نویسنده = محمدعلی مظاهری
ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه روان‌درمانی مثبت‌نگر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

شهریار شهیدی؛ مهدی خانجانی؛ جلیج فتح آبادی؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری


رابطه حرمت خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1389

مهدیه شفیعی تبار؛ محمدعلی مظاهری؛ الناز ملحی؛ آسیه اناری


نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه ای طولی

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

منصوره السادات صادقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری