italian version of the temporal experience of pleasure scale. Assessment and Instruments in Psychopathology, 17(2): 322-327.
 35. Streiner, D. L. & Norman, G. R. (1995). Health measurement scales: A practical guide to their development and use. New York: Oxford University Press.
 36. Tabachnick, B.G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. 6th edition. Pearson education Inc.
 37. Tindell, A. J., Smith, K. S., Berridge, K. C., & Aldridge, J. W. (2009). Dynamic computation of incentive salience: Wanting what was never liked. J Neurosci, 29(3): 12220-12228. doi: 10.1523/jneurosci.2499-09.2009
 38. Treadway, M. T., & Zald, D. H. (2011). Reconsidering anhedonia in depression: Lessons from translational neuroscience. Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 35(4): 537–555.
 39. Treadway, M. T., & Zald, D. H. (2013). Parsing anhedonia: Translational models of reward-processing deficits in psychopathology. Current Directions in Psychological Science, 22(3): 244–249. doi:10.1177/0963721412474460
 40. Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D., F., & Summers, G. (1977). Assessing reliability and stability in panel models. Sociological Methodology, 8(1): 84-136.
 41. Zhang, J., Berridge, K. C., Tindell, A. J., Smith, K. S., & Aldridge, J. W. (2009). A neural computational model of incentive salience. PLoS Comput Biol, 5(7): e1000437. doi: 10.1371/journal.pcbi.1000437