اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش روانی بر ترس از زایمان طبیعی و متغیرهای مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند دانشکده علوم پزشکی

2 هیات علمی

3 دانشگاه شهید چمران

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی درمان‌ شناختی رفتاری در مقایسه با آموزش روانی بر ترس از زایمان و متغیرهای مرتبط با آن بود. روش: روش پژوهش نیمه ‌تجربی و جامعه آماری زن‌های نخست‌زای شهر اهواز در سال 1394 به ‌تعداد تقریبی 8000 نفر بود. از بین آن‌ها 54 زن که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند؛ با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به‌شکل تصادفی در سه گروه 18 نفری گمارده شدند.  ابزار پژوهش پرسشنامه انتظار زایمان ویژما، ویژما و زَر (1998)، نشانه‌های اضطراب درد مک‌کراکن و دینگرا (2002)، خودکارامدی زایمان لویی (1993)، 9 جلسه 90 دقیقه­ای درمان ‌شناختی رفتاری نایمینن، (2016) و 6 جلسه 90 دقیقه­ای آموزش روانی روحی، سالملا-آرو، تویوانن، توکولا، هالمسماکی و سایستو، (2013) هفته­ای دو بار بود. پس از حذف 8 نفر به‌دلیل غیبت در دو سوم جلسه‌ها داده­های 46 نفر با استفاده از روش کوواریانس و مقایسه دو نسبت مستقل تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری ترس از زایمان (64/70 =F، 001/0 =P) و ترس از درد ( 25/4 =F،  02/0 =P) را کاهش و تمایل به زایمان طبیعی (12/3 =Z، 002/0 =P) و خودکارامدی زایمان را افزایش داده (73/108=F، 001/0 =P) و اثربخشی آن در مورد این متغیرها بیش از آموزش روانی است. آموزش روانی تنها باعث افزایش خودکارامدی زایمان (73/ 108=F، 001/0 =P) و کاهش ترس از زایمان شده بود (64/70=F، 01/0 =P). همچنین تفاوت فراوانی نهایی زایمان طبیعی در گروه شناختی رفتاری  با گروه‌ گواه (56/1=Z، 1/0 =P)، و گروه‌ آموزش روانی (7/0 =Z، 4/0 =P) معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: درمان شناختی رفتاری با هدف قرار دادن افکار غیرمنطقی زن‌ها نسبت به زایمان طبیعی و استفاده از راهبردهای رفتاری باعث کاهش ترس زن‌ها از زایمان می­شود و موثرتر از آموزش روانی در زمینه های مذکور است.

