الگوی ساختاری باورهای شایستگی و ادراک از کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش رفتارها و باورهای پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی علی روابط بین باورهای شایستگی و ادراک از محیط کلاس درس با پیشرفت تحصیلی با تاکید بر نقش واسطه‌ای باورها و رفتارهای پیشرفت بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر کرج به‌تعداد 102874 نفر در سال تحصیلی 95-1394 بود. از میان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای تعداد 800 دانش‌آموز از 4 دبیرستان دخترانه حجاب، آفاق، البرز، جامی و 4 دبیرستان پسرانه هدف، ادب، میلاد و نوید، انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ادراک از محیط کلاس فراسر، فیشر و مک روبی (1996)، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) و ادراک شایستگی هارتر (1985) جمع‌آوری شد. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه­های مخدوش و داده­های پرت داده­های 712 دانش‌آموز تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد الگو با داده‌های پژوهش برازش مناسبی دارد. ضرایب اثر غیرمستقیم باور شایستگی (05/0=β، 3/0=P) و ادراک فرد از کلاس درس (16/0=β، 025/0=P)، نشان داد تنها ادراک فرد از کلاس به‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری باورها و رفتارهای پیشرفت می‌تواند عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: با توجه به نقش کلیدی باورها و رفتارهای پیشرفت، در ارتباط بین ادراک از محیط کلاس و باورهای شایستگی با پیشرفت تحصیلی، لازم است در برنامه‌ریزی آموزشی به این سازه‌ها بیش از پیش توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of competence beliefs and classroom perceptions with students’ academic achievement: The role of behaviors and beliefs of progress

نویسندگان [English]

 • narges bay 1
 • H. R. HassanAbadi 2
 • Javad Kavosian 2
1 M. A. in educational psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant professor of educational psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of the present study, was to determine the causal model of relationship between self-perceived competence and classroom environment with academic achievement, with an emphasis on the mediating role of beliefs about and behaviors towards progress. Methods: Research method was correlation and the statistical population was, male and female high school students in Karaj comprising of 102,874 in the 2015 -16 academic year. 800 male and female high school students were selected using multi-stage random sampling, these were selected from four girl’s high schools, namely, Hijab, Afagh, Alborz and Jami and four boys high schools, namely, Hadaf, Adab, Milad and Navid. The following questionnaires were used to collect data: The perception of classroom questionnaire Fraser, Fisher and McRobbies, (1996), Pintrich and De Groot‘s (1990) motivational strategies for learning and Harter’s (1985) perceived competence questionnaire. After discarding corrupted questionnaires and untrustworthy data, the data for 712 students were analyzed. Results: Data analysis indicated that the model is a good fit with the data from in this study. Coefficients obtained from indirect effect of competence beliefs (β=0.05, P=0.03) and the perceptions of classroom environment (β=0.16, P=0.025), showed that, only perceptions of classroom environment, with the mediation role of belief about progress and behavior towards progress, could predict academic performance indirectly. Conclusions: Due to the key role of progress beliefs and behaviors, on the relationship between perceptions of classroom environment and competence beliefs with academic competence, it is necessary to pay more attention to these structures in educational planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • academic
 • achievement
 • beliefs
 • classroom
 • competence
 1. پنتریچ، پائول. آر.، و دی گروت، الیزابت. وی. (1383). مجموعه پرسشنامه‌های راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری. ترجمه احد نویدی. تهران، موسسه تحقیقاتی و علوم رفتاری سینا. (تاریخ انتشار اثر به‌ زبان اصلی، 1990).
 2. تمنایی‌فر، محمدرضا.، سلامی محمدآبادی، فاطمه.، و دشتبان‌زاده، سمیه. (1390). رابطه سلامت روان و شادکامی با موفقیت تحصیلی دانشجویان. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 47(1): 63-46.
 3. رستگارپور، حسن.، بیرانوند، فریده.، و کاوسیان، جواد. (1388). تأثیر الگوی آموزشی تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 3(3 پیاپی 11): 84–74.
 4. زین‌آبادی، حسن‌رضا.، و رضایی، مرادعلی. (1391). سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علّی، اندیشه‌های نوین تربیتی، 2(8): 90-65.
 5. شریفی‌ساکی، شیدا.، فلاح، محمدحسین.، و زارع، حسین. (1393). نقش خودکارامدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان با کنترل جنسیت. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(1): 28- 18.
