نویسنده = صادق تقی لو
نقش میانجی‌گر راهبردهای تنظیم هیجانی در رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393

رویا آفتاب؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ صادق تقی لو


روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبکهای مقابله، پاسخ به تنش گرها و رضایت تحصیلی

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

کیوان کاکابرایی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ صادق تقی لو؛ مریم باقری


تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجور خویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

محمد آزاد عبدالله پور؛ امید شکری؛ صادق تقی لو؛ سعید طولابی؛ خدیجه فولادوند