ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در مقاله‌های فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی- دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش ترسیم نقشه موضوعی مقاله‌های منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی بود. روش: روش پژوهش توصیفی با استفاده از شاخص‌های علم ‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی‌ و با هدف کاربردی و جامعه آماری کلیه مقاله‌های منتشر شده در فصلنامه یادشده در بازه زمانی 96-1385 به ‌تعداد 287 مقاله بود. عنوان، چکیده و کلید واژه‌های کل 287 مقاله بررسی و با راهنمایی دو روان‌شناس در حوزه‌های مختلف موضوعی دسته ‌بندی و در مرحله بعد ماتریس مجاورت هم‌رخدادی واژه‌های استخراج و در نرم ‌افزار اکسل تهیه و در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم افزار یو. سی. آی. نت و وی. او. اس. ویوور تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که حوزه روان‌شناسی شناختی، مسائل اجتماعی، هیجان و شخصیت از اهمیت بالایی در فصلنامه روان‌شناسی کاربردی برخورداراند و بیشترین مقاله‌های این فصلنامه در حوزه روان‌شناسی شناختی منتشر شده است. از نظر واژگان مقوله‌های خودکارامدی، سبک‌های مقابله‌ای و سازگاری از بیشترین شاخص مرکزیت درجه و مولفه‌های بهزیستی ذهنی، خودکارامدی، سازگاری و ابعاد اجتماعی بیشترین شاخص مرکزیت بینابینی را دارا بودند. نتیجه‌گیری: ارائه نقشه موضوعی مقاله‌های فصلنامه روان‌شناسی کاربردی سبب کسب آگاهی بیشتر پژوهشگران از وضعیت پژوهش‌های انجام ‌شده و ارتباط میان آن‌ها و اطلاع از شکاف‌های موضوعی می‌شود. همچنین می­تواند به پژوهشگران در درکِ نمایی کلی از چارچوب علمی حوزه روان‌شناسی و نیز در انتخاب موضوع­های داغ و مهم در این حوزه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visualization and analysis of word co-occurrence network of the articles of the Journal of Applied Psychology

نویسنده [English]

 • Mehdi Rahmani
PhD. student in information science and knowledge, University of Tehran
چکیده [English]

Aim: The study purpose was visualization and analysis of word co-occurrence network of Journal of Applied Psychology of Shahid Beheshti University. Method: Research method was descriptive and using scientometric indices and social network analysis using a purposeful method. Research population consisted of all articles published in the mentioned Journal during period of 2015-16 (N= 287). Title, abstract and key words of 287 articles were reviewed and categorized under the guidance of two psychologists in various subject areas. In the next step, adjacency matrix of conjugate terms of extracted words was obtained in Excel software. Finally, data was generated using the U.S.I.Net software. She. S Vivor was analyzed. Results: Results showed that domains of cognitive psychology, social issues, emotion and personality have been of great importance in this Journal. Most articles in the Journal of Applied Psychology have been published in the field of cognitive psychology. In addition, the results showed that self-efficacy, coping styles, and adaptability had the highest degree of centrality degree and the components of subjective well-being, self-efficacy, adaptability and social dimensions were the most important indicator of the centrality of vision. Conclusion: The presentation of the thematic map of the articles in the journal of applied psychology will make the researchers more aware of the status of the researchers conducted and their relationship with the knowledge of the subject's gaps and help researchers to understand the general view of the scientific framework of the field of psychology and help researchers to select hot topics in this area

کلیدواژه‌ها [English]