 6. کارشکی، حسین.، محمدزاده قصر، اعظم.، تقی‌زاده، نفیسه.، و گراوند، هوشنگ. (1391). رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی مشهد. مجموعه مقاله‌های ارائه شده در اولین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی. مشهد. ایران.
 7. مهبد، مینا.، و فولادچنگ، محبوبه. (1391). نقش دلبستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی با واسطه‌گری خودکارامدی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(1پیاپی 21): 108- 102.
 8. نیک‌دل، فریبرز.، کدیور، پروین.، فرزاد، ولی‌اله.، عرب‌زاده، مهدی.، و کاووسیان، جواد. (1391). رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(1 پیاپی 21): 119- 103.
 9. Bembenutty, H. (2008). Self-regulation of learning and academic delay of grafication: Gender and ethnic difference among college students. Journal of Advanced Academics, 18(1): 586-616.
 10. Coutinh, S. A. (2007). The relationship between goals, metacognition, and academic success. Educate, 7(1): 39-47.
 11. Dorman, J. P., (2009). Partitioning the variance in scores on classroom environment instruments. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 9(3): 18-31.
 12. Eccles, J. S., & Roeser, R.W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of Research on Adolescence, 21(1): 225-241.
 13. Fraser, B. J., Fisher, D. L., & McRobbies, C. J. (1996). Development, validation and use of personal and class forms of a new classroom environment instrument. Paper presented at the Annual of the American Educational Research Association, New York, USA.
 14. Harter, S. (1985). Manual for the self-perception profile for children. Denver: University of Denver, Department of developmental; Psychology.
 15. Ifenthaler, D. (2012). Determining the effectiveness of prompts for self-regulated learning in problem-solving scenarios. Educational Technology & Society, 15(1): 38-52.
 16. Jury, M., Smeding, A., Court, M., & Darnon, C. (2015). When first-generation students succeed at university: On the link between social class, academic performance, and performance-avoidance goals. Contemporary Educational Psychology, 41(3): 25-36.
 17. Kaplan, A., & Flum, H. (2009). Special issue: Motivation and identity. Educational Psychologist, 44(2): 73-157.
 18. Kaplan, A., & Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and identity styles. Educational Research Review. 5(1): 50-67.
 19. Komarraju, M., & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learning and Individual Differences, 7(1): 67-72.
 20. LaRocque, M. (2008). Assessing perceptions of the environment in elementary classroom: The link whit achievement. Educational Psychology in Practice, 24(4): 289-305.
 21. Linnenbrink-Garcia, L. & Pekrun, R. (2011). Students' emotions and academic engagement: Introduction to the special contemporary, Educational Psychology, 36(2): 1-3.
 22. Malmberg, L. E. (2008). Student teachers achievement goal orientations during teacher studies: Antecedents, correlates and outcomes, Learning and Instruction, 18(5): 438-452.
 23. Pintrich, R. R., & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance, Journal of Educational Psychology, 82(1): 33-40.
 24. Shkullaku, R. (2013). The relationship between selfefficacy and academic performance in the context of gender among Albanian students. European Academic Research, 1(4): 467-478.
 25. Sunger, S. & Gunggoren, S. (2009). The role of classroom environment perceptions in self-regulated learning and science achievement. Elementary Education Online, 8(3): 883-900.
 26. Turan, S., & Demirel. O. (2010). The relationship between self-regulated learning skills and achivement: A case from Hacettepe University of Medical School, H. U. Journal of Education, 38(2): 279-291.
 27. Usher, E.L., Pajares, F. (2008). Sources of self-efficacy in school: Critical review of the literature and future directions. Review of Educational Research, 78(4): 751-796.
 28. Usher, E.L. & Pajares, F. (2014). Sources of self efficacy in mathematics: A validation study. Journal of Contemporary Educational Psychology, 34(1): 89–101.
 29. Verena, F., Ricarda, S., & Birgit, S. (2012). Competence beliefs and perceived ability evaluations: How do they contribute to intrinsic motivation and achievement? Learning and Individual Differences, 22(4): 518-522.
 30. Zimmerman, B.J. (2008). Investigating self-regulation and motivation historical background, methodological developments, and future prospect, American Educational Research Journal, 45(1): 166-183.
 31. ***