مقایسه اثربخشی درمان گروهی بین‌فردی روان‌پویشی و هیجان‌محور بر سبک دلبستگی نوجوانان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکدۀ روانشناسی و علوم انسانی

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ الله، تهران، ایران،

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ الله، تهران، ایران،

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین میزان اثربخشی مداخله‌ گروهی بین‌فردی روان‌پویشی در مقایسه با هیجان‌محور بر سبک دلبستگی ناایمن دختران نوجوان بود. روش: روش پژوهش ­آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری و جامعه آماری 27641 نوجوان دختر 17-15 ساله در 82 مدرسه متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 96-1395 بود. به‌روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای، نواحی 1 و 3 آموزش و پرورش انتخاب و از میان دبیرستان­های نواحی مذکور، 7 دبیرستان به­نام توحید، نجابت، گراشی، الگونه، یاس، الزهرا و سروش انتخاب شد. سپس 45 نوجوان که بر اساس مقیاس سبک‌های دلبستگی کولینز و رید 1994 دارای بیش‌ترین نمره در سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی یا دوسوگرا بودند، متمایز شدند و بر اساس ملاک‌های پژوهش، به‌تصادف در سه گروه قرار گرفتند. درمان بین‌فردی روان‌پویشی گروهی تسکا، میکائیل و هویت (2005) طی 16 جلسه 90 دقیقه‌ای، و درمان هیجان‌محور گروهی رابینسون، مککاگ و ویسل (2014) طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای، هفته‌ای یک‌بار، در مورد گروه‌های آزمایشی اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد هر دو مداخله بر دلبستگی اجتنابی (86/69=F، 001/0=P) و دوسوگرا (31/52=F، 001/0=P) اثر دارند، و تفاوت معنی‌داری میان اثربخشی آن‌ها مشاهده نمی‌شود. این اثربخشی در مرحله پیگیری 3 ماهه پایدار، اما تأثیر مداخله روان‌پویشی بر دلبستگی اجتنابی پایدارتر بود. نتیجه‌گیری: از آن‌جایی‌که درمان بین‌فردی روان‌پویشی با تأثیر بر الگوهای معیوب ارتباطی و درمان هیجان‌محور از طریق تنظیم الگوی پردازش هیجانی، عملکرد بین‌فردی را ارتقاء می‌دهند، می‌توان از آن‌ها به‌عنوان روش‌های مداخله‌ای مؤثر برای حل مشکلات ناشی از دلبستگی ناایمن در نوجوانان دختر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجـوانی. پایـان‌نامـه دکتـرای روان‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه تهران.
دلاور، علی. (1387). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران. انتشارات رشد.
شکراله‌زاده، معصومه.، سید موسوی، پریسا سادات.، زاده‌محمدی، علی.، نصیری‌هانیس، غفار. (1396). نقش میانجی‌گر دلبستگی به هم‌سال‌ها در رابطه بین دبستگی به پدر و مادر و نمویافتگی هیجانی نوجوانان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 11(2 پیاپی 42): 235-215.
عشورنژاد، فاطمه. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر افزایش تاب‌آوری و دل‌مشغولی‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر نوجوان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10(4 پیاپی 40): 521-501.
کمالی‌ایگلی، سمیه،. ابولمعالی‌الحسینی، خدیجه. (1395). پیش‌بینی راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجانی بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمال‌گرایی در دختران نوجوان دبیرستانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10(3 پیاپی 39): 310-291.
Clements-Nolle K., & Rivera, C. M. (2013). The epidemiology of adolescent health. New York, NY: Springer press.
Dubois-Comtois, K., Cyr, C. H., Pascuzzo, K., Lessard, M., & Poulin, C. (2013). Attachment theory in clinical work with adolescents. Journal of Child and Adolescent Behavior, 1(3): 2-8.
Gallagher, M. E., Tasca, G. A., Ritchie, K., Balfour, L., & Bissada, H. (2014). Attachment anxiety moderates the relationship between growth in group cohesion and treatment outcomes in group psychodynamic interpersonal psychotherapy for women with binge eating disorder. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 18(1): 38–52.
Greenberg L. (2010). Emotion-focused therapy: A clinical synthesis. The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, 3(1): 32–42.
Greene, L. R. (2012). Group therapist as social scientist, with special reference to the psychodynamically oriented psychotherapist. American Psychologist, 67(6): 477–489.
Gresham, D., Gullone, E. (2012). Emotion regulation strategy use in children and adolescents: The explanatory roles of personality and attachment. Personality and Individual Differences, 52(5): 616-621.
Jones, J. D., Fraley, R. C., Ehrlich, K. B., Stern, J. A., Lejuez, C. W., Shaver, P. R., & Cassidy, J. (2017). Stability of attachment style in adolescence: An empirical test of alternative developmental processes. Child Development, 12(7): 211-229. DOI: 10.1111/cdev.12775.