 • applied psychology
 • drawing
 • scientific map
 • visualization
 • vocabulary collaboration
 1. حریری، نجلا.، و نیک ‌زاد، مهسا. (1390) تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علم کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008. علوم و فناوری اطلاعات، 25(1): 52-23.
 2. خادمی، روح ‌الله.، و حیدری، غلام‌رضا. (1395) ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطلاعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی سال‌های 1986 تا 2012. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1(3): 93-59.
 3. سهیلی، فرامرز.، توکلی ‌زاده راوری، محمد.، حاضری، افسانه.، و دوست ‌حسینی، ندا. (1392) جزوه ترسیم نقشه علم. در دسترس در:
 4. http://pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx? ID=e0543cb7-87ca-4cdd-a3cd-b78aab933e61
 5. سهیلی، فرامرز.، عصاره، فریده. (1391) بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم‌ نویسندگی مجلات علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(3): 373-351.
 6. شرفی، علی.، نورمحمدی، حمزه ‌علی.، و علی‌پور حافظی، مهدی. (1391) مدل موضوعی برای پایان‌ نامه‌های کتابداری و اطلاع ‌رسانی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان ‌دهی اطلاعات، 25(4): 31-21.
 7. عابدی جعفری، حسن.، پورعزت، علی ‌اصغر.، امیری، مجتبی.، و دلبری راغب، فاطمه. (1390) ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی-مدیریت دولتی بر مبنای مقاله‌های موجود در ISI. مدیریت دولتی، 6(2): 148-127.
 8. عابدی‌ جعفری، حسن.، ابویی ‌اردکان، محمد.، و آقازاده، فتاح. (1389) مدل فرایندی ترسیم نقشه‌های علم. رهیافت، 19(1 و 2): 52-45.
 9. عباسی، فهمیه.، اصلانی ‌نیا، وحیده.، و بیگلو، محمد حسین. (1393) بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزه روان‌شناسی اجتماعی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی آن (1990-2009). فصلنامه دانش ‌شناسی، 24(1): 112-99.
 10. محمدی ‌کنگرانی، حنانه.، شامخی، تقی.، و حسین ‌زاده، مهناز. (1390) بررسی و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان سازمانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد). فصلنامه مدیریت دولتی، 3(6): 164-149.
 11. مکی‌ زاده، فاطمه.، حاضری، افسانه.، حسینی ‌نسب، سید حسین.، و سهیلی، فرامرز. (1395) تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه علمی مقاله‌های مرتبط با حوزه درمان افسردگی در پاب مد. مدیریت اطلاعات سلامت، 19(1): 63-51.
 12. ناصری ‌جزه، محمود.، طباطبائیان، سید حبیب ‌اله.، و فاتح راد، مهدی. (1391) ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست‌گذاری دانش در این حوزه. سیاست علم و فناوری، 5(1): 72-45.
 13. نظربلند، ندا.، رحمانی، رضوانه.، رحمانی، مهدی.، و عرفان ‌منش، محمد امین. (زودآیند) ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در پایان ‌نامه‌های گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشنامه علم سنجی. (در دست چاپ).
 14. نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390) آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 15. الهی، شعبان.، نقی ‌زاده، رضا.، قاضی ‌نوری، سید سپهر.، و منطقی، منوچهر. (1391) شناسایی جریان‌های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی کلمات. بهبود مدیریت، 6(3 پیاپی 17): 168-136.
 16. صدقی، شهرام.، موسی‌ خانی، غزاله.، و طلاجی، هما. (1395) تحلیل استنادی و ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران ایرانی در زمینه سلول‌های بنیادی نمایه شده در پایگاه نمایه استنادی علوم تا سال 2015. مدیریت سلامت. 19(2): 19-7.
 17. An, X.Y., & Wu, Q.Q. (2011) Co-word snalysis of the trends in stem cells field based on subject heading weighting. Scientometrics, 88(1): 133-144.
 18. Borgatti, S.P., Everett, M.G. & Freeman, L.C. (2002). UCINET for windows: Software for social network analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.
 19. Chan, K, & Liebowitz, J. (2006). The synergy of social network analysis and knowledge mapping: a case study. International Journal of Management & Decision Making, 7(1): 19‐35.
 20. Chen, C, Ibekwe‐SanJuan, F., & Hou, J. (2010). The structure and dynamics of co‐citation clusters: A multiple‐perspective co‐citation analysis. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 61(7): 1386‐1409.
 21. Guns, R., Liu, X.Y., & Mahbuba, D. (2011). Q‐measures and betweenness centrality in a collaboration network: A case study of the field of informatics. Scientometrics, 87(1): 133‐147.
 22. Law, J., & Whittaker, J. (1992). Mapping acidification research: A test of the co-word method. Scientometrics, 23(3): 417-461.
 23. Lee, B., & Jeong, Y.I. (2008). Mapping Korea’s national R & D domain of robot technology by using the co-word analysis. Scientometrics, 77(1): 3-19.
 24. Li, J., Wang, M.H., & Ho, Y.S. (2011). Trends in research on global climate change: A science citation index expanded-based analysis. Global & Planetary Change, 77(1): 13-20.
 25. Newman, M.E.J. (2004). Co-authorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 101(1): 5200-5204.
 26. Rabbani, R., & Kajbaf, M. B. (2007). Social psychology (point of views & theories). Isfahan: Isfahan University.
 27. Ravikumar, S., Agrahari, & A., Singh, S.N. (2015). Mapping the intellectual structure of scientometrics: A co-word analysis of the Journal Scientometrics (2005–2010). Scientometrics, 102(1): 929- 955.
 28. Rip, A., & Courtial, J. (1984). Co-word maps of biotechnology: An example of cognitive scientometrics. Scientometrics, 6(6): 381-400
 29. Xiang, J., & Qiu, J. (2010) Co-word analysis for the competitive intelligence of automotive industry in China. Advances in Electric & Electronics, 155: 85-90.
 30. Xie, P. (2015). Study of international anticancer research trends via co-word and document co citation visualization analysis. Scientometrics, 105(1): 611-622.
 31. Zhang, W., Zhang, Q., Yu, B., & Zhao, L. (2015). Knowledge map of creativity research based on keywords network and co-word analysis. Quality & Quantity, 49(3): 1023-1038.