کلیدواژه‌ها


اتقایی، منوره.، و نوحی، عصمت. (1390). تصور از درد زایمان طبیعی و سزارین و تمایل به زایمان طبیعی در زن‌های باردار مراجعه‌‌کننده به درمانگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 14(7): 50-44.
احمدی کانی‌گلزار، ارسلان.، اصغرنژاد، سحر.، و قلی‌زاده، زلیخا. (1392). اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بر سه عامل پویشی تعارض‌های وابستگی، خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(2 پیاپی 26): 60-41.
بختیاری، آزاده.، و عابدی، احمد. (1391). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر الگوی فراشناختی ذهن‌آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(2 پیاپی 22): 24-9.
پاک‌نژاد، محسن.، اصغری‌مقدم، محمدعلی.، رحیمی‌نژاد، عباس.، رستمی، رضا.، و طاهری، آرمان. (1393). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 5(3): 94-71.
خورسندی، محبوبه.، غفرانی‌پور، فضل‌الله.، حیدرنیا، علی‌رضا.، فقیه‌زاده، سقراط.، وفایی، مریم.، روستا، فیروزه.، و امین شکروی، فرخنده. (1387). اثر کلاس آموزشی زایمان بر خودکارامدی زنان نخست‌زا در مقابله با درد زایمان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 11(3): 65-56.
سعیدی، رضا.، معموری، غلامعلی.، آیتی، صدیقه.، رحمانی، شقایق.، و غلامی رباط سنگی، محبوبه. (1388). مقایسه عوارض نوزادی در نوزادان حاصل از سزارین و زایمان طبیعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 16(2): 113-108.
عمیدی مظاهری، مریم.، امیری، مسعود.، خورسندی، محبوبه.، حسن‌زاده، اکبر.، و طاهری، زهرا. (1394). آیا با آموزش می‌توان سزارین را کاهش داد؟ پایش، 14(3): 585-577.
موسوی‌نیا، رؤیا.، گلزاری، محمود.، و برجعلی، احمد. (1393). اثربخشی آموزش تحمل بلاتکلیفی به‌شیوه شناختی-رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر. روان‌شناسی کاربردی، 8(3 پیاپی 31): 59-41.
Barry, S., Schifrin, M., Wayne, R., & Cohen, M. (2013). The effect malpractice claims on the use of caesarean section. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 27(2): 269-283.
Escott, D., Slade, P., & Spiby, H. (2009). Preparation for pain management during childbirth: The psychological aspects of coping strategy development in antenatal education. Clinical Psychology Review, 29(7): 617-622.
Faisal, I., Matinnia, N., Hejar, A., & Khodakarami, Z. (2014). Why do primigravidae request caesarean section in a normal pregnancy? A qualitative study in Iran. Midwifery, 30(2): 227-233.
Fenwick, J., Gamble, J., Creedy, D. K., Buist, A., Turkstra, E., Sneddon, A., Scuffham, P. A., Ryding, E. L., Jattett, V. & Toohill, J. (2013). Study protocol for reducing childbirth fear: A midwife-led psycho-education intervention. BMC Pregnancy and Childbirth, 13(1): 1-15.
Guszkowska, M. (2014). The effect of exercise and childbirth classes on fear of childbirth and locus of labor pain control. Anxiety, Stress & Coping, 27(2): 176-189.
Howharn, C. (2008). Effects of childbirth preparation classes on self-efficacy in coping with labor pain in Thai primiparas. Doctoral thesis. The University of Texas at Austin.
Karabulut, O., CoşkunerPotur, D., DoğanMerih, Y., CebeciMutlu, S., & Demirci, N. (2016). Does antenatal education reduce fear of childbirth? International Nursing Review, 63(1): 60-67.
Kohl, A., Rief, W., & Glombiewski, J. A. (2013). Acceptance, cognitive restructuring, and distraction as coping strategies for acute pain. The journal of Pain, 14(3): 305-315.
Larsson, B., Karlström, A., Rubertsson, C., & Hildingsson, I. (2016). Counseling for childbirth fear–a national survey. Sexual & Reproductive Healthcare, 8(1): 82-87.
Lowe, N. K. (1993). Maternal confidence for labor: Development of the childbirth self‐efficacy inventory. Research in Nursing & Health, 16(2): 141-149.
McCracken, L. M., & Dhingra, L. (2002). A short version of the pain anxiety symptoms scale (PASS-20): preliminary development and validity. Pain Research and Management, 7(1): 45-50.
Nieminen, K. (2016). Clinical aspects of childbirth-related anxiety. Sweden: liu-Tryck.
Rouhe, H., Salmela‐Aro, K., Toivanen, R., Tokola, M., Halmesmäki, E., & Saisto, T. (2013). Obstetric outcome after intervention for severe fear of childbirth in nulliparous women–randomised trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics &Gynaecology, 120(1): 75-84.
Salmela-Aro, K., Read, S., Rouhe, H., Halmesmäki, E., Toivanen, R. M., & Tokola, M. I. (2012). Promoting positive motherhood among nulliparous pregnant women with an intense fear of childbirth: RCT intervention. Journal of Health Psychology, 17(4): 520-534.
Salomonsson, B. (2012). Fear is in the air: Midwives´ perspectives of fear of childbirth and childbirth self-efficacy and fear of childbirth in nulliparous pregnant women. Printed in Sweden by Liu-Tryck, Linköping: Sweden.
Serçekuş, P., & Başkale, H. (2016). Effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and parental attachment. Midwifery, 34(2): 166-172.
Sun, Y. C., Haung, Y. C., Chang, Y., & Kou, S. C. (2010). Effects of a parental yoga programme on the discomforts of pregnancy and mental childbirth self-efficacy in Taiwan. Midwifery, 26(6): 31-36.
Sydsjö, G., Sydsjö, A., Gunnervik, C., Bladh, M., &Josefsson, A. (2012). Obstetric outcome for women who received individualized treatment for fear of childbirth during pregnancy. Acta obstetrician ET Gynecologica Scandinavica, 91(1): 44-49.
Stoll, K., & Hall, W. (2013). Vicarious birth experiences and childbirth fear: does it matter how young Canadian women learn about birth? The Journal of Perinatal Education, 22(4): 226-233.
Tofighi Nia, M., Behmanesh, F., Mashmuli, F., & Azimi, H. (2010). The effect of prenatal group education on knowledge, attitude and selection of delivery type in primiparous women. Iranian Journal of Medical Education, 10(2): 124-130
Turk, D. C., & Wilson, H. D. (2010). Fear of pain as a prognostic factor in chronic pain: conceptual models, assessment, and treatment implications. Current Pain and Headache Reporst, 14(2): 88-95.
Weaver, J., Browne, J., Aras-Payne, A., & Magill-Cuerden, J. (2012). A comprehensive systematic review of the impact of planned interventions offered to pregnant women who have requested a caesarean section as a result of tokophobia (fear of childbirth). JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 10(28): 1-20.
Wijma, K., Wijma, B., &Zar, M. (1998). Psychometric aspects of the W-DEQ; A new questionnaire for the measurement of fear of childbirth. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 19(2): 84-97.