Jounson, S. (2009). Attachment theory and emotionally focused therapy for individuals and couples. In: Obegi, J. H., & Berant, E. (Eds). Attachment theory and research in clinical work with adults (pp: 410-434). Guilford Press.
Levy, K. N., Meehan K. B., Christina M., Temes, CH. M., & Yeomans, F. E. (2012). Attachment theory and research: Implications for psychodynamic psychotherapy. In: Levy R., Ablon J., and Kächele H. (Eds). Psychodynamic Psychotherapy Research (pp 401-416). Current clinical Ppsychiatry, totowa, NJ: Humana Press.
Madigan, S., Brumariu, L. E., Villani, V., Atkinson, L., & Lyons-Ruth, K. (2016). Representational and questionnaire measures of attachment: A meta-analysis of relations to child internalizing and externalizing problems. Psychological Bulletin, 142(4): 367-399.
Marmarosh, C., Markin, R., & Spiegel, E. (2013). Attachment in group psychotherapy. Washington, DC: The American Psychological Association.
Maxwell, H., Tasca, G. A., Ritchie, K., Balfour, L., & Bissada, H. (2014). Chang in attachment insecurity is related improved 0utcomes 1-year post group therapy in women with binge eating disorder. Psychotherapy, 51(1): 57-65
Moser, M. B., Jounson, S., Dalgleish, T., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2016). Chang hin relationship-specific attachment in emotionaly focused couple therapy. Journal of Marital and Couple Therapy, 42(2): 231-245
Pascuzzo, K., Moss, E., & Cyr. (2015). Attachment and emotion regulation strategies in predicting adult psychopathology. SAGE Journal, 5(3): 1-15.
Pinquart, M., Feussner, Ch., Ahnert, L. (2012). Meta-analytic evidence for stability in attachments from infancy to early adulthood. Attachment & Human Development, 15(2): 189-218.
Pojman, A. (2009). Adolescent group psychotherapy: Method, madness, and the basics. New York: American group psychotherapy association.
Rasco, D., Warner, R. M. (2017). Relationship authenticity partially mediates the effects of attachment on relationship satisfaction. The Journal of Social Psychology, 157(4): 445-457
Robinson, A.l., Maccague, E.A., Whissell, C. (2014). That chair work thing was great: a pilot study of group-based emotion-focused therapy for anxiety and depression. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 13(4): 108-129.
Scott, L. N., Whalen, D. J., Zalewski, M., Beeney, J. E., Pilkonis, P. A., Hipwell A. E., Stepp, S. D. (2013). Predictors and consequences of developmental changes in adolescent girls' self-reported quality of attachment to their primary caregiver. Journal of Adolescent, 36(1): 797-806.
Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist, 65(2): 98-109.
Sherman, L. J., Rice, K., Cassidy J. (2015). Infant capacities related to building internal working models of attachment figures: A theoretical and empirical review. Developmental Review, 37(3): 109-141.
Tasca G. A., Balfour L., Presniak M. D & Bissada H. (2012). Outcomes of specific interpersonal problems for binge eating disorder: Comparing group psychodynamic interpersonal psychotherapy and group cognitive behavioral therapy. International of group psychotherapy, 62(2): 197-218.
Tasca, G. A., Mikail, S., & Hewitt, P. (2005). Group psychodynamic interpersonal psychotherapy: A manual for time limited treatment of binge eating disorder. In M. E. Abelian (Ed.), Focus on psychotherapy research (pp. 159–188). Hauppauge. NY: Nova.
Tasca, G. A., Ritchie, K., & Balfour, L. (2011). Practice review: Implications of attachment theory and research for the assessment and treatment of eating disorders. Psychotherapy Research, 48(2): 249–259.
Tasca, G. A., Ritchie, K., Conrad, G., Balfour, L., Gayton, J., Daigle, V., & Bissada, H. (2006). Attachment scales predict outcome in a randomized controlled trial of two group therapies for binge eating disorder: An aptitude by treatment interaction. Psychotherapy Research, 16(1): 106–121.
Tschuschke, V., Anbeh, T., & Kiencke, P. (2007). Evaluation of long term analytic group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 40(3): 140-159.
Wiebe, S. A., Jounson, S., Lafontaine, M. F., Moser, M. B., Dalgleish, T., & Tasca, G. A. (2017). Two-year Follow-up outcomes in emotionally focused couple therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family therpy, 43(2): 227-244.
Zuccarani, D., Jounson, S., Dalgleish T. L., Makinen, J. A. (2012). Forgiveness and reconciliation in emotionally focused therapy for couples: The client change process and therapist interventions. Journal of Marital and Family therpy, 39(2): 148-162.